2 VSPH 616/2011-P3-7
KSPA 56 INS 13497/2010 2 VSPH 616/2011-P3-7

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníků manželů a) Jitky Suchomelové a b) Vlastislava Suchomela, obou bytem Slov. nár. povstání 626, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, o odvolání FINE CREDIT, a.s., sídlem Sokolská 536/22, Olomouc, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 13497/2010-P3-2 ze dne 1.března 2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 13497/2010-P3-2 ze dne 1.března 2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ve výroku označeným usnesením v insolvenčním řízení týkajícím se dlužníků Jitky Suchomelové a Vlastislava Suchomela (dále též jen dlužník a) a dlužník b), popřípadě dlužníci) odmítl přihlášku pohledávky FINE CREDIT, a.s. (dále též jen odvolatel) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

Při posuzování včasnosti přihlášky vyšel z toho, že : -dne 12.11.2010 mu byl doručen insolvenční návrh dlužníka a) spojený s návrhem na povolení oddlužení, jímž bylo zahájeno insolvenční řízení pod sp. zn. KSPA 56 INS 13497/2010, -dne 22.11.2010 mu byl doručen insolvenční návrh dlužníka b) spojený s návrhem na povolení oddlužení, jímž bylo zahájeno insolvenční řízení pod sp. zn. KSPA 56 INS 14013/2010, -dne 21.12.2010 spojil tato řízení podle ust. § 112 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) ke společnému projednání s tím, že řízení je nadále vedeno pod sp. zn. KSPA 56 INS 13497/2010, -týž den rozhodl usnesením č.j. KSPA 56 INS 13497/2010-A-11 o zjištění úpadku a povolení oddlužení dlužníků (dále též jen usnesení o úpadku) a jejich věřitele, kteří dosud pohledávky nepřihlásili, vyzval, aby tak učinili do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku.

Protože odvolatel podal přihlášku pohledávky ve výši 87.678,-Kč do insolvenčního řízení až dne 2.2.2011 po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, jež skončila dnem 20.1.2011, postupoval insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval jeho zrušení buď (v rámci autoremedury) insolvenčním soudem nebo soudem odvolacím. V odvolání namítal, že přihlášku pohledávky podal včas, neboť usnesení o úpadku bylo v řízení vedeném pod sp. zn. dlužníka b) zveřejněno v insolvenčním rejstříku až dne 2.2.2011. Zdůraznil, že soud tím, že usnesení o úpadku zveřejnil pouze pod sp. zn. dlužníka a), poškodil věřitele dlužníka b) a zvýhodnil věřitele dlužníka a), což je v rozporu se zásadou insolvenčního řízení obsaženou v ust. § 5 písm. a) IZ.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 IZ v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 IZ kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů. Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V otázce včasnosti přihlášky se soudní praxe ustálila na tom, že k zachování lhůty pro podání přihlášek stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku (srovnej ust. § 136 IZ) postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit (srovnej ust. § 57 odst. 3 OSŘ). Nejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (srovnej ust. § 430 IZ), nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle ust. § 71 IZ) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11 ze dne 4.9.2008 či usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2536/08 ze dne 26.1.2009).

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud ověřil, že dne 12.11.2010 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka a) pod sp.zn. KSPA 56 INS 13497/2010, že dne 22.11.2010 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka b) pod sp.zn. KSPA 56 INS 14013/2010, že tato řízení byla usnesením ze dne 21.12.2010 spojena ke společnému projednání s tím, že nadále budou vedena pod (společnou) sp. zn. KSPA 56 INS 13497/2010 a že v tomto (společném) řízení insolvenční soud usnesením z 21.12.2010 (jež bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno téhož dne ve 14 hod. 33 min.) zjistil úpadek obou dlužníků, povolil jeho

řešení oddlužením a současně stanovil věřitelům (v souladu s ust. § 136 odst. 4 IZ) třicetidenní lhůtu k podání přihlášek. Toto usnesení nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, včetně lhůty stanovené k přihlášení pohledávek, jež byla opatřena řádným poučením o následcích jejího zmeškání dle ust. § 173 odst. 1 IZ. V této výzvě je výslovně uvedeno, že se přihlášky podávají u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích (tj. u podepsaného soudu, u nějž insolvenční řízení probíhá), a je z ní také patrné, že v insolvenčním řízení lze přihlížet jen k pohledávkám přihlášeným u tohoto insolvenčního soudu ve stanovené lhůtě (počínající běžet od zveřejnění usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku, kdy dle ust. § 89 odst. 1 IZ nabývá účinků), jež určuje konečný termín pro přihlášení pohledávek do tohoto řízení.

Lhůta pro přihlášení pohledávek stanovená v usnesení o úpadku počala běžet následujícího dne po jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (tj. dne 22.12.2010) a její poslední den připadl na středu 20.1.2011. Ve shodě s obsahem odvolání ze spisu plyne, že odvolatel podal přihlášku pohledávky za dlužníkem b) prostřednictvím datové schránky až dne 2.2.2011, tedy opožděně.

Odvolací soud je na rozdíl od odvolatele toho názoru, že závěr o opožděnosti jeho přihlášky není způsobilou zvrátit ani okolnost, že usnesení o zjištění úpadku zveřejnil soud prvního stupně-bez zřejmého důvodu-v insolvenčním rejstříku ještě jednou-po skončení lhůty pro přihlašování pohledávek-dne 2.2.2011 v původně samostatném řízení týkajícím se dlužníka b) vedeném pod sp. zn. KSPA 56 INS 14013/2010, tedy v řízení, v němž nelze samostatně pokračovat, neboť bylo spojeno ke společnému projednání pod (jedinou) sp. zn. KSPA 56 INS 13497/2010. Odvolací soud je přesvědčen o tom, že pokud insolvenční soud přistoupil k opětovnému zveřejnění usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku, šlo o zveřejnění nadbytečné, jež nemohlo mít vliv na běh lhůty, resp. nemohlo založit novou (další) lhůtu k přihlašování pohledávek. To platí tím spíše, že se odvolatel jako kterýkoli jiný věřitel dlužníka b) měl možnost s tím, že insolvenční řízení dlužníka b) bude nadále vedeno již jen ve společném řízení pod jinou sp. zn. seznámit, neboť usnesení o spojení věcí mu bylo doručeno (zveřejněním v insolvenčním rejstříku) dne 21.12.2010 ve 13 hod. 40 min. K poškození věřitelů dlužníka b) či zvýhodnění věřitelů dlužníka a) tedy nedošlo.

Na základě těchto zjištění neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 OSŘ jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích.

V Praze dne 3.června 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová