2 VSPH 612/2012-P8-7
MSPH 79 INS 15714/2010 2 VSPH 612/2012-P8-7

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka AVANTASIA TRADING, s.r.o., sídlem Štúrova 1701/55, Praha 4, o odvolání Ivana Nerada, bytem Wolkerova 864/7, Liberec, zast. advokátem Mgr. Martinem Vondroušem, sídlem Chrastavská 273/30, Liberec, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 15714/2010-P8-2 ze dne 19.dubna 2012

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 15714/2010-P8-2 ze dne 19.dubna 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 79 INS 15714/2010-P8-2 ze dne 19.4.2012 odmítl přihlášku pohledávky Ivana Nerada (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení týkajícího se AVANTASIA TRADING, s.r.o. (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 28.3.2011 rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky proti dlužníkovi do insolvenčního řízení, aby tak učinili do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Konec lhůty pro přihlášení pohledávek připadl v daném případě na den 27.4.2011. Protože odvolatel podal přihlášku pohledávky ve výši 7.600.000,-Kč do insolvenčního řízení prostřednictvím pošty až dne 5.4.2012 (soudu došla dne 6.4.2012), postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání uvedl, že sice existují formální důvody pro odmítnutí jeho přihlášky, ale tvrdil, že zde existují závažné okolnosti, které mu v jejím podání bránily. Argumentoval tím, že oprávněnost jeho pohledávky vůči dlužníkovi vyplývá z notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti ze dne 5.6.2008 a 15.12.2009 z titulu půjček na nákup pozemků v k.ú. Běleč nad Orlicí, obsáhle vysvětloval, proč u Obvodního soudu pro Prahu 4 podal proti Jezerní, s.r.o. žalobu o zaplacení 7.600.000,-Kč, jež byla dne 8.3.2012 zatím nepravomocně zamítnuta, a tvrdil, že přihlášku pohledávky proti dlužníkovi podal poté, kdy se dozvěděl o existenci insolvenčního řízení a o tom, že dlužník nabyl zpět pozemky, které předtím prodal Jezerní, s.r.o., z nichž by jeho pohledávka mohla být uspokojena.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům: Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů. Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. insolvenčního zákona obsahuje zvláštní úpravu doručování soudních písemností v insolvenčním řízení (vyvěšení usnesení vydaných insolvenčním soudem na úřední desce okresního soudu, v jehož obvodu je dlužníkův podnik nebo jeho bydliště, jsou-li mimo sídlo soudu, jak to ukládalo ust. § 13 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání v případě usnesení o prohlášení konkursu, insolvenční zákon nevyžaduje), a proto má pro insolvenční řízení klíčový význam insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle insolvenčního zákona (zejména seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky (blíže viz ust. § 2 písm. i) a § 419 až 425 insolvenčního zákona).

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 20.12.2010 ve 14 hod. 57 min. bylo u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 79 INS 15714/2010 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužníka, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 28.3.2011 o úpadku dlužníka (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne ve 14 hod. 00 min.). Co se týče usnesení č.j. MSPH 79 INS 15714/2010-A-26 ze dne 28.3.2011, jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužníka a jež bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze sp. zn. 1 VSPH 466/2011 ze dne 2.6.2011, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně lhůty k přihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona, a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl na středu 27.4.2011.

V daném případě soud prvního stupně nepochybil, když o přihlášce odvolatele a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona, neboť odvolatel podal přihlášku do insolvenčního řízení opožděně až dne 5.4.2012 po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění pohledávek. Na základě těchto zjištění neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 16.května 2012

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová