2 VSPH 600/2016-A-16
KSCB 41 INS 1848/2016 2 VSPH 600/2016-A-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Vorel, s.r.o., sídlem Klenovice 164, zahájené na návrh České spořitelny, a.s., sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 41 INS 1848/2016-A-9 ze dne 3. března 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 41 INS 1848/2016-A-9 ze dne 3. března 2016 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 41 INS 1848/2016-A-9 ze dne 3.3.2016 odmítl návrh dlužníka na vyhlášení moratoria.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 27.1.2016 na návrh České spořitelny, a.s. (dále jen navrhovatel), přičemž insolvenční návrh spolu s výzvou k vyjádření a předložení seznamů uvedených v ust. § 104 odst. 1 insolvenčního zákona (č.d. A-4) byl dlužníkovi doručen dne 8.2.2016. Lhůta k podání návrhu na vyhlášení moratoria uplynula dne 23.2.2016. Protože dlužník podal takový návrh až dne 2.3.2016, postupoval soud dle ust. § 118 odst. 1 insolvenčního zákona a návrh odmítl, neboť není splněn předpoklad včasnosti podání návrhu ve smyslu ust. § 115 téhož zákona. Závěrem podotkl, že dlužník nesplnil ani předpoklady uvedené v ust. § 116 insolvenčního zákona, neboť k návrhu nepřipojil seznam závazků.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání vyjádřil přesvědčení, že jeho návrh na vyhlášení moratoria byl odůvodněn dostatečně, a namítal, že kdyby měl dostatek času, mohl by uspokojit pohledávky navrhovatele i dalších věřitelů v plném rozsahu. Dle jeho názoru je v daném případě dán prostor pro zmírnění tvrdosti zákona a prominutí zmeškání lhůty k podání návrhu na vyhlášení moratoria. K odvolání připojil přehled závazků ke dni 15.2.2016 .

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům: isir.justi ce.cz

Podle ust. § 118 odst. 1 insolvenčního zákona vyhlásí insolvenční soud moratorium, jestliže jsou splněny předpoklady uvedené v § 115 a 116 a nebylo-li dosud rozhodnuto o insolvenčním návrhu; jinak návrh na moratorium odmítne. Podle ust. § 117 téhož zákona rozhodne insolvenční soud o návrhu na moratorium do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu takový návrh došel; § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Podle ust. § 115 insolvenčního zákona může dlužník, který je podnikatelem, do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu, a jde-li o insolvenční návrh věřitele, do 15 dnů od jeho doručení insolvenčním soudem, navrhnout insolvenčnímu soudu vyhlášení moratoria; toto právo nemá právnická osoba v likvidaci.

Podle ust. § 116 insolvenčního zákona musí návrh na moratorium kromě obecných náležitostí podání obsahovat všechny skutečnosti, které odůvodňují jeho vyhlášení (odst. 1). K návrhu podle odstavce 1 je dlužník kromě seznamů a listin, které je povinen připojit k insolvenčnímu návrhu, povinen připojit poslední účetní závěrku a písemné prohlášení většiny svých věřitelů počítané podle výše jejich pohledávek, že s vyhlášením moratoria souhlasí; podpisy věřitelů na tomto prohlášení musí být úředně ověřeny (odst. 2).

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení bylo zahájeno na návrh navrhovatele, jenž byl dlužníkovi spolu s výzvou k vyjádření a předložení seznamů uvedených v ust. § 104 odst. 1 insolvenčního zákona (č.d. A-4) doručen do datové schránky dne 8.2.2016; lhůta k podání návrhu na vyhlášení moratoria tak uplynula v úterý 23.2.2016. Jelikož návrh dlužníka na vyhlášení moratoria byl doručen insolvenčnímu soudu do datové schránky až dne 2.3.2016, je zjevné, že nebyl podán ve stanovené lhůtě, ale až po jejím uplynutí. Protože prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné, soud prvního stupně nepochybil, když návrh dlužníka na vyhlášení moratoria podle ust. § 118 odst. 1 občanského soudního řádu jako opožděný odmítl.

Dlužno dodat, že dlužník nevyhověl-jak správně podotkl soud prvního stupně -ani požadavkům zakotveným v ust. § 116 insolvenčního zákona potud, že k návrhu nepřipojil řádný seznam závazků, majetku a zaměstnanců (jím předložené seznamy neobsahují obligatorní náležitosti dle ust. § 104 insolvenčního zákona) ani písemné prohlášení věřitelů podle ust. § 116 odst. 2 téhož zákona.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a podle ust. § 219 občanského soudního řádu napadené usnesení potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 14. října 2016

JUDr. Jiří K a r e t a Za správnost vyhotovení: předseda senátu Bc. Jiří Slavík