2 VSPH 599/2011-A-23
KSLB 57 INS 15617/2010 2 VSPH 599/2011-A-23

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníků Lenky Jelínkové a Luboše Jelínka, bytem Květinová 4465, Jablonec nad Nisou, zahájené na návrh dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 57 INS 15617/2010-A-18 ze dne 26.dubna 2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 57 INS 15617/2010-A-18 ze dne 26.dubna 2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci usnesením č.j. KSLB 57 INS 15617/2010-A-18 ze dne 26.4.2011 zastavil řízení o insolvenčním návrhu, jímž se Lenka a Luboš Jelínkovi (dále jen dlužníci) domáhali vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že ve společném řízení uložil usnesením ze dne 11.2.2011 dlužníkům, aby do sedmi dnů od právní moci usnesení zaplatili společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč. Zjistil přitom, že úpadek dlužníků nemůže být řešen jinak než konkursem, neboť jejich příjmy by v oddlužení umožňovaly uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů toliko v rozsahu 2,99% a vyjma běžného vybavení domácnosti a automobilu Opel Vectra zatíženého zástavním právem nemají žádný majetek. K odvolání dlužníka potvrdil rozhodnutí o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení Vrchní soud v Praze usnesením č.j. KSLB 57 INS 15617/2010, 3 VSPH 279/2011-A-16 ze dne 25.3.2011, jež nabylo právní moci dne 7.4.2011. Lhůta ke splnění uložené povinnosti uplynula dne 14.4.2011. Protože dlužníci zálohu nezaplatili, postupoval insolvenční soud podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se dlužníci včas odvolali a požadovali, aby je odvolací soud změnil a aby rozhodl o tom, že se insolvenční řízení nezastavuje. V odvolání namítali, že povinnost zaplatit zálohu ve výši 45.000,-Kč je zcela mimo rámec jejich možností. S poukazem na článek 16 Evropské sociální charty a na Listinu základních práv a svobod tvrdili, že jejich rodina má právo na ochranu svého hmotného zabezpečení, a vyjádřili přesvědčení, že mají právo na spravedlivý proces za situace, kdy stát svojí nečinností dopustil, že pochybné společnosti různými fígly, využívajíce rozhodčího řízení na hranici zákona, tyjí z jejich neznalosti práva . Podle jejich názoru budou náklady insolvenčního řízení uhrazeny z výtěžku konkursu.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a odvolání důvodným neshledal.

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že insolvenční soud uložil usnesením ze dne 11.2.2011, jež bylo potvrzeno usnesením odvolacího soudu ze dne 25.3.2011, aby do sedmi dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč. Současně je poučil o následku v případě nesplnění povinnosti zaplatit zálohu spočívajícím v možnosti soudu zastavit řízení. Protože povinnost, jež jim byla uložena pravomocným soudním rozhodnutím, dlužníci ve stanovené lhůtě nesplnili, nelze soudu prvního stupně, jenž za této situace postupoval podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy, vytknout žádné pochybení.

Protože se tato situace nezměnila ani v průběhu odvolacího řízení, postupoval odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 25.května 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová