2 VSPH 59/2015-A-20
MSPH 94 INS 21021/2014 2 VSPH 59/2015-A-20

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců Mgr. Martina Lišky a Mgr. Kláry Halové ve věci dlužnice C&M Development, s.r.o., sídlem Kapitulská 233/12, Praha 4, IČO: 24250015, zahájené na návrh UNIJOB, s.r.o., sídlem Janáčkovo nábřeží 157/53, Praha 5, IČO: 27201554, o odvolání insolvenčního správce Mgr. Juraje Alexandera, LL.M., sídlem Platnéřská 191/4, Praha 1, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 21021/2014-A-12 ze dne 20. listopadu 2014

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v bodech I. a II. výroku v záhlaví označeného usnesení rozhodl o tom, že se zjišťuje úpadek C&M Development, s.r.o. (dále jen dlužnice) a na její majetek se prohlašuje konkurs, v bodě III. výroku ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Juraje Alexandera, LL.M. (dále jen Správce), v bodě IV. výroku deklaroval, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, v bodech V. a VI. výroku věřitele vyzval, aby do dvou měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení a aby Správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní, v bodech VII. a VIII. výroku nařídil na den 20.2.2015 přezkumné jednání, svolal schůzi věřitelů a stanovil její program, v bodě IX. výroku dlužnici uložil, aby do 10 dnů sestavila a odevzdala Správci seznamy svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků a věřitelů, v bodě X. výroku Správci uložil, aby mu do 10.2.2015 předložil zpracovaný seznam přihlášených pohledávek, a v bodě XI. výroku navrhovatelce UNIJOB, s.r.o. uložil, aby do 3 dnů od právní moci usnesení zaplatila soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč.

Proti bodu III. výroku tohoto usnesení Městského soudu v Praze, jímž byl ustanoven do funkce insolvenčního správce, podal Správce včasné odvolání, jímž se domáhal, aby jej odvolací soud změnil tak, že ustanoví jiného insolvenčního správce. Protože podáním doručeným Vrchnímu soudu v Praze dne 7.7.2015 (č.d. A-18) vzal Správce odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 17. července 2015 Mgr. Tomáš B r a u n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: K. Vaněčková