2 VSPH 589/2015-A-26
MSPH 59 INS 2398/2015 2 VSPH 589/2015-A-26

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Ivany Mlejnkové a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka ARAGO GROUP, s.r.o., sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, zahájené na návrh JMA stavební, s.r.o., sídlem Pávovská 15b, Jihlava, o odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 2398/2015-A-7 ze dne 9. února 2015

takto:

I. Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 2398/2015-A-7 ze dne 9. února 2015 se z r u š u j e a řízení se z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 59 INS 2398/2015-A-7 ze dne 9.2.2015 odmítl insolvenční návrh, jímž se JMA stavební, s.r.o. (dále jen navrhovatel) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na majetek ARAGO GROUP, s.r.o. (dále jen dlužník), a rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V odůvodnění usnesení soud, že navrhovatel nedostál povinnosti vylíčit rozhodující skutečnosti osvědčující úpadek dlužníka, neboť nedoložil splatnost své pohledávky za dlužníkem (nedoložil, že dlužníkovi byla doručena jeho výzva k zaplacení 30.000,-Kč), a neuvedl nic, z čeho by bylo možné dovodit, že dlužník není schopen uhradit své splatné závazky.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se navrhovatel včas odvolal, leč odvolání ničím neodůvodnil. Podáním ze dne 15.4.2015 pak vzal zpět insolvenční návrh a navrhl, aby žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení.

Podle ust. § 129 odst. 1 insolvenčního zákona může insolvenční navrhovatel vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle ust. § 130 odst. 1 insolvenčního zákona zastaví insolvenční soud insolvenční řízení, je-li insolvenční návrh vzat zpět, a je-li vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

Podle ust. § 7 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkajícího se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 222a odst. 1 občanského soudního řádu vezme-li žalobce za odvolacího řízení zpět návrh na zahájení řízení, odvolací soud zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zruší rozhodnutí soudu prvního stupně a řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že v dané věci vzal navrhovatel zpět insolvenční návrh poté, kdy o něm rozhodl insolvenční soud jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, odvolací soud podle shora citovaných ustanovení napadené usnesení zrušil a řízení zastavil. O nákladech řízení před soudy obou stupňů rozhodl podle ust. § odst. 2 občanského soudního řádu s přihlédnutím k tomu, že sice navrhovatel zpětvzetím insolvenčního návrhu zavinil, že řízení muselo být zastaveno, ale dlužník v něm žádné náklady nevynaložil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 20. srpna 2015

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková