2 VSPH 583/2013-P5-10
KSUL 79 INS 19940/2011 2 VSPH 583/2013-P5-10

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníků Vladislava Roztočila a Jiřiny Roztočilové, obou bytem Karla Buriana 4640, Chomutov, o odvolání Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky, sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, pobočky v Ústí nad Labem, sídlem Štefánikova 992/16, Ústí nad Labem, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 19940/2011-P5-3 ze dne 4. září 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 19940/2011-P5-3 ze dne 4. září 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 79 INS 19940/2011-P5-3 ze dne 4.9.2012 odmítl přihlášku pohledávky Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (dále jen odvolatel) ve výši 95.992,-Kč do insolvenčního řízení týkajícího se dlužníků Vladislava Roztočila a Jiřiny Roztočilové (dále jen dlužníci), a vyslovil, že se k ní nepřihlíží a právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast odvolatele v insolvenčním řízení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že odvolatel přihlásil dne 10.1.2012 pohledávku v celkové výši 95.992,-Kč. Přihláška byla podána na předepsaném formuláři, nebylo v ní však uvedeno a nebylo doloženo, zda před vydáním platebního výměru č.j. 650/2008 ze dne 31.12.2008 učinil odvolatel úkony ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření a za jaké období a v jaké výši bylo pojistné včetně penále uplatněno. Podle ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona byl proto odvolatel dne 9.2.2012 správcem vyzván k jejímu doplnění do 15 dnů, přičemž výzva mu byla doručena dne 10.2.2012. Ke dni vydání tohoto usnesení přihláška doplněna nebyla, soud proto s odkazem na ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a přihlášku přezkoumal, popř. aby je toliko zrušil. V odvolání uvedl, že požadované informace včetně zprávy o výsledku kontroly ze dne 6.11.2008 zaslal insolvenčnímu správci Mgr. Martinu Kolářovi (dále jen správce), jenž převzal zásilku dne 15.2.2012, přičemž doručenka je označena otiskem razítka Martin Kolář a doplněna jménem přebírající osoby Vostradovská . Dle názoru odvolatele došlo toliko k formální chybě v doručení odpovědi na výzvu, když ji odvolatel nedoručil insolvenčnímu soudu, nýbrž správci, což však samo o sobě nezpůsobilo nemožnost přezkumu přihlášené pohledávky.

Správce ve vyjádření k odvolání uvedl, že doplnění přihlášky bylo jeho administrativní pracovnicí nesprávně označeno jako sdělení a zařazeno do složky součinností, a nebylo označeno jako doplnění přihlášky. Podle jeho názoru by bylo odmítnutí přihlášky nepřiměřeně tvrdé, je proto připraven přihlášenou pohledávku dodatečně přezkoumat, současně však připomněl, že odvolatele řádně poučil i o tom, že doplnění přihlášky je třeba podat u insolvenčního soudu.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců, a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů.

Přihlášku pohledávky lze podle ust. § 176 insolvenčního zákona podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 211/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencnizakon.cz. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává.

Dle ust. § 188 insolvenčního zákona insolvenční správce přihlášku pohledávky přezkoumá; nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Podle ust. § 185 insolvenčního zákona nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu vyplývá, že odvolatel podal přihlášku na předepsaném formuláři, neuvedl však a nedoložil, zda před vydáním platebního výměru č.j. 650/2008 ze dne 31.12.2008 učinil úkony ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření a za jaké období a v jaké výši bylo pojistné včetně penále uplatňováno. Odvolatel byl proto správcem řádně vyzván dopisem ze dne 9.2.2012, aby tyto skutečnosti doplnil do patnácti dnů od doručení výzvy. Současně se mu dostalo poučení nejen o tom, jak opravu či doplnění provést, ale také o případných následcích nesplnění výzvy, tj. že v takovém případě bude přihláška předložena insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k ní nepřihlíží. Ve výzvě poučil správce odvolatele výslovně i o tom, že opravenou nebo doplněnou přihlášku má podat u insolvenčního soudu. Výzva byla odvolateli doručena dne 10.2.2012. Podle ust. § 57 odst. 1 občanského soudního řádu počala stanovená lhůta běžet dne následujícího (tj. 11.2.2012) a její poslední den, kdy doplnění přihláška mohlo být včas podáno, připadl na pondělí 27.2.2012. Lhůta je dle ust. § 57 odst. 3 občanského soudního řádu zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Ze spisu však odvolací soud zjistil, že odvolatel doručoval doplnění přihlášky sice včas (na poštu je podal dne 13.2.2012), avšak nikoli insolvenčnímu soudu, ale správci. Jde pouze k jeho tíži, že se neřídil poučením, kterého se mu dostalo a-jak sám v odvolání potvrdil-doplnění nesprávně zaslal správci. Marné uplynutí lhůty k doplnění přihlášky podáním určeným insolvenčnímu soudu tak nastal účinek předvídaný ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona spočívající v tom, že k přihlášce nepřihlíží.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 9. září 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková