2 VSPH 581/2011-A-20
KSPL 54 INS 15544/2010 2 VSPH 581/2011-A-20

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Anny Brožákové, bytem Zámecká 1394, Tachov, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 15544/2010-A-15 ze dne 3.května 2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 15544/2010-A-15 ze dne 3.května 2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 54 INS 15544/2010-A-15 ze dne 3.5.2011 zastavil řízení o insolvenčním návrhu, jímž se Anna Brožáková (dále jen dlužnice) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSPL 54 INS 15544/2010-A-11 ze dne 25.3.2011 uložil dlužnici, aby zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč. Výzva k zaplacení zálohy jí byla prostřednictvím pošty doručena dne 30.3.2011. Již dne 29.3.2011 byla soudu doručena žádost dlužnice o osvobození od povinnosti složit zálohu nebo alespoň k povolení její úhrady ve splátkách. Tuto žádost soud zamítl usnesením č.j. KSPL 54 INS 15544/2010-A-13 ze dne 14.4.2011, jež nabylo právní moci dne 14.4.2011. Protože dlužnice zálohu nezaplatila, postupoval insolvenční soud podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil, věc vrátil soudu prvního stupně a nařídil mu, aby v řízení pokračoval vydáním meritorního rozhodnutí bez ohledu na to, zda záloha složena bude nebo zda bude vymáhána cestou výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy. V odvolání namítala, že soud zcela pominul skutečnosti, jimž zdůvodňovala žádost o prominutí zálohy či povolení její úhrady ve splátkách. Současně soudu prvního stupně vytýkala, že nesprávně aplikoval ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona, podle něhož nemusí, ale toliko může zastavit insolvenční řízení v případě, že insolvenční navrhovatel nezaplatí ve stanovené lhůtě zálohu na náklady insolvenčního řízení. Podle jejího názoru soud svým postupem eliminoval smysl insolvenčního zákona spočívající v ochraně dlužníka a věřitelů před úpadkovou situací dlužníka a důstojném řešení této situace dlužníkem bez nepřiměřeného poškození nebo zkrácení práv věřitelů.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a odvolání důvodným neshledal.

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že insolvenční soud uložil dlužnici usnesením ze dne 25.3.2011, aby do sedmi dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč. Současně ji poučil o následku v případě nesplnění povinnosti zaplatit zálohu spočívajícím v možnosti soudu zastavit řízení i o jejím oprávnění podat proti tomuto usnesení odvolání. Protože je dlužnice odvoláním nenapadla, nabylo usnesení, jímž jí byla uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, dne 14.4.2011 právní moci. Lhůta ke splnění uložené povinnosti uplynula dne 21.4.2011 bez ohledu na to, že se soud zabýval žádostí dlužnice o osvobození od povinnosti platit zálohu či o umožnění splnit uloženou povinnost ve splátkách a rozhodl o ní samostatným usnesením. Povinnost, jež jí byla uložena pravomocným soudním rozhodnutím, dlužnice ve stanovené lhůtě nesplnila. Soudu prvního stupně, jenž za této situace postupoval podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy, proto nelze vytknout žádné pochybení.

Protože se tato situace nezměnila ani v průběhu odvolacího řízení, postupoval odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 20.května 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová