2 VSPH 564/2015-P1-9
KSUL 85 INS 24244/2014 2 VSPH 564/2015-P1-9

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Hoa Hue Thai, bytem Tržní 402, Litvínov, adresa pro doručování: Česká 657/65, Most, o odvolání Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Regionální pobočky Brno, pobočky pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, sídlem Benešova 696/10, Brno, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 85 INS 24244/2014-P1-2 ze dne 16. února 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 85 INS 24244/2014-P1-2 ze dne 16. února 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 85 INS 24244/2014-P1-2 ze dne 16.2.2015 odmítl přihlášku pohledávek Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení vedeného na majetek Hoa Hue Thai (dále jen dlužnice) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 30.9.2014 (č.d. A-7 a B-1) rozhodl o úpadku dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky proti dlužnici do insolvenčního řízení, aby tak učinili do 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí o úpadku. Lhůta k přihlášení pohledávek skončila dne 30.10.2014. Podáním doručeným do datové schránky soudu dne 26.11.2014 přihlásil odvolatel do insolvenčního řízení pohledávky v celkové výši 173.064,-Kč. K přihlášce připojil sdělení, v němž uvedl, že soud nezveřejnil v insolvenčním rejstříku správné rodné číslo dlužnice 576060/4047, ale-stejně jako ve vyhlášce o zahájení insolvenčního řízení a rozhodnutích vydaných v jeho průběhu -nesprávné 576010/7463. S poukazem na údaje uvedené v průkazu o povolení pobytu č. ZC 005989 (č.d. B-10), potvrzení, jež mu na jeho dotaz zaslalo Ministerstvo vnitra ČR (č.d. B-11), a výpis z rejstříku trestů, jenž dlužnice připojila k insolvenčnímu návrhu (č.d. A-2), vysvětlil soud, že správným rodným číslem dlužnice je to, jež uvedl ve vyhlášce o zahájení insolvenčního řízení a v rozhodnutích vydaných v jeho průběhu a jež zveřejnil v insolvenčním rejstříku. Skutečnost, že v návrhu uvedla dlužnice nesprávné rodné číslo, jež je zapsáno na Evropském průkazu zdravotního pojištění vydaném odvolatelem, jehož kopii připojila dlužnice k insolvenčnímu návrhu (č.d. A-2), označil soud za nepodstatnou, přičemž opětovně zdůraznil, že v insolvenčním rejstříku uvedl správné rodné číslo dlužnice. Vzhledem k tomu,

že odvolatel podal přihlášku po uplynutí stanovené lhůty k podávání přihlášek, rozhodl soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil a aby rozhodl o tom, že se přihláška pohledávek ve výši 173.064,-Kč neodmítá. V odvolání namítal, že soud prvního stupně zveřejnil v insolvenčním rejstříku nesprávné rodné číslo dlužnice a její bydliště. Dle jeho informací bylo totiž dlužnici přiděleno rodné číslo 5760604047 a dle sdělení Ministerstva vnitra ČR ze dne 5.1.2015 (č.d. B-11) je místo jejího trvalého pobytu na adrese Horní Litvínov, Tržní 402, okr. Most. Současně odvolatel poukázal na to, že dlužnice porušila povinnost vyplývající pro ni z ust. § 12 písm. k) zákona č. 48/1997 Sb., podle níž byla povinna oznámit zdravotní pojišťovně do 30 dnů, kdy ke změně došlo, mimo jiné změny trvalého pobytu, bydliště (tj. místa pobytu na území České republiky, kde se převážně zdržuje) nebo rodného čísla. Protože tak dlužnice neučinila, vyjádřil názor, že podmínky schválení oddlužení nesplňuje, neboť svým postupem sledovala nepoctivý záměr, kdy mu de facto ztížila možnost přihlásit do insolvenčního řízení včas pohledávku vůči ní. Současně požadoval, aby soud důkladně ověřil existenci pohledávky druhého věřitele Dang Thanh Hyen, jíž dlužnice osvědčovala pluralitu věřitelů, neboť ji má za nepodloženou.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Dle ust. § 173 odst. 4 insolvenčního zákona má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek dle ust. § 136 odst. 3 téhož zákona 30 dnů.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. insolvenčního zákona obsahuje zvláštní úpravu doručování soudních písemností v insolvenčním řízení (vyvěšení usnesení vydaných insolvenčním soudem na úřední desce okresního soudu, v jehož obvodu je dlužníkův podnik nebo jeho bydliště, jsou-li mimo sídlo soudu, jak to ukládalo ust. § 13 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání v případě usnesení o prohlášení konkursu, insolvenční zákon nevyžaduje), a proto má pro insolvenční řízení klíčový význam insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle insolvenčního zákona (zejména seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky (blíže viz ust. § 2 písm. i/) a § 419 až 425 insolvenčního zákona).

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 5.9.2014 v 10 hod. 37 min. bylo u Krajského soudu v Ústí nad Labem zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužnice, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 30.9.2014 o úpadku dlužnice a o povolení jeho řešení oddlužením (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne v 10 hod. 39 min.). Co se týče usnesení (č.d. A-7, B-1), jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužnice a povolení oddlužení, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně lhůty k přihlášení pohledávek dle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona, a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec lhůty k podání přihlášek do insolvenčního řízení připadl na čtvrtek 30.10.2014.

Protože odvolatel podal přihlášku pohledávek až dne 26.11.2014, nelze soudu prvního stupně vytknout žádné pochybení za to, že o přihlášce odvolatele a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona.

Vzhledem k odvolací argumentaci považoval odvolací soud za nutné uvést, že z obsahu spisu ověřil, že soud prvního stupně zveřejnil v insolvenčním rejstříku správné rodné číslo dlužnice, jež oproti údaji, jenž dlužnice uvedla v insolvenčním návrhu, dovodil z výpisu rejstříku trestů fyzických osob ze dne 20.8.2014 připojeného k insolvenčnímu návrhu (č.d. A-2) a ověřil dotazem na Ministerstvu vnitra ČR (viz č.d. B-11). Co se týče místa pobytu dlužnice, zveřejnil soud prvního stupně v insolvenčním rejstříku nejdříve adresu, již jako adresu svého bydliště uvedla dlužnice v insolvenčním návrhu (Bratislavská 266/72, Brno) a následně adresu Tržní 402, Litvínov, již v insolvenčním návrhu označila za adresu korespondenční a podáním ze dne 7.10.2014 (č.d. B-2) za novou adresu svého bydliště s tím, že korespondenční je adresa Česká 657/65, Most. Přestože Ministerstvo vnitra ČR uvedlo k dotazu soudu prvního stupně (č.d. B-11), že adresou místa pobytu dlužnice je Tržní 402, Horní Litvínov, soud v označení nového bydliště nepochybil, neboť Horní Litvínov je toliko částí Litvínova, nikoli samostatnou obcí. však zajistit včasné doručení podané přihlášky insolvenčnímu soud

Na základě těchto zjištění neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Pro úplnost však považoval odvolací soud za nutné apelovat na soud prvního stupně, aby v dalším průběhu řízení, tj. v rámci rozhodování o tom, zda oddlužení dlužnice schválí, vzal v úvahu námitky odvolatele, pokud jde o poctivost záměru dlužnice a nezbytnost ověřit existenci pohledávky dalšího, jí tvrzeného věřitele.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 18. ledna 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková