2 VSPH 56/2018
č. j. KSLB 87 INS 19180 / 2017 2 VSPH 56 / 2018 P26-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a ze soudců Mgr. Martina Lišky a ]UDr. Petra Vaňouse v insolvenční věci dlužníků: a) Jan anonymizovano , anonymizovano , a b) Hana anonymizovano , narozena 27. 2. 1973, oba bytem Karlínská 16, 46010 Liberec, 0 přihlášce pohledávky věřitele č. 19, o odvolání věřitele č. 19: BNP Paribas Personal Finance SA, sídlem 1 boulevard Haussmann, 750 09 Paříž, Francouzská republika, reg. č. 542097902, podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu BNP Paribas Personal Finance SA, sídlem Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praha 5, identifikační číslo osoby 03814742, proti usnesení Krajského soudu v Usti nad Labem pobočky v Liberci č. j KSLB 87 INS 19180 / 2017 P26 2 ze dne 7. prosince 2017 takto:

Usneseni Krajského soudu vÚstí nad Labem -pobočky vLiberci č. j. KSLB 87 INS 19180 / 2017 P26 2 ze dne 7. prosince 2017, se mění tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 19 BNP Paribas Personal Finance SA ve výši 26 336 Kč se neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

1. Ve výroku označeným usnesením Krajský soud vÚstí nad Labem- pobočka v Liberci (dále jen insolvenční soud ) odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 19 BNP Paribas Personal Finance (dále jen věřitel č. 19 ) ve výši 26 336 Kč (dále jen pohledávka ) a rozhodl, že právní moci rozhodnutí účast věřitele č. 19 v insolvenčním řízení končí.

2. Insolvenční soud vyšel zejména z toho, že usnesením ze dne 1. 11. 2017 (č. d. A 11), jež bylo téhož dne zveřejněno vinsolvenčním rejstříku, zjistil úpadek dlužníků, povolil jeho řešení oddlužením, a věřitele, kteří tak ještě neučinili, vyzval, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení vinsolvenčním rejstříku. Zároveň je poučil o tom, že kpozději podaným přihláškám nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Vzhledem k tomu, že přihláška pohledávky věřitele č. 19 byla doručena do datové schránky insolvenčního soudu dne 5. 12. 2017, tedy po uplynutí lhůty stanovené k podávání přihlášek, jež skončila dne 1. 12. 2017, insolvenční soud ji podle Š 173 odst. 1 a S 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), jako opožděnou odmítl.

3. Proti tomuto usneseni podal věřitel č. 19 včasné odvolání, v němž namítal, že pohledávku (odpovídající závazku, který dlužník jan anonymizovano jako jediný dědic nabyl po svém zemřelém otci)

Shodu s prvopisem potvrzuje ]ana Vlasáková. přihlásil včas z titulu pravomocně ukončeného dědického řízení po Janu anonymizovano , narozenému 28. 1. 1954 a zemřelému dne 25. 5. 2016.

4. Vrchní soud v Praze podle 5 212 a 212a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího, a aniž by podle 5 94 odst. 2 písm. c) insolvenčního zákona nařizoval jednání, dospěl k závěru, že odvolání věřitele č. 19 je (bytů z jiných než odvolacích důvodů) opodstatněno.

5. K odvolací argumentaci je třeba uvést, že Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 4. 5. 2017, sen. zn. 4 VSPH 671 /2017 (usnesení bylo na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017 schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek) konstatoval, že nedošlo li k odloučení pozůstalosti (Š 1709 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) a je li do soupisu majetkové podstaty (Š 205 insolvenčního zákona) zapsán majetek, který nabyl dlužník z dědictví, může věřitel pohledávky, která má původ

. v dluhu zůstavitele, k jehož zaplacení je nyní povinen dlužník, uplatnit toto své právo vůči dlužníkovi podáním přihlášky (Š 173 a násl. insolvenčního zákona). Insolvenční soud je povinen takového věřitele vyzvat, aby v (procesní) lhůtě k tomu určené sdělil, zda uplatňuje právo na uspokojení dluhu zůstavitele vůči dlužníkovi a poučit jej, že po marném uplynutí určené lhůty bude mít za to, že takové právo neuplatnil.

6. Z uvedeného vyplývá, že věřitel je oprávněn uplatit pohledávku, která má původ v dluhu zůstavitele, kjehož zaplacení j povinen dlužník, po marném uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku k přihlášení pohledávek jen tehdy, pokud dlužník nabyl dědictví po marném uplynutí této lhůty. V poměrech posuzované věci je ale zřejmé, že dlužník Jan anonymizovano nabyl dědictví na základě usnesení Okresního soudu vLiberci ze dne 5. 9. 2016, č. j. 35 D 838/2016 137, tedy již před zahájením insolvenčního řízení. Přistoupit ke změně napadeného usnesení z důvodu obsažených ve výše zmiňovaném usnesení Vrchního soudu vPraze nebo vodvolání zmiňovanem usnesení téhož soudu ze dne 19. 9. 2014, sen. zn. 3 VSPH 31/2014, tudíž nelze.

7. Napadené usnesení však neobstojí proto, že insolvenční soud neaplikoval úpravu obsaženou v 5 430 insolvenčního zákona, podle níž známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydaní rozhodnutí o úpadku (odst. 1), přičemž povinnost vyrozumět známé věřitele splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění, standardní formulář oznámení a standardní formulář pro přihlašování pohledávek podle přírno použitelného právního předpisu Evropské unie (odst. 2). 8. Výkladem pojmu známý věřitel ve smyslu 5 430 insolvenčního zákona se přitom zabýval

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 31. 5. 2012, sen. zn. 29 NSČR 13/2010, uveřejněném pod číslem 138/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, v němž uzavřel, že:

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

pokracovam 2 VSPH 56 / 2015

[1] Známým věřitelem dlužníka, který má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, je v insolvenčním řízení takový věřitel, o kterém by se insolvenční soud, případně předběžný správce nebo (od rozhodnutí o úpadku) insolvenční správce dlužníka dozvěděl při obvyklém chodu věci buď z listin, jež je dlužník povinen předložit insolvenčMu soudu (typicky ze seznamu závazků ve smyslu ustanovení Š 104 odst. 1 písm. b/ insolvenčního zákona) nebo z řádně vedeného účetnictví dlužníka anebo (typově u dlužníka, který nemá povinnost vést účetnictví) z jiných dlužníkem řádně vedených záznamů o stavu jeho majetku a závazků (včetně korespondence). Dlužník, který (lhostejno, zda jde o podnikatele) nekoná s péčí řádného hospodáře a nevede řádné záznamy o stavu svého majetku a o svých závazcích nebo který nesplní řádně a včas povinnost předložit soudu seznam závazků nemá právo spoléhat na to, že věřitel (jenž by v propadné lhůtě určené k podání přihlášky do insolvenčního řízení byl jinak znám _ při obvyklém chodu věcí- alespoň insolvenčnímu správci), přijde v důsledku dlužníkovy nedbalosti o možnost přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení.

[2] Věřitel dlužníka, který má své obvyklé misto pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, o kterém však do uplynutí propadné lhůty určené v rozhodnutí o úpadku k podávání přihlášek do insolvenčního řízení nevyjde v insolvenčním řízení ničeho najevo ani z dlužníkem řádně vedeného účetnictví nebo jiných záznamů o majetku a závazcích dlužníka, s nimiž se insolvenční správce včas seznámil, ani jinak, není pro tuto dobu pokládán za známého věřitele dlužníka. Tím, že okolnosti rozhodné pro závěr, že jde o známého věřitele dlužníka, vyjdou při obvyklém (řádném) chodu věcí najevo později (po uplynutí propadné přihlašovací lhůty), není insolvenční správce ani insolvenční soud zbaven povinnosti postupovat ohledně takového věřitele ve smyslu ustanovení Š430 insolvenčního zákona, respektive ustanovení článku 40 nařízení (plnit vůči němu

V informační povinnost), zmeskaná lhůta k podání přihlášky se však takovému věřiteli nevrací.

9. Z obsahu spisu vyplývá, že dlužníci se insolvenčním návrhem spojeným se společným návrhem manželů na povolení oddlužení ze dne 16. 10. 2017 (č. d. A l) domáhali rozhodnutí o zjištění svého úpadku a povolení oddlužení, přičemž v kolonce 19 příslušného formuláře a v připojeném seznamu závazků uvedli mezi svými závazky i závazek vůči věřiteli č. 19, jehož označili jako BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd. Hausmann 1, 750 09, Paříž, reg. č. 542 097 902 . Odtud je zřejmé, že věřitel č. 19 byl již od počátku řízení známým věřitelem dlužníků, a protože podle udané adresy byl zjevně právnickou osobou se sídlem ve Francii, jde o známého věřitele sídlícího v členském státě Evropské unie, na něhož se vztahuje výše zmíněná úprava Š 430 insolvenčního zákona.

10. Teprve ode dne, kdy je známému věřiteli uvedenému v Š 430 odst. 1 insolvenčního zákona výzva k podávání přihlášek zvlášť doručena, začíná mu podle Š 74 odst. 2 téhož zákona běžet lhůta k podání přihlášky. Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2008, sen. zn. 29 NSČR 4/2008, uveřejněné pod číslem 25/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

11. Z obsahu spisu ovšem plyne, že insolvenční soud rozhodnutí o úpadku (č. d. A ll), jímž stanovil věřitelům třicetidenní lhůtu k podání přihlášek, nedoručil zvlášť věřiteli č. 19 a nedoručil mu ani předepsané standardní formuláře dle Š 430 odst. 2 insolvenčního zákona, ačkoli tak učinit měl, neboť věřitel č. 19 mu. v té době byl znám jako věřitel dlužníka se sídlem ve Francii náležející mezi členské státy Evropské unie. Věřiteli č. 19 tak dosud nezačala běžet lhůta k podání přihlášky, a proto jeho přihláška ze dne 5. 12. 2017 doručená insolvenčnímu

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.

___ _. soudu téhož dne není opožděná. Nenastal tedy ohledně ní podle 5 173 odst. 1 insolvenčního zákona následek, že se k ní v insolvenčním řízení nepřihlíží, a proto nebyly dány důvody

12. Odv

' VV! rozhodnutí k Nejvyssunu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu vÚstí nad Labem pobočky v Liberci.

Praha 17. ledna 2018

Mgr. Tomáš Braun v. r. předseda senátu

/

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.