2 VSPH 552/2015-A-12
KSCB 25 INS 33344/2014 2 VSPH 552/2015-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Lucie anonymizovano , anonymizovano , bytem Pršínská 4, Černovice, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 33344/2014-A-5 ze dne 19. ledna 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích

č.j. KSCB 25 INS 33344/2014-A-5 ze dne 19. ledna 2015 se m ě n í tak,

že se insolvenční návrh dlužnice neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích ve výroku označeným usnesením odmítl insolvenční návrh, jímž se Lucie anonymizovano (dále jen dlužnice) domáhala vydání rozhodnutí o svém úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dlužnici usnesením ze dne 22.12.2014 (č.d. A-4) vyzval, aby do 7 dnů od jeho doručení doplnila insolvenční návrh o řádné seznamy majetku a závazků obsahující obligatorní náležitosti a o listiny dokládající její příjmy za poslední tři roky. Současně ji poučil o následcích nesplnění výzvy spočívajících v odmítnutí insolvenčního návrhu. Usnesení bylo dlužnici doručeno dne 31.12.2014. Protože na výzvu nereagovala a insolvenční návrh ve stanovené lhůtě (ani později) nedoplnila, postupoval insolvenční soud podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a namítala, že návrh doplnila.

Vrchní soud v Praze dle ust. § 212 a § 212a občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle ust. § 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, c) seznam svých zaměstnanců a d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle ust. § 128 odst. 2 IZ určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle ust. § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu spisu odvolací soud v dané věci zjistil, že dlužnice podala dne 10.12.2014 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení na předepsaném formuláři, v jehož kolonce č. 7 uvedla, že vůči 16 věřitelům má 20 nezajištěných závazků ve výši cca 400.000,-Kč, jež jsou nejméně 30 dnů po lhůtě splatnosti. Dále tvrdila, že nemá žádné dluhy z podnikání ani žádné zaměstnance. K návrhu připojila seznam věřitelů (jež označila toliko jejich názvem) a uvedla výši jejich pohledávek. Soud prvého stupně ji pak usnesením ze dne 22.12.2014 (doručeným jí dne 31.12.2014) vyzval k předložení seznamu majetku a seznamu závazků, přičemž ji poučil jak o požadovaných náležitostech obou seznamů, tak o následku spočívajícím v odmítnutí insolvenčního návrhu, nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno.

Dlužnice na výzvu reagovala nedatovaným podáním (č.d. A-6), jež došlo prostřednictvím poštovní přepravy do podatelny insolvenčního soudu dne 19.1.2015 v 8 hodin a 30 minut (příslušná událost v insolvenčním rejstříku byla vytvořena téhož dne v 8 hodin a 49 minut), tedy ještě před zveřejněním napadeného usnesení v insolvenčním rejstříku, k němuž došlo 19.1.2015 v 9 hodin a 17 minut (událost byla vytvořena v 9 hodin a 8 minut). V tomto podání přitom dlužnice-dříve než napadené usnesení dle ust. § 89 odst. 1 IZ nabylo účinnosti-předložila požadované seznamy majetku i závazků obsahující všechny náležitosti ve smyslu ust. § 104 IZ, jejichž doplnění po ní soud prvého stupně požadoval.

Judikatura je přitom již ustálena v závěru, že vady insolvenčního návrhu může navrhovatel odstranit, dokud soud prvého stupně nevydá usnesení o odmítnutí návrhu podle ust. § 128 odst. 1, resp. odst. 2 IZ.

Za popsaného stavu dospěl odvolací soud k závěru, že dlužnice povinnost, již jí soud prvého stupně uložil, splnila; zároveň v insolvenčním návrhu ve spojení se seznamy závazků a majetku (dodatečně) nabídla dostatečná skutková tvrzení pro závěr, že se nachází v úpadku ve formě insolvence, neboť z nich vyplývá, že má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší třiceti dnů po lhůtě splatnosti, a že je dána vyvratitelná právní domněnka, že tyto závazky není schopna plnit. Podmínky pro vydání napadeného usnesení tak nebyly dány.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil způsobem ve výroku uvedeným.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích k Nejvyššímu soudu ČR.

V Praze dne 17. prosince 2015

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková