2 VSPH 545/2016-B-19
KSUL 79 INS 31713/2015 2 VSPH 545/2016-B-19

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Viktora Součka, bytem Náměstí Svobody 1, Žatec, o odvolání insolvenčního správce Ing. Oldřicha Valty, sídlem Obora 146, Louny, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 31713/2015-B-11 ze dne 8. března 2016

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem v insolvenčním řízení vedeném na majetek Viktora Součka (dále jen dlužník) vyhlásil na první schůzi věřitelů konané dne 8.3.2016 (č.d. B-10) usnesení, jímž potvrdil volbu věřitele č. 1 Českomoravské stavební spořitelny, a.s. (dále jen věřitel č. 1) zástupcem věřitelů (bod I. výroku), odvolání soudem ustanoveného insolvenčního správce Ing. Oldřicha Valty z funkce (dále jen odvolatel) a ustanovení JUDr. Petra Bohatého (dále jen nový správce) insolvenčním správcem (bod II. výroku), a odvolateli uložil, aby mu do 30 dnů podal zprávu o své činnosti a vyúčtoval odměnu, hotové výdaje a náklady (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že se první schůze věřitelů nařízená na den 1.3.2016 nekonala z důvodu domnělé absence věřitelů, neboť hlasovací lístek věřitele č. 1, jenž byl soudu doručen dne 29.2.2016, byl zveřejněn a poté předán předsedkyni senátu až dne 2.3.2016. Náhradní schůze věřitelů s totožným programem byla bezodkladně nařízena na den 8.3.2016; na schůzi se dostavil toliko odvolatel, jenž do protokolu uvedl, že považuje hlasovací lístek věřitele č. 1 za neplatný. Soud se nejprve zabýval tím, zda věřitel č. 1 má právo hlasovat, a dospěl k závěru, že toto právo má, neboť jím přihlášená pohledávka byla na přezkumném jednání konaném dne 1.3.2016 zjištěna ve výši 2.349.641,72 Kč a věřitel č. 1 podal hlasovací lístek včas (v den předcházející schůzi věřitelů nařízené na den 1.3.2016). Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny podmínky vymezené v ust. § 29 insolvenčního zákona (usnesení, jímž byl odvolatel odvolán z funkce a byl ustanoven nový správce, jenž splňuje podmínky pro ustanovení do funkce, bylo přijato potřebnou většinou hlasů na schůzi věřitelů následující nejblíže po přezkumném jednání), soud usnesení schůze věřitelů potvrdil.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se odvolatel odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. Namítal, že hlasovací lístek, na jehož základě bylo rozhodnuto o jeho odvolání a ustanovení nového správce, je neplatný, isir.justi ce.cz neboť obsahuje nesprávné datum konání schůze věřitelů, byl určen k jednání a hlasování na schůzi věřitelů konané dne 1.3.2016, nikoliv na schůzi věřitelů konané dne 8.3.2016, a proto měl hlasující věřitel předložit nový hlasovací lístek, a nebyl opatřen úředně ověřeným podpisem.

Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval tím, zda je proti napadenému usnesení odvolání přípustné, a dovodil, že tomu tak není.

Vyšel přitom z toho, že se věřitelé mohou podle ust. § 29 insolvenčního zákona na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání, usnést, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce odvolávají z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce. Toto usnesení je přijato, jestliže pro ně hlasovala nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek (odst. 1). Usnesení o ustanovení insolvenčního správce podle odstavce 1 potvrzuje insolvenční soud; nepotvrdí je pouze tehdy, nesplňuje-li insolvenční správce podmínky uvedené v § 21 až 24; § 54 odst. 1 se nepoužije (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 2 vydá insolvenční soud do skončení schůze věřitelů, která usnesení podle odstavce 1 přijala; odvolání je přípustné, jen jestliže insolvenční soud usnesení schůze věřitelů nepotvrdí. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze věřitel, který na schůzi věřitelů hlasoval pro přijetí usnesení; § 55 odst. 1 platí obdobně (odst. 3).

Vzhledem k tomu, že proti usnesení, jímž insolvenční soud potvrdil usnesení schůze věřitelů přijaté dle ust. § 29 odst. 1 insolvenčního zákona, není podle ust. § 29 odst. 3 věty prvé téhož zákona přípustné, odvolací soud odvolání odvolatele podle ust. § 218 písm. c) občanského soudního řádu odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 24. října 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík