2 VSPH 54/2018
NEJVYŠŠÍ SOUD OBýANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM B ur ešo va 2 0 , 6 5 7 3 7 B r no tel.: 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , fax: 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e-mail: p o d atelna@nso ud .cz

Vrchní soud v Praze

ke sp. zn 2 VSPH 54/2018

V BrnČ dne 27. b ezna 2018 29 NSýR 17/2018

Námitka podjatosti-vrácení spisu

V p íloze vracím spis MČstského soudu v Praze sp. zn. MSPH 90 INS 20878/2016 p edložený Nejvyššímu soudu Vrchním soudem v Praze (sp. zn. MSPH 90 INS 20878/2016, 1 VSPH 54/2018) k rozhodnutí o námitce vylouení soudc Vrchního soudu v Praze Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky uplatnČné Petrem Novákem. Podáním ze dne 7. b ezna 2018 (dorueným Nejvyššímu soudu dne 12. b ezna 2018) vzal Petr Novák námitku vylouení oznaených soudc Vrchního soudu v Praze zpČt v celém rozsahu ; tím odpadl d vod, pro který Vrchní soud v Praze p edložil spis Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o námitce vylouení. Proto Nejvyšší soud vrací spis Vrchnímu soudu v Praze k dalšímu postupu v ízení.

JUDr. Petr G e m m e l v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Pavlína Tkaná isir.justi ce.cz