2 VSPH 537/2012-P52-23
MSPH 93 INS 2456/2010 2 VSPH 537/2012-P52-23

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Hájek, a.s., sídlem Na Poříčí 42/1052, Praha 1, o odvolání AD FONTES Asset Management AG, sídlem Appenzel, Jakob-Singer-Strasse 5, Švýcarská konfederace, zast. advokátkou Mgr. Kateřinou Korpasovou, sídlem Mozartova 21, Liberec, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 2456/2010-P52-16 ze dne 29. února 2012

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 2456/2010-P52-16 ze dne 29. února 2012 se z r u š u j e v bodě I. výroku v části, v níž bylo rozhodnuto o odmítnutí přihlášky AD FONTES Asset Management AG evidované pod pořadovým číslem 52/1 co do částky 142.366,05 Kč, a v bodě III. výroku, jímž bylo v rozsahu částky 142.366,05 Kč rozhodnuto o ukončení její účasti v insolvenčním řízení, a věc se v tomto rozsahu vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 93 INS 2456/2010-P52-16 ze dne 29.2.2012 pod bodem I. výroku odmítl přihlášku pohledávek AD FONTES Asset Management AG (dále jen odvolatel) ve výši 4.014.468,90 Kč evidované pod pořadovým číslem 52/1 co do částky 142.366,05 Kč a ve výši 12.441.205,48 Kč evidované pod pořadovým číslem 52/2 co do částky 11.241.205,48 Kč do insolvenčního řízení týkajícího se Hájek, a.s. (dále jen dlužník), vzal na vědomí zpětvzetí přihlášené pohledávky evidované pod pořadovým číslem 52/2 ve výši 1.200.000,-Kč (bod II. výroku) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení co do částky 12.583.571,53 Kč končí právní mocí tohoto usnesení (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že přihláškou doručenou dne 21.1.2011 přihlásil odvolatel do insolvenčního řízení pohledávky v celkové výši 16.455.674,38 Kč. Při přezkumném jednání konaném dne 5.9.2011 popřel insolvenční správce dlužníka Ing. Lee Louda (dále jen správce) pohledávku ve výši 4.014.468,90 Kč evidovanou pod pořadovým číslem 52/1 a vykonatelnou co do částky 3.872.102,85 Kč a pohledávku ve výši 12.441.205,48 Kč evidovanou pod pořadovým číslem 52/2 a vykonatelnou co do částky 1.200.000,-Kč. Správce vyrozuměl odvolatele o popření přihlášených pohledávek a o možnosti uplatnit své právo žalobou u insolvenčního soudu, vyrozumění bylo odvolateli doručeno dne 16.11.2011 a lhůta k podání určovací žaloby marně uplynula dne 1.12.2012. Žalobou ze dne 3.10.2011 se správce domáhal určení důvodnosti popření vykonatelné pohledávky (řízení je vedeno pod sp.zn. MSPH 93 ICm 2631/2011) a podáním ze dne 13.2.2012 vzal odvolatel zpět přihlášku pohledávky evidované pod pořadovým číslem 52/2. S poukazem na ust. § 184, § 185, § 197 odst. 2 a § 198 odst. 2 insolvenčního zákona rozhodl insolvenční soud, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení, a to v rozsahu části bodu I. výroku, jíž bylo rozhodnuto o odmítnutí pohledávky evidované pod pořadovým číslem 52/1 v rozsahu 142.366,05 Kč, se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud v této části zrušil. V odvolání uvedl, že do insolvenčního řízení přihlásil pohledávku v celkové výši 4.014.468,90 Kč, již soud eviduje pod pořadovým číslem 52/1, sestávající z jistiny ve výši 3.872.102,85 Kč a úroku ve výši 142.366,05 Kč, jako vykonatelnou podle notářského zápisu JUDr. Aleše Březiny sp.zn. N 402/2009, NZ 349/2009. Na přezkumném jednání, jehož se odvolatel nezúčastnil, popřel správce pohledávku č. 52/1 v celém rozsahu, z toho v částce 3.872.102,85 Kč jako vykonatelnou a v částce 142.366,05 Kč jako nevykonatelnou. Následně přípisem ze dne 15.11.2011 vyrozuměl odvolatele o tom, že pohledávku popřel z důvodu pravosti a výše, a poučil ho o tom, že podle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona může podat žalobu u insolvenčního soudu. Dle názoru odvolatele je vyrozumění neurčité a nesrozumitelné, neboť v něm správce neuvedl, proč popřel část pohledávky jako pohledávku vykonatelnou a další část jako pohledávku nevykonatelnou. Protože obě pohledávky (č. 52/1 i 52/2) přihlásil odvolatel jako vykonatelné, je přesvědčen o tom, že správce byl povinen vysvětlit ve vyrozumění, proč část z nich posuzoval jako pohledávku nevykonatelnou, aby se odvolatel mohl rozhodnout, zda proti němu žalobu podá, či nikoli. Protože tak správce neučinil, je odvolatel toho názoru, že mu nemohla začít běžet lhůta k podání žaloby na určení pravosti popřené části pohledávky č. 52/1.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Odvolací soud ze spisu zjistil, že přihláškou, jež došla insolvenčnímu soudu dne 21.1.2011, přihlásil odvolatel do insolvenčního řízení pohledávku na jistině ve výši 3.872.102,85 Kč, u níž jako důvod vzniku označil dohodu o uznání dluhu sepsanou formou notářského zápisu dne 18.9.2009 JUDr. Alešem Březinou sp.zn. N 402/2009, NZ 349/2009, spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 142.366,05 Kč, již insolvenční soud označil pořadovým číslem 52/1, a pohledávku na jistině ve výši 12.000.000,-Kč, u níž jako důvod vzniku označil dohodu o uznání dluhu sepsanou formou notářského zápisu dne 18.9.2009 JUDr. Alešem Březinou sp.zn. N 402/2009, NZ 349/2009, spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 441.205,48 Kč.

Z vlastní činnosti je odvolacímu soudu známo, že insolvenční soud usnesením č.j. MSPH 93 2456/2010-P52-2 ze dne 26.1.2011 tuto přihlášku jako opožděnou odmítl a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení. Protože zdejší soud usnesením č.j. MSPH 93 INS 24556/2010, 2 VSPH 167/2011-P52-9 ze dne 21.3.2011 toto usnesení odvolání odvolatele přezkoumal a potvrdil je, neboť je shledal věcně správným, a ze spisu se přitom nepodává, že by usnesení odvolacího soudu bylo zrušeno, resp. že by vůbec bylo napadeno mimořádným opravným prostředkem, je přesvědčen o tom, že napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné a řízení je postiženo zmatečnostní vadou. Nedošlo-li totiž ke změně procesní situace potud, že by shora zmíněná usnesení byla odklizena, nebyl žádný důvod k přezkoumání pohledávek přihlášených odvolatelem přihláškou doručenou insolvenčnímu soudu dne 21.1.2011 ani k následnému vydání napadeného rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že přezkoumávané usnesení bylo napadeno odvoláním toliko v rozsahu části bodu I. výroku, jíž bylo rozhodnuto o odmítnutí pohledávky odvolatele evidované pod pořadovým číslem 52/1 v rozsahu 142.366,05 Kč, nezbylo odvolacímu soudu než podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a b) a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu zrušit napadené usnesení v této části a ve stejném rozsahu i v na ní závislé části bodu III. výroku a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 14. listopadu 2012

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva