2 VSPH 529/2012-B-1885
MSPH 96 INS 714/2009 2 VSPH 529/2012-B-1885

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Pražského stavebního bytového družstva, sídlem Na Hutmance 300/7, Praha 5, zast. advokátem JUDr. Jiřím Kozákem, Ph.D., sídlem Jiráskova 236/10, Mělník, do níž vstoupilo státní zastupitelství, o odvolání věřitelů a) Ing. Otakara Vrbíka, bytem Proutěná 424/34, Praha 4, a b) Ing. Vladimíra Stehlíka, bytem Kříženeckého náměstí 990/4, Praha 5, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 714/2009-B-1630 ze dne 19.ledna 2012

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 714/2009-B-1630 ze dne 19.ledna 2012 se mění tak, že se Mgr. Hana Horáková neustanovuje opatrovníkem dlužníka.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze ve výroku označeným usnesením v insolvenčním řízení vedeném na majetek Pražského stavebního bytového družstva (dále jen dlužník) ustanovil opatrovníkem dlužníka pro toto řízení advokátku Mgr. Hanu Horákovou.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že z úplného výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (oddílu DrXCVIII, vložky 431) zjistil, že jménem dlužníka jsou oprávněni samostatně jednat předseda představenstva a členové představenstva, že funkce posledního člena představenstva zanikla v květnu 2011 a že v řízení vedeném před týmž soudem pod sp. zn. 74 Cm 11/2011 nebylo dosud pravomocně rozhodnuto o jmenování (nových) členů statutárního orgánu dlužníka. Dlužník tak podle soudu nemá v rozporu se zákonem statutární orgán, který by za něj mohl ve smyslu ust. § 13 obchodního zákoníku (dále jen ObchZ) ve spojení s ust. § 21 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) jednat, např. podávat odvolání, vyjádření a návrhy. Proto postupoval dle ust. § 29 odst. 2 OSŘ a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze podali věřitelé Ing. Otakar Vrbík a Ing. Vladimír Stehlík (dále jen odvolatel a) a odvolatel b) nebo odvolatelé) včasné odvolání, v nichž namítali, že rejstříkový soud v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu prezentovanou usnesením sp. zn. 29 Cdo 3718/2009 ze dne 19.9.2010 nesprávně rozhodl o tom, že funkce čtyř z pěti členů představenstva (odvolatelů, Pavla Wollmana a Waldemara Meci) zanikla již ke dni 17.7.2009 uplynutím tří měsíců od prohlášení konkursu na majetek dlužníka, a nikoli až ke dni 3.1.2011 uplynutím tří měsíců od skončení jejich funkčního období, jak plyne z ust. § 194 odst. 2 ObchZ. Nadto zdůraznili, že odvolateli b) nezaniklo členství v představenstvu, neboť dosud neuplynulo jeho pětileté funkční období, když se stal členem představenstva až dne 19.6.2008. Vyjádřili přesvědčení, že odvolatele b), který nastoupil na místo člena představenstva jako zvolený náhradník, je třeba považovat za zastupujícího člena představenstva, který má práva a povinnosti člena představenstva až do doby, kdy může být provedena řádná volba nových členů představenstva. Opačný názor rejstříkového soudu, dle něhož je funkční období náhradníka vázáno na funkční období nahrazeného člena představenstva, označili za nesprávný.

Odvolatelé dále poukazovali na to, že insolvenční správce dlužníka JUDr. Tomáš Pelikán (dále jen správce) zabránil představenstvu ve svolání řádných členských schůzí v letech 2009 až 2011 tím, že dlužníkovi neposkytl žádné finanční prostředky nejen k zaplacení nákladů spojených s konáním schůzí, ale ani na základní administrativu (poštovné a kancelářské potřeby). Insolvenčnímu soudu vytýkali, že ač je povinen provádět dohled nad průběhem insolvenčního řízení, nepodnikl v tomto směru žádné kroky a správci umožnil, aby paralyzoval činnost představenstva dlužníka. Současně upozornili na to, že správce v řízení vedeném před Městským soudem v Praze pod sp. zn. 74 Cm 73/2011 podal odvolání proti usnesení ze dne 12.5.2011, jímž soud ustanovil opatrovníkem dlužníka advokáta JUDr. Petra Bokoteje, a ačkoli v době podání tohoto odvolání byl ještě odvolatel b) zapsán ve sbírce listin obchodního rejstříku, v okamžiku doručení správcova odvolání soudu bylo členství odvolatele b) v představenstvu dlužníka ukončeno.

Odvolatelé uzavřeli na tom, že nezákonným postupem rejstříkového soudu bylo dlužníkovi odepřeno právo, aby byl zastoupen řádně zvoleným členem představenstva a mohl činit úkony potřebné k ochraně svých práv nejen v insolvenčním řízení, ale i v řízeních, v nichž správce není oprávněn za něj jednat. Proto požadovali, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Městské státní zastupitelství přitakalo insolvenčnímu soudu v tom, že je nezbytné, aby byl dlužník v insolvenčním řízení schopen vykonávat svá procesní práva, což není zajištěno v situaci, kdy zde není osoba oprávněná za něj jednat. Z těchto důvodů navrhlo, aby odvolací soud napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Odvolací soud je s insolvenčním soudem a Městským státním zastupitelstvím v Praze zajedno potud, že jelikož insolvenční zákon (dále jen IZ) neobsahuje vlastní (zvláštní) úpravu institutu opatrovníka, podle ust. § 7 odst. 1 IZ se v insolvenčním řízení při rozhodování o ustanovení opatrovníka právnické osobě, která jako účastník řízení nemůže před soudem vystupovat proto, že tu není osoba oprávněná za ni jednat, je-li tu nebezpečí z prodlení, použije přiměřeně úprava obsažená v ust. § 29 odst. 2 OSŘ. Cílem této úpravy je poskytnout ochranu právnické osobě, která nemůže před soudem činit procesní úkony a plnit procesní povinnosti proto, že a) nemá ustaven statutární orgán, b) nepůsobí v ní jiné osoby, které by byly podle ust. § 21 odst. 1 až 3 OSŘ oprávněny za ni jednat, a c) nemá ani zmocněnce s procesní plnou mocí. Důvod, pro který se účastníku ustanovuje opatrovník, ovšem musí být spolehlivě prokázán. Pokud by se totiž ukázalo, že účastníku byl ustanoven opatrovník, ač k tomu nebyly splněny zákonné předpoklady, šlo by o zmatečnostní vadu řízení dle ust. § 229 odst. 3 OSŘ.

Z výše uvedeného je zřejmé, že předpokladem ustanovení opatrovníka podle ust. § 29 odst. 2 OSŘ z důvodu neexistence osoby oprávněné jednat za právnickou osobu je nejen to, že právnická osoba nemá v rozporu se zákonem ustaven statutární orgán a že zde není žádná jiná osoba, která by byla podle ust. § 21 odst. 1 až 3 OSŘ oprávněna za tuto právnickou osobu jednat (např. prokurista), nýbrž i to, že tato osoba nemá zmocněnce s procesní plnou mocí, který by mohl vykonávat její procesní práva a povinnosti. Jinými slovy, není důvodu ustanovit opatrovníka právnické osobě, pokud si platně zvolila zástupce s procesní plnou mocí. A právě o takový případ jde v této věci.

Odvolací soud totiž z obsahu spisu zjistil, že dne 11.6.2009 udělil dlužník plnou moc k zastupování v insolvenčním řízení advokátovi JUDr. Jiřímu Kozákovi, Ph.D. (č.l. B-146). Pro posouzení platnosti této procesní plné moci je podstatné, že byla udělena předsedou představenstva dlužníka Ing. Michalem Lurie a členem představenstva dlužníka Ing. Otakarem Vrbíkem (odvolatelem a), kteří v té době, jak plyne z výpisu z obchodního rejstříku dlužníka, byli oprávněni vykonávat tyto funkce, a jménem dlužníka byli oprávněni samostatně jednat předseda a členové představenstva. Okolnost, že jmenovaní po udělení plné moci přestali vykonávat své funkce, resp. že byli vymazáni z obchodního rejstříku, sama o sobě neznamená, že došlo k zániku plné moci (srovnej mutatis mutandis např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2260/2007 ze dne 26.8.2008 a sp. zn. 29 Cdo 136/2012 ze dne 25.1.2012). Z obsahu spisu přitom neplyne, že by k zániku plné moci došlo některým ze zákonem předpokládaných důvodů (viz např. ust. § 28 OSŘ).

Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 220 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 167 odst. 2 OSŘ a napadené usnesení změnil, jak uvedeno shora.

Nad rámec výše uvedeného považoval odvolací soud k té části odvolání, v níž odvolatelé snášeli argumenty na podporu závěru, že odvolateli b) ještě neuplynulo funkční období člena představenstva, za potřebné uvést, že rozhodnutí rejstříkového soudu o zániku funkce člena představenstva u odvolatele b) a o jeho výmazu z obchodního rejstříku je dle ust. § 159a odst. 4 OSŘ pro insolvenční soud závazné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 25.října 2012

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová