2 VSPH 515/2015-P9-12
KSLB 87 INS 27508/2014 2 VSPH 515/2015-P9-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníků Jiřího Matějce a Ivany Matějcové, bytem Seniorů 1208, Liberec, o odvolání Úvěrového servisu, s.r.o., sídlem Pravonín 88, zast. advokátem Mgr. Stanislavem Sochorem, sídlem Pavelčákova 14, Olomouc, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 87 INS 27508/2014-P9-5 ze dne 26. ledna 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 87 INS 27508/2014-P9-5 ze dne 26. ledna 2015 se m ě n í tak, že se přihláška pohledávek Úvěrového servisu, s.r.o. neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci usnesením č.j. KSLB 87 INS 27508/2014-P9-5 ze dne 26.1.2015 rozhodl v insolvenčním řízení vedeném na majetek Jiřího Matějce a Ivany Matějcové (dále jen dlužník a dlužnice, popř. dlužníci), že se nepřihlíží k přihlášce pohledávek Úvěrového servisu, s.r.o. (dále jen odvolatel) v celkové výši 168.739,-Kč a přihláška se odmítá.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že podáním, jež mu bylo doručeno dne 18.12.2014, přihlásil odvolatel do insolvenčního řízení nevykonatelné pohledávky ve výši 168.739,-Kč. Cituje ust. § 188 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona dále uvedl, že insolvenční správkyně Ing. Jana Horáková (dále jen správkyně) vyzvala odvolatele k odstranění vady přihlášky spočívající v tom, že dostatečně nedoložil poskytnutí plnění. Výzva byla odvolateli doručena dne 6.1.2015 a posledním dnem stanovené lhůty bylo 21.1.2015. Byť odvolatel přihlášku doplnil, bylo doplnění podané prostřednictvím elektronické sítě doručeno soudu až dne 22.1.2015. S poukazem na ust. § 83, § 185 a § 188 odst. 2 insolvenčního zákona rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání, jež na výzvu soudu prvního stupně doplnil, namítal, že doplnění přihlášky zaslal soudu již dne 21.1.2015 ve 23 hod 58 min., o čemž svědčí potvrzení soudu o jeho doručení. Dále poukazoval na to, že přihláška žádné vady či nedostatky nevykazovala a absence

údajů či listin vyžadovaných správkyní nemohla bránit v přezkoumání přihlášené pohledávky; navíc notářský zápis obsahující uznání závazku, jenž k přihlášce připojil, založil právní domněnku existence přihlášených pohledávek.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že odvolatel přihlásil do insolvenčního řízení nevykonatelné nezajištěné pohledávky v celkové výši 168.739,-Kč ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 13.7.2012 s dlužnicí (sestávající z jistiny ve výši 60.000,-Kč, nedoplatku poplatku ve výši 45.798,-Kč dle článku I odst. 4 smlouvy, nedoplatku smluvní pokuty ve výši 23.433,-Kč dle článku II odst. 8 smlouvy a smluvní pokuty ve výši 36.120,-Kč dle článku III odst. 1 smlouvy za období od 21.1.2014 do 17.11.2014), jež jsou podle notářského zápisu sepsaného dne Mgr. Ivanou Vlachovou, jenž k přihlášce připojil, vymáhány v exekuci. U všech přihlášených pohledávek přitom uvedl datum, kdy se staly splatnými. Dle názoru odvolacího soudu neměla správkyně žádný důvod k tomu, aby-jak učinila přípisem ze dne 4.1.2015-vyzývala odvolatele k doplnění přihlášky o údaje o tom, kdy a jaké plnění poskytl dlužnici, kdy a jaké splátky mu naopak dlužnice uhradila a zda a kdy po dlužnici požadoval úhradu smluvních pokut, neboť v přihlášce popsal důvod vzniku, výši i pořadí (tj. že se jedná o pohledávky nezajištěné) všech přihlášených pohledávek včetně údajů o jejich splatnosti a vykonatelnosti. Co se týče požadavku, aby jí odvolatel předložil smlouvu o půjčce a plnou moc, již dlužnice udělila Veronice Suché k zastupování při vypracování notářského zápisu, dlužno poznamenat, že nepředložení takových listin nebrání přezkoumání přihlášených pohledávek, byť může mít za následek nesplnění důkazní povinnosti věřitele, resp. popření přihlášené pohledávky insolvenčním správcem. Dlužno přitom poznamenat, že soud prvního stupně sice zaznamenal, že požadavek správkyně na doplnění přihlášky směřoval k doložení plnění , a nikoli k odstranění nedostatků vylučujících přezkoumání přihlášky, soud však tuto skutečnost nijak nehodnotil.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným, podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu proto napadené usnesení změnil a rozhodl o tom, že se přihláška odvolatele neodmítá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci.

V Praze dne 21. prosince 2015

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková