2 VSPH 501/2012-A-11
KSHK 41 INS 3784/2012 2 VSPH 501/2012-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Rostislava Pirocha, místem podnikání Kpt. Fechtnera 441, Hradec Králové, zast. advokátem Mgr. Lukášem Slaninou, sídlem Nezvalova 423, Hradec Králové, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 3784/2012-A-6 ze dne 9.března 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 3784/2012-A-6 ze dne 9.března 2012 se m ě n í tak, že se dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 41 INS 3784/2012-A-6 ze dne 9.3.2012 uložil Rostislavu Pirochovi (dále jen dlužník), jenž se insolvenčním návrhem ze dne 16.2.2012 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku, aby do pěti dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení odkázal soud na ust. § 108 odst. 1 insolvenčního zákona, podle něhož může soud vyzvat insolvenčního navrhovatele k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Vyšel přitom z toho, že úpadek dlužníka, jenž má závazky vůči 10 věřitelům v celkové výši přesahující 3 miliony Kč, vlastní pouze automobily z roku 1995, 1999, 2006 a 2008, přičemž 2 z nich jsou předmětem zajištění, a jehož pravidelný měsíční příjem postačí na splacení části dluhů, bude třeba řešit konkursem. Výši zálohy určil soud s přihlédnutím k majetkovým poměrům dlužníka.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání namítal, že prostředky uložené na jeho účtu, jež ke dni podání odvolání činí 186.034,96 Kč a s nimiž kvůli probíhající exekuci pro pohledávky z titulu nezaplacených daní nemohl disponovat, lze použít k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení a postačí ke krytí nákladů insolvenčního řízení. -2-KSHK 41 INS 3784/2012

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, překlenout tak nedostatek finančních prostředků bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespoň části nároků insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Z insolvenčního návrhu a předložených příloh odvolací soud zjistil, že se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení s tím, že vůči deseti věřitelům má splatné závazky v celkové výši 3,236 milionu Kč, vlastní běžné vybavení kanceláře a šest automobilů v celkové hodnotě cca 720 tisíc Kč, přičemž dva z nich jsou zajištěny zástavním právem, na bankovním účtu má zůstatek 186.034,96 Kč a jeho měsíční příjem tvořil v roce 2010 zisk z podnikatelské činnosti ve výši cca 74 tisíc Kč. Protože z těchto údajů je zřejmé, že dlužník disponuje dostatečnými finančními prostředky, jež insolvenční správce může použít na úhradu prvotních nákladů insolvenčního řízení po svém ustanovení do funkce, není odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně toho názoru, že složení zálohy je nezbytné.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 167 odst. 2 občanského soudního řádu a napadené usnesení změnil, jak uvedeno shora.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 15.května 2012

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení. Vladimíra Chalupová