2 VSPH 498/2013-A-21
KSLB 54 INS 20863/2012 2 VSPH 498/2013-A-21

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a ze soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve vČci dlužnice Mileny Hruškové, místem podnikání Jáchymovská 276/16, Liberec X-Františkov, bytem 5. kvČtna 170/17, Liberec, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, poboky v Liberci .j. KSLB 54 INS 20863/2012-A-14 ze dne 28. února 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, poboky v Liberci .j. KSLB 54 INS 20863/2012-A-14 ze dne 28. února 2013 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Krajský soud v Ústí nad Labem, poboka v Liberci usnesením .j. KSLB 54 INS 20863/2012-A-14 ze dne 28.2.2013 uložil MilenČ Hruškové (dále jen dlužnice), jež se insolvenním návrhem dorueným dne 28.8.2012 domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na sv j majetek, aby do sedmi dn od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 50.000,-K.

V od vodnČní usnesení odkázal soud na ust. § 108 odst. 1 insolvenního zákona, podle nČhož m že vyzvat insolvenního navrhovatele k zaplacení zálohy na náklady insolvenního ízení až do výše 50.000,-K, a vysvČtlil, že záloha je nutná k tomu, aby insolvenní správce mČl bezprost ednČ po rozhodnutí o úpadku a po ustanovení do funkce k dispozici finanní prost edky nezbytné k jejímu výkonu a aby byly k dispozici prost edky umož ující uhradit alespo zásti nároky insolvenního správce. Pot eba úhrady zálohy vyplývá podle soudu z toho, že podle vlastního tvrzení vlastní dlužnice pouze starší elektrospot ebie (notebook, lednice, televizor, praka), osobní automobil Škoda Felicie r.v. 2000 a bČžné vybavení domácnosti, a prost edky ke krytí náklad insolvenního ízení proto nelze zajistit jinak.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, poboky v Liberci se dlužnice odvolala a požadovala, aby odvolací soud rozdČlil zálohu do 5 splátek, p iemž argumentovala tím, že její p íjmy byly omezeny na životní minimum.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m :

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenního zákona m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit.

Úelem institutu zálohy je p edevším umožnit insolvennímu správci výkon jeho funkce, p eklenout tak nedostatek finanních prost edk bezprost ednČ po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespo ásti nárok insolvenního správce pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Z insolvenního návrhu a p edložených p íloh odvolací soud zjistil, že se dlužnice domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení s tím, že v i 34 vČ itel m má splatné závazky v celkové výši cca 3,8 milionu K a vlastní toliko bČžné vybavení domácnosti a starší osobní automobil zanedbatelné hodnoty. Protože z tČchto údaj je z ejmé, že úpadek dlužnice bude ešen nepatrným konkursem, p iemž dlužnice nedisponuje žádnými likvidními prost edky, jež by insolvenní správce mohl použít na úhradu prvotních náklad insolvenního ízení po svém ustanovení do funkce, je odvolací soud stejnČ jako soud prvního stupnČ p esvČden o tom, že v prvotní fázi insolvenního ízení bude ke krytí výdaj spojených s výkonem funkce insolvenního správce nezbytné, aby dlužnice zaplatila zálohu ve výši urené soudem.

Protože odvolání neshledal d vodným, postupoval odvolací soud podle ust. § 219 obanského soudního ádu a napadené usnesení potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, poboky v Liberci.

V Praze dne 20. srpna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva