2 VSPH 498/2010-P4-10
KSPA 48 INS 2207/2008 2 VSPH 498/2010-P4-10

Usnesení

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Jany Matějkové, bytem 9.května 279, Moravany, o odvolání insolvenční správkyně JUDr. Blanky Šimkové, sídlem Masarykovo nám. 1484, Pardubice, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 48 INS 2207/2008-P4-3 ze dne 13.dubna 2010

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 48 INS 2207/2008-P4-3 ze dne 13.4.2010 vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky Českomoravské stavební spořitelny, a.s. (dále jen věřitel) ve výši 350.665,20 Kč a rozhodl o tom, že účast věřitele v řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

Toto usnesení napadla odvoláním insolvenční správkyně JUDr. Blanka Šimková (dále jen správkyně) a požadovala, aby bylo zjištěno, z jakých prostředků byla pohledávka věřitele uhrazena, a aby věřitel vydal do majetkové podstaty dlužnice 2.038,10 Kč. V odvolání uvedla, že ve zpětvzetí přihlášky věřitel uvedl, že s jejím souhlasem byla v plném rozsahu uhrazena jeho pohledávka ve výši 350.665,20 Kč. Správkyně však dala věřiteli souhlas pouze s tím, aby z částky 91.172,-Kč uložené u něj na vkladovém účtu dlužnice byla uspokojena jeho pohledávka v rozsahu 89.133,90 Kč a zbytek, aby zaslal na její účet. Žádný jiný souhlas mu však neudělila.

Věřitel ve vyjádření k odvolání uvedl, že na uspokojení své pohledávky použil 89.133,90 Kč z vkladového účtu dlužnice a zůstatek (2.038,10 Kč) poukázal dne 23.3.2010 na účet správkyně. Zbývající část jeho pohledávky byla uspokojena spoludlužníkem Janem Matějkou a ručitelem Davidem Svobodou.

Podle ust. § 184 může věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel. Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí.

Protože odvolání proti usnesení vydanému insolvenčním soudem podle ust. § 184 insolvenčního zákona podala v daném případě správkyně, jež podle shora citovaného ustanovení není k podání odvolání oprávněna, postupoval odvolací soud podle ust. § 218 písm. b) občanského soudního řádu a její odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 21.června 2010

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová