2 VSPH 49/2015-P36-11
MSPH 60 INS 28553/2013 2 VSPH 49/2015-P36-11

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka ONION CZ, s.r.o., sídlem V Podhájí 833/15, Praha 4, o odvolání Komerční banky, a.s., sídlem Na Příkopě 33/969, Praha 1, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 28553/2013-P36-5 ze dne 30.července 2014,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 28553/2013-P36-5 ze dne 30.července 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze vzal usnesením č.j. MSPH 60 INS 28553/2013-P36-5 ze dne 30.7.2014 v insolvenčním řízení vedeném na majetek ONION CZ, s.r.o. (dále jen dlužník) na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky č. 1 ve výši 703.010,36 Kč Komerční bankou, a.s. (dále jen odvolatel).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 9.12.2013 přihlásil odvolatel do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka pohledávky v celkové výši 1.570.814,14 Kč. Protože podáním doručeným soudu dne 1.7.2014 vzal odvolatel zpět přihlášku pohledávky č. 1 ve výši 703.010,36 Kč, vzal soud podle ust. § 184 insolvenčního zákona zpětvzetí přihlášky této pohledávky na vědomí s tím, že odvolatel zůstává účastníkem insolvenčního řízení v rozsahu pohledávky ve výši 867.803,78 Kč.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání uvedl, že podáním ze dne 1.7.2014 vzal zpět přihlášku pohledávky č. 1, ale upozornil v něm však na to, že pohledávku uhradila z titulu směnečného ručitelství Ing. Jolana Cibulková. Soudu proto vytkl, že nepostupoval podle ust. § 184 odst. 3 insolvenčního zákona, podle něhož měl jmenovanou o zpětvzetí vyrozumět, měl jí poskytnout lhůtu k podání návrhu na vstup do řízení místo něj a o zpětvzetí měl rozhodnout až po uplynutí této lhůty. V daném případě tak ale neučinil a bez dalšího rozhodl o tom, že zpětvzetí přihlášky pohledávky č. 1 bere na vědomí.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 184 odst. 1 věty první insolvenčního zákona může věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo se na něj hledí jako na věřitele přihlášeného, vzít přihlášku pohledávky zpět. Podle ust. § 184 odst. 2 téhož zákona uvede věřitel, který vezme přihlášku pohledávky zpět proto, že ji uspokojila některá z osob, od kterých může požadovat plnění podle § 183 odst. 1 a 2 (jedná se o ručitele apod.), tuto skutečnost ve zpětvzetí přihlášky; jestliže tak neučiní, odpovídá takové osobě za škodu nebo jinou újmu tím vzniklou. V takovém případě podle ust. § 184 odst. 3 téhož zákona vyrozumí insolvenční soud o zpětvzetí přihlášky osobu, která pohledávku podle zpětvzetí uspokojila, a poskytne jí lhůtu k podání návrhu na vstup do řízení místo věřitele; o zpětvzetí přihlášky rozhodne insolvenční soud až po uplynutí lhůty. V rozsahu, v němž insolvenční soud vyhoví návrhu osoby, která pohledávku uspokojila, na vstup do řízení místo věřitele, se ke zpětvzetí přihlášky pohledávky nepřihlíží.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že v daném případě soud prvního stupně skutečně pochybil tím, že bez dalšího vydal napadené usnesení, jímž vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky č. 1 odvolatelem. Přestože odvolatel uvedl ve zpětvzetí, že jeho pohledávku uspokojila Ing. Jolana Cibulková jakožto směnečný ručitel, nepostupoval soud podle ust. § 183 odst. 3 insolvenčního zákona a před vydáním napadeného usnesení jmenovanou o zpětvzetí nevyrozuměl a neposkytl jí lhůtu k podání návrhu na vstup do řízení. Pro rozhodnutí o odvolání je však podstatné, že dříve než o něm rozhodl odvolací soud, napravil soud prvního stupně své pochybení tím, že usnesením ze dne 20.8.2014 (č.d. P36-7) vyrozuměl Ing. Jolanu Cibulkovou o zpětvzetí přihlášky pohledávky č. 1 odvolatelem a stanovil jí lhůtu 10 dní od jeho doručení k podání návrhu na vstup do řízení místo odvolatele. Ing. Jolana Cibulková, jíž byla soudní písemnost doručena uložením na poště dne 17.9.2014, návrh na vstup do řízení nepodala.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud za této situace odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 13. listopadu 2015

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková