2 VSPH 489/2013
KSPL 27 INS 4224/2011 2 VSPH 489/2013 B 26

U S N E S E N Í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senát' složeném z piedsedy JUDr. Jiiího Karety a soudc Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky v insolvenní v'ci dlužníka Vítka Hájka, bytem Lipnice 44E, pošta Spálené Poiíí, zast. advokátem Mgr. Martinem Pechou, sídlem Malá 6, PlzeÜ, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 27 INS 4224/2011 B 18 ze dne 5. biezna 2013 t a k t o : Usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 27 INS 4224/2011 B 18 ze dne

5. biezna 2013 se p o t v r z u j e .

O d v o d n ' n í : Krajský soud v Plzni ve výroku oznaeným usnesením zamítl návrh Vítka Hájka (dále jen dlužník) na zprošt'ní JUDr. Josefa Cupky (dále též jen správce) funkce insolvenního správce. V odvodn'ní usnesení soud zejména uvedl, že podáním ze dne 23.4.2012 navrhl dlužník zprošt'ní správce jeho funkce s odvodn'ním, že ho neinformoval o pokynu zajišt'ného v'iitele ke zpen'žení zajišt'ných nemovitostí, takže nezná piesný obsah tohoto pokynu, a nedostaten' ho informoval o potieb' vyhotovení znaleckého posudku a s tím související návšt'vy znalce i zástupce realitní kanceláie. Poukazoval též na existenci znaleckého posudku z úv'rového iízení z listopadu 2010, kterým byly nemovitosti ocen'ny na ástku 2.430.000, K, zatímco pohledávka zajišt'ného v'iitele iní pouze 243.917,10 K. Dlužník se proto dovolával poskytování náležitých informací ze strany správce, m'l zato, že tak neiní, a navrhl, aby byl zprošt'n funkce. Správce ve vyjádiení k návrhu uvedl, že postupoval podle pokynu zajišt'ného v'iitele a požádal soudního znalce o vypracování posudku týkajícího se nemovitostí. Znalec mu však oznámil, že je dlužník nekontaktní, a proto ho dne 1.12.2011 navštívil osobn' k dohodnutí termínu a poskytnutí spolupráce; následn' provedl fotodokumentaci vn'jších i vnitiních prostor nemovitostí. Správce vyjádiil piesv'dení, že dlužník v'd'l, eho se návšt'va znalce týká, a poukázal na to, že e mailovým sd'lením ze dne 2.12.2011 dlužníkovi potvrdil, že šlo o návšt'vu znalce pov'ieného vypracováním posudku; toto sd'lení piitom bylo reakcí na e mail z 1.12.2011, v n'mž dlužník uvedl, že fotodokumentace byla provedena na základ' jeho souhlasu. Správce dále poukázal na to, že dlužník nemovitosti ve svém návrhu na povolení oddlužení neuvedl a neuinil tak ani v soupisu svého majetku, a uzaviel, že je to naopak dlužník, kdo neposkytuje zákonem stanovenou souinnost, a jeho postup brání vyhotovení znaleckého posudku. Po stránce skutkové insolvenní soud uzaviel, že dle obsahu e mailové korespondence mezi dlužníkem a správcem nemohl mít dlužník v ervenci 2012 pochybnosti o úelu návšt'v znalce i pracovník zprostiedkovatele (piíprava zpen'žení zajišt'ných nemovitostí). Ze zprávy zprostiedkovatele ze dne 23.7.2012 pak dovodil, že dlužník zastává názor, že má schválený splátkový kalendái, který plní, a nevidí dvod, pro by m'l akceptovat prodej nemovitostí. Na základ' t'chto zjišt'ní dosp'l soud k záv'ru, že dlužník opomíjí skutenost, že se i pii oddlužení splátkovým kalendáiem pohledávka zajišt'ného v'iitele uspokojuje z výt'žku zpen'žení zajišt'ných nemovitostí, poukázal na to, že dispoziní práva k majetku, jenž slouží k zajišt'ní, má správce a je pii dispozici s ním vázán pokyny zajišt'ného v'iitele. Konstatoval, že žádné z ustanovení insolvenního zákona (dále IZ) neukládá správci plnit povinnosti, jichž se dlužník dovolává, dlužník minimáln' od listopadu 2011 m'l potiebné informace k dispozici, piiemž je to práv' on, kdo neposkytuje správci potiebnou souinnost. Vedle toho poukázal na skutenost, že zajišt'ný nemovitý majetek dlužník neuvedl v seznamu svého majetku, pouil ho, že je možné schválené oddlužení zrušit dle ust. § 418 odst. 1 písm. a) IZ, a upozornil též na možnost podání podn'tu k trestnímu stíhání z dvodu maiení úkon v insolvenním iízení. Protože v innosti správce nezjistil žádná pochybení i nedostatky, návrh dlužníka jako neopodstatn'ný zamítl. Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužník vas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a v'c vrátil soudu I. stupn' k dalšímu iízení, eventuáln' aby je zm'nil a správce zprostil jeho funkce. Zopakoval, že správce je nekontaktní, neposkytuje informace ani jemu, ani jeho zástupci a vyjádiil piesv'dení, že osoby, které správce zmocní k jednání, musí své oprávn'ní prokázat. Nesouhlas vyslovil se záv'rem soudu, podle n'hož nechápe, že zajišt'ný v'iitel bude uspokojen z výt'žku zpen'žení zajišt'ní. Ohradil se rovn'ž proti tomu, že by m'l maiit úkony správce, uvedl, že se snaží, aby prodej prob'hl transparentním zpsobem, když se pokoušel poskytnout správci souinnost tím, že shán'l kupce , a poukázal na skutenost, že zajišt'ný v'iitel má pohledávky ve výši cca jedné desetiny hodnoty zástavy a nemá zájem na tom, aby nemovitosti byly prodány za svou skutenou cenu. S odkazem na nekonkretizované rzné medializované kauzy vyslovil obavu, že by mohly být prodány pod cenou. Vrchní soud v Praze piezkoumal napadené usnesení i iízení jeho vydání piedcházející a dosp'l k t'mto zjišt'ním a záv'rm: Podle ust. § 32 odst. 1 IZ mže insolvenní soud na návrh v'iitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu zprostit insolvenního správce jeho funkce, jestliže neplní iádn' své povinnosti nebo nepostupuje pii výkonu své funkce s odbornou péí anebo závažn' porušil dležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem. Uiní tak zpravidla po slyšení insolvenního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodlen'. Za relevantní dvody, pro n'ž mže insolvenní soud zprostit správce funkce, považuje odvolací soud zejména skutenost, že pii výkonu své funkce neplní správce iádn' povinnosti vyplývající pro n'j z ust. § 36 IZ, liknav' provádí soupis majetkové podstaty, zpen'žuje majetek podstaty v rozporu s ust. § 225 odst. 4 nebo § 226 odst. 5 IZ nesplní povinnost uzaviít smlouvu o pojišt'ní odpov'dnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce správce, nebo ve v'ci postupuje nekvalifikovan'. Dležitým dvodem pro zprošt'ní funkce správce mže být také skutenost, že bezdvodn' nesplní závazný pokyn insolvenního soudu nebo zajišt'ného v'iitele anebo vykonatelný rozsudek týkající se vylouení majetku z majetkové podstaty. V závislosti na míie a intenzit' pochybení mže vést i zjišt'ní ojedin'lého, le závažného porušení dležité povinnosti stanovené zákonem nebo uložené soudem k tomu, že zprostí správce funkce; obvykle se však jedná li se o pochybení mén' závažné omezí na to, že využije svého oprávn'ní uložit správci poiádkovou pokutu. Z obsahu e mailové korespondence mezi správcem a dlužníkem (resp. jeho zástupcem) odvolací soud ov'iil, že se dne 17.10.2011 dlužník dotazoval, jaký je postup pii prodeji pozemk, jež vlastní, dne 19.10.2011 mu správce odpov'd'l, že veškerý jeho nemovitý majetek byl zapsán do soupisu majetkové podstaty, slouží k zajišt'ní pohledávky v'iitele . 4 a mže jej tedy prodávat pouze správce na základ' pokynu zajišt'ného v'iitele; sd'lil mu piitom, že tento pokyn obdržel dne 29.8.2011. Dne 1.12.2011 mu dlužník sd'lil, že se setkal s Daliborem Duškem, který na základ' jeho souhlasu vyhotovil i fotodokumentaci vnitiních prostor nemovitostí, a dotázal se, zda je správce zadavatelem objednávky a jaký je její úel. Správce mu dne 2.12.2011 odpov'd'l, že šlo o soudního znalce, jenž má za úkol zpracovat znalecký posudek o cen' nemovitostí, a zopakoval, že dne 29.8.2011 dal zajišt'ný v'iitel pokyn k jejímu zpen'žení. Dne 16.12.2011 dlužník správci napsal, že nebyl o prodeji na pokyn v'iitele informován a dozv'd'l se o n'm pouze náhodn' , požádal o zaslání (blíže nespecifikovaných) podklad ke zpen'žení a požádal o doasné pozastavení krok týkajících se prodeje nemovitostí. Dne 1.2.2012 informoval správce dlužníka o tom, že mu zástupce realitní kanceláie Naxos, a.s., již pov'iil prodejem nemovitostí, sd'lil, že bránil provedení prohlídky; upozornil ho piitom, že v piípad' opakování tohoto jednání bude informovat insolvenní soud a orgány inné v trestním iízení. Dne 2.2.2012 požádal zástupce dlužníka správce o informace o piipravovaném prodeji a stanovisku zajišt'ného v'iitele. Upozornil ho též na znalecký posudek, dle n'hož iní cena nemovitostí cca 2.540.000, K. Ze zprávy Naxos, a.s. ze dne 23.7.2012 pak vyplývá, že ani po výzv' správce mu dlužník souinnost neposkytl, když odmítá akceptovat prodej nemovitostí a se zprostiedkovatelem nehodlá komunikovat. V daném piípad' odvodÜoval dlužník návrh na zprošt'ní JUDr. Josefa Cupky funkce insolvenního správce piedevším tím, že je správce nekontaktní a neposkytuje jemu ani jeho zástupci potiebné informace o piipravovaném zpen'žování nemovitostí, jež jsou piedm'tem zajišt'ní. Shora uvedená skutková zjišt'ní však tyto námitky vyvracejí; již ve zpráv' ze dne 19.10.2011, jež byla reakcí na dotaz dlužníka ze dne 17.10.2011, správce dlužníka informoval o sepsání nemovitostí do podstaty i o pokynu zajišt'ného v'iitele sm'iujícímu k jejich zpen'žení, na další dotaz dlužníka ze dne 1.12.2011 odpov'd'l následující den (tedy 2.12.2011), že znalcem byla za souhlasu dlužníka vyhotovena fotodokumentace nutná ke zpracování znaleckého posudku o cen' nemovitostí, jehož je tieba ke zpen'žení; zopakoval piitom, že mu byl dne 29.8.2011 zajišt'ným v'iitelem ud'len pokyn ke zpen'žení. Obsah další korespondence nasv'duje záv'ru soudu I. stupn', že dlužník neplní povinnosti, jež mu ukládá ust. § 210 IZ, a snaží se minimáln' oddálit prodej nemovitostí. Pokud jde o postup správce pii zpen'žování majetku sloužícího k zajišt'ní, z insolvenního spisu vyplývá, že nemovitosti, jež jsou piedm'tem zajišt'ní, budou pravd'podobn' zpen'žovány mimo dražbu dle ust. § 398 odst. 3 v'ty poslední, § 409 odst. 3 a § 289 IZ podle pokyn zajišt'ného v'iitele na základ' návrhu správce a se souhlasem a za podmínek stanovených soudem; skutenost, že by správce návrh na jejich zpen'žení již podal a insolvenní soud s ním vyslovil souhlas, se z obsahu spisu nepodává. Otázka minimální prodejní ceny nemovitostí piitom mže být iešena práv' pii ud'lení souhlasu s prodejem, kdy mže soud stanovit podmínky jeho realizace. Námitky dlužníka ohledn' ceny nemovitostí a jeho (niím nedoložené) obavy o prodej pod cenou jsou proto piedasné. Nic ostatn' dlužníku nebrání v tom, aby znalecký posudek o cen' nemovitostí piedložil insolvennímu soudu k posouzení, jaké podmínky pii ud'lení souhlasu s prodejem stanoví. Platnost smluv, jimiž dojde ke zpen'žení mimo dražbu, lze navíc napadnout žalobou za podmínek uvedených v ust. § 289 odst. 3 IZ. Záv'rem považoval odvolací soud za potiebné podotknout, že není li dlužník spokojen s rozsahem informací, jež mu správce poskytuje, mže požádat insolvenní soud, aby v rámci dohlédací innosti dle ust. § 11 IZ urité listiny i vysv'tlení od správce vyžádal a založil je do insolvenního spisu; že by tak již uinil, se z obsahu spisu nepodává. Ve shod' se soudem I. stupn' je odvolací soud názoru, že v iízení nebylo zjišt'no, že by správce neplnil iádn' své povinnosti nebo nepostupoval pii výkonu funkce s odbornou péí anebo že by závažn' porušil dležitou povinnost uloženou mu zákonem nebo soudem. Jinými slovy, v dosavadním postupu správce nelze spatiovat jakékoliv pochybení. Okolnost, že dlužník má jiný názor na cenu nemovitostí a jiné piedstavy o prb'hu insolvenního iízení, dvodem pro zprošt'ní správce jeho funkce být nemže. Na základ' t'chto zjišt'ní a veden názory vyjádienými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 219 obanského soudního iádu a napadené usnesení jako v'cn' správné potvrdil. P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání piípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyiešení otázky hmotného nebo procesního práva, pii jejímž iešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyiešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdíln' anebo má li být dovolacím soudem vyiešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou m'síc od doruení tohoto rozhodnutí prostiednictvím Krajského soudu v Plzni k Nejvyššímu soudu +R. V Praze dne 13. záií 2013 JUDr. Jiií K a r e t a, v. r. piedseda senátu Za správnost vyhotovení: Kateiina Van'ková