2 VSPH 487/2011-B-268
KSPA 48 INS 6473/2009 2 VSPH 487/2011-B-268

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka PROMA CZ, s.r.o., sídlem Veská 35, Sezemice, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 48 INS 6473/2009-B-235 ze dne 15.března 2011

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 48 INS 6473/2009-B-235 ze dne 15.3.2011 rozhodl o rozšíření omezení dispozičních oprávnění PROMA CZ, s.r.o. (dál jen dlužník) tak, že dlužníkovi zakázal provádět bez předchozího souhlasu insolvenčního správce Ing. Davida Jánošíka (dále jen správce) jakékoliv dispozice s majetkovou podstatou s tím, že dispoziční oprávnění přecházejí v plném rozsahu na správce.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dlužník byl omezen ve svých dispozičních oprávněních jednak usnesením č.j. KSPA 48 INS 6473/2009-B-115 ze dne 20.7.2010, jímž byla povolena jeho reorganizace, jednak usnesením č.j. KSPA 48 INS 6473/2009-B-189 ze dne 4.11.2010, jímž bylo omezení rozšířeno vzhledem k pochybnosti o jeho poctivém záměru. Bez předchozího souhlasu správce tak nebyl oprávněn zcizovat či zatěžovat své nemovitosti, provádět úhradu závazků v částkách přesahujících 50.000,-Kč, uzavírat jakékoliv smlouvy zatěžující majetkovou podstatu a nakládat s pohledávkami za zahraničními subjekty. Na návrh správce ze dne 13.1.2011 podaný na pokyn věřitelského výboru rozšířil soud omezení dispozice dlužníka s majetkovou podstatou shora popsaným způsobem. Shledal totiž pravdivým tvrzení správce (doložené kopiemi faktur), že v období od listopadu a prosince 2010 uhradil dlužník společnosti s ručením omezeným SVO celkem 791.591,-Kč za blíže nespecifikované ekonomické a právní služby a provize, přičemž jednotlivé uhrazené částky jen těsně nedosahují výše 50.000,-Kč. Z tohoto zjištění soud dovodil, že dříve uložené omezení dispozičních oprávnění dlužníka není způsobilé zabránit ohrožení majetkové podstaty, a proto rozhodl o jeho omezení absolutním.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání namítal, že dne 30.9.2010 uzavřel s SVO, s.r.o. jako příkazníkem smlouvu o inkasu zápůjček, již předal jak věřitelskému výboru, tak správci. Příkazník provedl inventuru majetku dlužníka u jeho odběratelů (zboží na prodejnách), předal mu podklady pro vyúčtování zboží v hodnotě přesahující 1,5 milionu Kč a zboží v hodnotě 3,4 milionu Kč převezl do skladu dlužníka. Za tuto činnost vystavil faktury, které mu dlužník uhradil. Dle názoru dlužníka tím nedošlo k poškození majetkové podstaty, ale naopak k jejímu rozšíření o majetek v hodnotě téměř 5 milionů Kč. Soudu prvního stupně dlužník vytkl, že si neověřil informace, které mu poskytl věřitelský výbor a správce, a rozhodl o dalším omezení jeho dispozičních oprávnění, aniž ho vyslechl.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 48 INS 6473/2009-B-250 ze dne 25.3.2011 zamítl návrh dlužníka na schválení reorganizačního plánu a prohlásil na jeho majetek konkurs.

Podle ust. § 245 odst. 1 insolvenčního zákona nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku účinky prohlášení konkursu, přičemž podle ust. § 246 odst. 1 téhož zákona přechází na insolvenčního správce prohlášením konkursu oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou.

Protože usnesení č.j. KSPA 48 INS 6473/2009-B-250 ze dne 25.3.2011, jímž byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs, bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 6.4.2011, stalo se tím odvolání dlužníka, jenž podle ust. § 246 odst. 1 insolvenčního zákona pozbyl tímto okamžikem oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, bezpředmětným. Odvolací soud je proto podle ust. § 218 písm. c) občanského soudního řádu odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 14.června 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová