2 VSPH 470/2013-A-15
KSHK 45 INS 2120/2012 2 VSPH 470/2013-A-15

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a ze soudc JUDr. Františka Kuery a JUDr. Ji ího Goldstein ve vČci dlužnice Blanky Klustové, bytem Macharova 2091, Dv r Králové nad Labem, zast. advokátem Mgr. Zde kem Stránským, sídlem NámČstí Václava Hanky 828, Dv r Králové nad Labem, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové .j. KSHK 45 INS 2120/2012-A-10 ze dne 5. února 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové .j. KSHK 45 INS 2120/2012-A-10 ze dne 5. února 2013 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Krajský soud v Hradci Králové ve výroku oznaeným usnesením odmítl insolvenní návrh podaný Blankou Klustovou (dále jen dlužnice).

V od vodnČní usnesení soud uvedl, že vyhláškou .j. KSHK 45 INS 2120/2012-A-2 ze dne 30.1.2012 bylo oznámeno ve vČci dlužnice zahájení insolvenního ízení. Protože podaný insolvenní návrh neobsahoval zákonem p edepsané p ílohy, byla dlužnice usnesením .j. KSHK 45 INS 2120/2012-A-5 ze dne 15.2.2012 vyzvána k jeho doplnČní. Podáním ze dne 3.4.2012 byly p edloženy listiny dopl ující návrh dlužnice, avšak bez požadovaného seznamu zamČstnanc vetnČ prohlášení o jeho správnosti a úplnosti a bez doplnČní seznamu majetku o znalecké ocenČní bytové jednotky . 63 nacházející se v domČ .p. 2091 na pozemcích st. 2860, 2861, 2862 v obci a k.ú. Dv r Králové nad Labem vedené na LV . 8576, jež je p edmČtem zajiš ovacích práv. Dlužnice byla proto opČtovnČ vyzvána usnesením .j. KSHK 45 INS 2120/2012-A-7 ze dne 4.9.2012, aby do 7 dn doplnila chybČjící p ílohy. Zárove byla pouena o tom, že soud insolvenní návrh odmítne, není-li p es jeho výzvu ádnČ a vas doplnČn, a že prominutí zmeškání lh ty není v insolvenním ízení p ípustné. Dlužnici byla výzva doruena dne 6.9.2012 a jejímu zástupci dne 5.9.2012. Na tuto výzvu však již nebylo reagováno. Z tohoto d vodu postupoval soud podle ust. § 128 odst. 2 insolvenního zákona a insolvenní návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se dlužnice vas odvolala. V odvolání uvedla, že podala insolvenní návrh s p ílohami, které se jí zdály úplné. Znalecký posudek o cenČ nemovitostí nemohla p edložit, protože jí to nedovolovala finanní situace. Seznam zamČstnanc nep edložila vzhledem k tomu, že se domnívala, že se jedná o seznam zamČstnavatel , který p edložila. Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle ust. § 128 odst. 2 insolvenního zákona nejsou-li k insolvennímu návrhu p ipojeny zákonem požadované p ílohy, nebo neobsahují-li tyto p ílohy stanovené náležitosti, urí insolvenní soud navrhovateli lh tu k doplnČní insolvenního návrhu. Tato lh ta nesmí být delší než 7 dn ; to neplatí, jde-li o insolvenní návrh podle ust. § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenní návrh ve stanovené lh tČ doplnČn, insolvenní soud jej odmítne.

Podle ust. § 104 odst. 1 insolvenního zákona podá-li insolvenní návrh dlužník, je povinen k nČmu p ipojit a) seznam svého majetku vetnČ svých pohledávek s uvedením svých dlužník , b) seznam svých závazk s uvedením svých vČ itel , c) seznam svých zamČstnanc a d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle odstavce t etího téhož ustanovení je dlužník povinen oznait v seznamu závazk jako své vČ itele všechny osoby, o kterých je mu známo, že v i nČmu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které v i nČmu pohledávky nebo jiná majetková práva uplat ují. Jsou-li vČ iteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které s ním tvo í koncern, musí dlužník tyto skutenosti výslovnČ uvést. V seznamu závazk p itom strunČ uvede, které z pohledávek svých vČ itel popírá co do d vodu nebo co do výše a pro. Má-li dlužník vČ itele, o kterých je mu známo, že proti nČmu mají právo na uspokojení ze zajištČní, nebo kte í toto právo proti nČmu uplat ují, uvede je oddČlenČ. U pohledávek tČchto vČ itel dále oznaí vČci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplat uje uspokojení ze zajištČní, vetnČ údaje o tom, které movité vČci se nacházejí v držení vČ itele nebo t etí osoby, dále oznaení druhu zajištČní a d vodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištČní popírá a pro.

Podle odstavce tvrtého téhož ustanovení musí dlužník p edložené seznamy podepsat a výslovnČ v nich uvést, že jsou správné a úplné.

V daném p ípadČ odvolací soud ze spisu zjistil, že dlužnice v insolvenním návrhu uvedla, že má jedenáct vČ itel , které ádnČ oznaila, uvedla výši jejich vykonatelných pohledávek a oznaila p íslušná exekuní rozhodnutí. K insolvennímu návrhu nep ipojila zákonem požadované p ílohy. Insolvenní soud ji proto usnesením .j. KSHK 45 INS 2120/2012-A-5 ze dne 15.2.2012 vyzval, aby požadované p ílohy do 7 dn doplnila tak, aby p edložila seznam majetku, p ipojila znalecké ocenČní bytové jednotky . 63 nacházející se v domČ .p. 2091 na pozemcích st. 2860, 2861, 2862 v obci a k.ú. Dv r králové nad Labem vedené na LV . 8576, seznam závazk , seznam zamČstnanc a listiny, které dokládají její úpadek nebo hrozící úpadek. SouasnČ ji pouil o tom, že ve všech p edložených seznamech musí výslovnČ prohlásit, že jsou správné a úplné, a musí je podepsat. Dlužnice podáním dorueným soudu dne 5.4.2012 p edložila seznamy majetku a závazk a zárove požádala o poskytnutí dodatené lh ty k p edložení znaleckého posudku; seznam zamČstnanc nep edložila. Soud prvního stupnČ ji proto opČtovnČ usnesením .j. KSHK 45 INS 2120/2012-A-7/celk.2 ze dne 4.9.2012 vyzval k p edložení seznamu zamČstnanc a pouil ji o tom, že pokud žádné nemá, je t eba to výslovnČ uvést, p edložený seznam musí dlužnice podepsat a výslovnČ v nČm uvést, že je správný a úplný. Dále ji vyzval, aby doplnila seznam majetku o znalecké ocenČní bytové jednotky. Výzva byla dlužnici doruena dne 5.9.2012, dlužnice na ni nereagovala.

Odvolací soud konstatuje, že soud prvního stupnČ správnČ vyzval dlužnici k doplnČní požadovaných seznam a ádnČ ji pouil o tom, jaký má být jejich obsah. Dlužnice p esto nep edložila seznam zamČstnanc , p ípadnČ vyjád ení, že žádné zamČstnance nemá. K seznamu majetku nep ipojila znalecké ocenČní bytové jednotky. Odvolací soud dospČl k závČru, že závČr soudu prvního stupnČ, že dlužnice nedostála požadavk m zákona, je správný, nebo ani p es opČtovnou výzvu insolvenního soudu nedoplnila insolvenní návrh o všechny p ílohy vyžadované ust. § 104 odst. 1 insolvenního zákona.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora odvolací soud podle ust. § 219 obanského soudního ádu napadené usnesení jako vČcnČ správné potvrdil.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má- li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 6. srpna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva