2 VSPH 469/2013-A-30
KSPL 54 INS 22339/2012 2 VSPH 469/2013-A-30

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužníka Milana Štencla, bytem Náměstí 146, Kašperské Hory, zast. advokátkou JUDr. Juditou Jakubčíkovou, sídlem Krameriova 139, Klatovy, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 22339/2012-A-24 ze dne 18. února 2013

t akto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 22339/2012-A-24 ze dne 18. února 2013 se m ě n í tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 54 INS 22339/2012-A-24 ze dne 18.2.2013 zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh Milana Štencla (dále jen dlužník), protože dlužník ve stanovené lhůtě neuhradil zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že se insolvenční řízení nezastavuje. V odvolání uvedl, že mu nebylo umožněno, aby zálohu zaplatil, protože řízení bylo zastaveno dříve než uběhla stanovená patnáctidenní lhůta pro úhradu zálohy.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Jak uvedeno shora, soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy. Pro rozhodnutí o odvolání je podstatné, že podle záznamu o složení vyhotoveného soudem prvního stupně dne 23.7.2013 (č.l. A-28) dlužník již zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 2.000,-Kč, která byla stanovena usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 1793/2012-A-21 ze dne 17.1.2013, jímž 3 VSPH 1125/2013-A-16 bylo změněno usnesení soudu prvního stupně č.j. KSPL 54 INS 22339/2012-A-16 ze dne 27.11.2012, uhradil.

Za této situace odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 211, § 167 odst. 2 a § 154 odst. 1 o.s.ř. napadené usnesení změnil a rozhodl o tom, že se insolvenční řízení nezastavuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 7. srpna 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková