2 VSPH 468/2013-P1350-10
MSPH 60 INS 628/2011 2 VSPH 468/2013-P1350-10

USNES EN Í

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužníka SAZKA, a.s., sídlem K Žižkovu 851, Praha 9, o odvolání Agro Tera, a.s., sídlem Novovysočanská 697/44, Praha 9, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 628/2011-P1350-3 ze dne 30.října 2012

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 628/2011-P1350-3 ze dne 30.října 2012 se mění tak, že se přihláška věřitele Agro Tera, a.s. neodmítá a jeho účast v insolvenčním říze ní nekončí.

Od ůvo d ně n í:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 60 INS 628/2011-P1350-3 ze dne 30.10.2012 odmítl přihlášku pohledávky Agro Tera, a.s. (dále jen odvolatel) v celkové výši 2.006.200,-Kč do insolvenčního řízení týkajícího se SAZKA, a.s. (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že jeho účast v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-153 ze dne 29.3.2011 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka. Odvolatel přihlásil včas do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 2.006.200,-Kč. Dne 7.6.2011 mu insolvenční správce zaslal vyrozumění, aby do patnácti dnů od doručení odstranil vady přihlášky. Výzva byla odvolateli doručena dne 10.6.2011 a ve stanovené lhůtě nebyly vady odstraněny. Soud prvního stupně proto postupoval podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, že se přihláška odmítá a účast odvolatele v insolvenčním řízení končí.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentoval zejména tím, že v souladu s výzvou insolvenčního soudu vedenou pod č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-2 ze dne 17.1.2011 podal dne 13.5.2011 přihlášku své pohledávky v celkové výši 2.006.200,-Kč, která je vedena pod č.j. MSPH 60 INS 628/2011-P1350-1. Pohledávka má základ ve směnce vlastní zn. SAZKA/20110221/05 vystavené dlužníkem ve prospěch odvolatele dne 28.2.2011 se splatností dne 31.3.2011. Originál směnky předložil na základě výzvy ze dne 7.6.2011 v řádné lhůtě dne 22.6.2011 insolvenčnímu správci, který předložení a přijetí směnky písemně potvrdil. Povinnost, která mu byla uložena výzvou insolvenčního správce, tak byla řádně a včas splněna.

Insolvenční správce ve vyjádření k odvolání uvedl, že po opětovném přezkoumání podkladů vztahujících se k přihlášce odvolatele zjistil, že všechny vady přihlášky byly odstraněny a směnka byla včas předložena. Podnět k odmítnutí přihlášky byl podán administrativním nedopatřením.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Na rozdíl od soudu prvního stupně je odvolací soud v daném případě toho názoru, že k vydání rozhodnutí podle ust. § 185 insolvenčního zákona nebyl žádný důvod, protože-jak ostatně vyplývá i z vyjádření insolvenčního správce-odvolatel přihlášku na základě výzvy ze dne 7.6.2011 řádně doplnil. Přihláška odvolatele v době rozhodování soudu prvního stupně již žádné vady mající za následek její nepřezkoumatelnost nevykazovala, proto neexistoval žádný důvod k jejímu odmítnutí.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými výše postupoval odvolací soud dle ust. § 220 odst. 1 ve spojení s ust. § 167 odst. 2 občanského soudního řádu a napadené usnesení změnil, jak uvedeno ve výroku.

Po uč e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 6.srpna 2013

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová