2 VSPH 468/2010-B-11
KSPL 20 INS 7226/2009 2 VSPH 468/2010-B-11

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Golsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Lukáše Blechy, bytem Roubalova 306, Chudenice, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 7226/2009-B-4 ze dne 20.dubna 2010

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 7226/2009-B-4 ze dne 20.dubna 2010 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 20 INS 7226/2009-B-4 ze dne 20.4.2010 prohlásil konkurs na majetek Lukáše Blechy (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že konkurs bude projednáván jako nepatrný.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že insolvenční řízení bylo dne 21.10.2009 zahájeno na návrh Komerční banky, a.s., insolvenční návrh byl dlužníkovi doručen dne 10.11.2009 a opakovaně dne 19.1.2010 spolu s výzvou k předložení seznamu majetku a závazků obsahující též poučení o možnosti podat do 30 dnů návrh na povolení oddlužení. Protože dlužník zásilky nepřebíral, byly mu doručeny vložením do domovní schránky. Návrh na povolení oddlužení dlužník nepodal a podáním ze dne 25.1.2010 toliko sdělil, že souhlasí s rozhodnutím o úpadku a způsobu jeho řešení bez nařízení jednání. Protože nebyl podán návrh na povolení oddlužení a dlužník jako nepodnikatel nemůže být účasten reorganizace, rozhodl soud o řešení jeho úpadku konkursem s tím, že s přihlédnutím k tomu, že majetek dlužníka tvoří pouze rodinný dům se zastavěnou plochou v k.ú. Hrádek u Sušice a že zajištěnou pohledávku ve výši 698.683,33 Kč má vůči němu Komerční banka, a.s. a další věřitelé vůči němu mají nezajištěné pohledávky ve výši cca 520.000,-Kč, bude konkurs projednán jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby mu bylo umožněno požádat dodatečně o povolení oddlužení. V odvolání uvedl, že se přes den ve svém bydlišti nezdržuje, a soudní zásilky mu proto lze doručovat pouze vložením do schránky. Nesprávnost v postupu soudu spatřuje v tom, že usnesení soudu jsou pro něj jako obyčejného člověka nesrozumitelná .

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 390 odst. 1 insolvenčního zákona může dlužník podat návrh na povolení oddlužení nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu podaného jinou osobou; o tom musí být dlužník při doručení insolvenčního návrhu poučen. Podle ust. § 390 odst. 3 téhož zákona odmítne insolvenční soud návrh na povolení oddlužení podaný opožděně nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn.

Dále odvolací soud považoval za nutné připomenout, že prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční soud řádně dlužníka poučil o možnosti podat návrh na povolení oddlužení ve lhůtě 30 dnů při opětovném doručení insolvenčního návrhu dne 19.1.2010. Protože tak dlužník neučinil (podáním ze dne 27.1.2010 toliko vyjádřil souhlas s rozhodnutím o úpadku a o způsobu jeho řešení bez nařízení jednání a označil svůj majetek a exekuce, jež jsou proti němu vedeny, ale návrh na povolení oddlužení nepředložil dosud), nelze postupu soudu prvního stupně ani napadenému rozhodnutí vytknout žádné pochybení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval proto odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

V Praze dne 21.června 2010

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová