2 VSPH 465/2012-A-17
MSPH 95 INS 3555/2012 2 VSPH 465/2012-A-17

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Opletalova 25, s.r.o., sídlem Opletalova 25, Praha 1, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 3555/2012-A-12 ze dne 20.března 2012

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 3555/2012-A-12 ze dne 20.března 2012 se z r u š u j e a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 95 INS 3555/2012-A-12 ze dne 20.3.2012 zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh Opletalova 25, s.r.o. (dále jen dlužník), jímž se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 16.2.2012 dlužníkovi uložil, aby do tří dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, přičemž ho současně poučil o následcích nesplnění uložené povinnosti včetně možnosti zastavení řízení. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 21.2.2012, nabylo právní moci dne 8.3.2012 a záloha měla být zaplacena nejpozději do 12.3.2012. Protože dlužník zálohu nezaplatil, postupoval insolvenční soud podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše. V závěru odůvodnění soud zmínil, že po právní moci tohoto usnesení bude složená záloha vrácena společnosti INTERSERVE, k.s. .

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal. V odvolání namítl, že řízení nemělo být zastaveno, protože na základě ujednání s Interserve, k.s. za něj zálohu již dne 21.2.2012 uhradila tato obchodní společnost.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že insolvenční soud uložil dlužníkovi usnesením ze dne 16.2.2012, jež mu bylo doručeno dne 21.2.2012, aby do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Současně ho poučil o následku v případě nesplnění povinnosti zaplatit zálohu spočívajícím v možnosti soudu zastavit řízení. Dle záznamu finanční účtárny soudu ze dne 23.2.2012 došla předchozího dne na účet soudu částka 50.000,-Kč, již podle údajů uvedených v usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu uhradila dne 21.2.2012 Interserve, k.s.

Přestože soudu prvního stupně lze přisvědčit v tom, že zálohu nezaplatil dlužník, nelze přehlédnout, že ji dle tvrzení dlužníka uhradila po dohodě s ním místo něj Interserve, k.s. Existenci takové dohody ovšem dlužník v odvolání ničím nedoložil. Oproti tomu soud prvního stupně skutečnost, že záloha byla uhrazena za podmínek, které určil v usnesení o uložení povinnosti zaplatit ji, v odůvodnění napadeného usnesení blíže nezmínil a otázkou, zda v důsledku zaplacení zálohy komanditní společností Interserve splnil uloženou povinnost dlužník, se před vydáním napadeného usnesení nezabýval. Neučinil tak dokonce ani při plnění povinností, jež pro něj vyplývají z ust. § 210 odst. 2 občanského soudního řádu, podle něhož je předseda senátu soudu prvního stupně povinen, je-li to třeba, vyšetřit, zda jsou splněny podmínky řízení, opatřit zprávy a listiny, jichž se odvolatel nebo jiní účastníci dovolávají, a provést i jiná podobná šetření.

Odvolací soud proto podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v němž insolvenční soud svá zjištění doplní o shora popsané skutečnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 8.srpna 2012

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová