2 VSPH 456/2012-A-27
KSHK 42 INS 10302/2011 2 VSPH 456/2012-A-27

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Stavebního bytového družstva Opočno, sídlem Tyršova 683, Opočno, zahájené na návrh Stavební firmy Ječmínek, s.r.o., sídlem Dražkovická 1732, Pardubice, zast. advokátem Mgr. Petrem Stejskalem, LL.M., sídlem Malé náměstí 125, Hradec Králové, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 10302/2011-A-22/celk.5 ze dne 8.března 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 10302/2011-A-22/celk.5 ze dne 8.března 2012 se v bodě X. výroku m ě n í tak, že se Stavební firmě Ječmínek, s.r.o. povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu neukládá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové shora označeným usnesením rozhodl o tom, že se zjišťuje úpadek Stavebního bytového družstva Opočno (dále jen dlužník), prohlásil na jeho majetek konkurs, insolvenčním správcem ustanovil Ing. Davida Jánošíka a konstatoval, že účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají dne 8.3.2012 v 6 hod. 53 min. (body I. až IV. výroku); do dalších bodů výroku promítl povinné náležitosti rozhodnutí o úpadku dle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ). Současně rozhodl o tom, že navrhovatelka Stavební firma Ječmínek, s.r.o. (dále jen odvolatel) je do tří dnů od právní moci usnesení povinna zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč v souvislosti s rozhodnutím o insolvenčním návrhu.

Výrok o uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek odůvodnil soud aplikací ust. § 4 odst. 1 písm. e) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích (dále jen SoudP) a položkou č. 4 písm. c) Sazebníku poplatků (přílohy k SoudP).

Proti tomuto výroku usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby ho odvolací soud změnil tak, že se mu povinnost zaplatit soudní poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu neukládá, nebo aby ho zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentoval zejména tím, že ust. § 4 odst. 1 písm. e) SoudP, dle něhož poplatková povinnost v insolvenčním řízení vzniká uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu, bylo do SoudP vtěleno novelou provedenou zákonem č. 218/2011 Sb. (dále jen Novela SoudP) účinnou až od 1.9.2011. Rozvedl, že z přechodných ustanovení Novely SoudP plyne, že se za řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vybírají poplatky podle dosavadních právních předpisů, i když se stanou splatnými po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Se zřetelem k tomu, že insolvenční řízení bylo zahájeno (insolvenční návrh byl podán) dne 10.6.2011, uzavřel odvolatel na tom, že ho soudem uložená poplatková povinnost nestíhá.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a to dle ust. § 212 a § 212a občanského soudního řádu (dále jen OSŘ), a aniž nařizoval jednání, v souladu s ust. § 214 odst. 2 písm. c) OSŘ, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 11 odst. 1 písm. j) SoudP ve znění účinném do 31.8.2011 se od poplatku osvobozují řízení, v nichž se řeší dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek (insolvenční řízení) s výjimkou incidenčních sporů.

Podle článku II. přechodných ustanovení Novely SoudP účinné od 1.9.2011 se za řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vybírají poplatky podle dosavadních právních předpisů, i když se stanou splatnými po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení bylo dle ust. § 97 odst. 1 IZ zahájeno dnem 14.6.2011, kdy insolvenční návrh podaný odvolatelem došel věcně příslušnému (insolvenčnímu) soudu (č.l. A-1). V této situaci proto nebyl žádný důvod vyzývat odvolatele k zaplacení soudního poplatku, neboť insolvenční řízení (s výjimkou incidenčních sporů) bylo podle SoudP účinného do 31.8.2011 od soudních poplatků osvobozeno. S odvolatelem lze proto souhlasit v tom, že insolvenční soud pochybil, pokud postupoval podle SoudP ve znění Novely SoudP, která na projednávanou věc nedopadá.

Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 220 odst. 1 písm. a) za použití § 167 odst. 2 OSŘ a napadené usnesení změnil způsobem ve výroku uvedeným.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 16. dubna 2012

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva