2 VSPH 447/2012-A-32
MSPH 95 INS 3203/2012 2 VSPH 447/2012-A-32

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka ALU PROGRES, a.s., sídlem Strojírenská 47/18, Praha 5, zahájené na návrh a) MAW-MONT, s.r.o., sídlem Zámecká 27, Šenov, zast. advokátem JUDr. Richardem Pustějovským, sídlem Matiční 730/3, Ostrava, a b) AUTO-SPEKTRUM-ACC, s.r.o., sídlem Hviezdoslavova 3, Brno, o odvolání navrhovatele b) proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 3203/2012-A-22 ze dne 14.března 2012

takto:

I. Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 3203/2012-A-22 ze dne 14.března 2012 se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 95 INS 3203/2012-A-22 ze dne 14.3.2012 zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh MAW-MONT, s.r.o. (dále jen navrhovatel a), jímž se navrhovatel a) domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na majetek ALU PROGRES, a.s. (dále jen dlužník), a rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 15.2.2012 navrhovateli a) uložil, aby do pěti dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, přičemž ho současně poučil o následcích nesplnění uložené povinnosti včetně možnosti zastavení řízení. Usnesení bylo navrhovateli a) doručeno dne 19.2.2012 a lhůta k zaplacení zálohy skončila dne 12.3.2012. Protože navrhovatel a) zálohu nezaplatil, postupoval insolvenční soud podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se včas odvolala AUTO-SPEKTRUM-ACC, s.r.o. (dále jen navrhovatel b), jež přistoupila k řízení dne 23.3.2012 podáním pozdějšího insolvenčního návrhu, a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v němž bude rozhodnuto o úpadku dlužníka a o prohlášení konkursu na jeho majetek. Za odvolací důvod označil navrhovatel b) skutečnost, že podáním insolvenčního návrhu přistoupil k řízení, a deklaroval tím svůj zájem na jeho pokračování, s tím, že je připraven uhradit zálohu ve výši určené soudem, a připomněl, že se průběžně zvyšuje počet věřitelů přihlášených do řízení, dlužník se zjevně nachází ve složité ekonomické situaci a jsou zde dány okolnosti nasvědčující tomu, že je v úpadku.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a odvolání důvodným neshledal.

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že insolvenční soud uložil navrhovateli a) usnesením ze dne 15.2.2012, jež mu bylo doručeno dne 19.2.2012 do datové schránky jeho zástupce, aby do pěti dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Současně ho poučil o následku v případě nesplnění povinnosti zaplatit zálohu spočívajícím v možnosti soudu zastavit řízení. Protože povinnost, jež mu byla uložena pravomocným soudním rozhodnutím, navrhovatel a) ve stanovené lhůtě nesplnil, nelze soudu prvního stupně, jenž za této situace postupoval podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy, vytknout žádné pochybení.

Protože se tato situace nezměnila ani v průběhu odvolacího řízení, postupoval odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 16.května 2012

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová