2 VSPH 442/2011-P40-9
MSPH 93 INS 13408/2010 2 VSPH 442/2011-P40-9

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka BONTEKO, s.r.o., sídlem Husinecká 903/10, Praha 3, o odvolání Antonína Ševčíka, místem podnikání Cetechovice 26, pošta Zdounky, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 13408/2010-P40-2 ze dne 26.ledna 2011

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 13408/2010-P40-2 ze dne 26.ledna 2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 93 INS 13408/2010-P40-2 ze dne 26.1.2011 odmítl přihlášku pohledávky Antonína Ševčíka (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení týkajícího se BONTEKO, s.r.o. (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 11.7.2010 vydal vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení proti dlužníkovi, usnesením ze dne 1.12.2010 rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval jeho věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky proti dlužníkovi do insolvenčního řízení, aby tak učinili do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Konec lhůty pro přihlášení pohledávek připadl v daném případě na den 31.12.2010. Protože odvolatel podal přihlášku pohledávky v celkové výši 11.040,-Kč do insolvenčního řízení prostřednictvím pošty až dne 20.1.2011, postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a aby mu umožnil zúčastnit se insolvenčního řízení. V odvolání uvedl, že pro dlužníka provedl dne 4.3.2010 přepravu zboží a její cenu mu vyfakturoval. Fakturu splatnou dne 12.5.2010 mu dlužník neuhradil ani přes písemné i telefonické urgence. Poté, co dne 9.1.2011 obdržel omluvný dopis, v němž ho jednatel dlužníka Řehák informoval o zahájení insolvenčního řízení, pohledávku neprodleně přihlásil. Odvolatel vyjádřil přesvědčení, že si úhradu ceny za odvedenou práci zaslouží, a postup pana Řeháka označil za neseriózní.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům: -2-MSPH 93 INS 13408/2010

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů. Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. insolvenčního zákona obsahuje zvláštní úpravu doručování soudních písemností v insolvenčním řízení (vyvěšení usnesení vydaných insolvenčním soudem na úřední desce okresního soudu, v jehož obvodu je dlužníkův podnik nebo jeho bydliště, jsou-li mimo sídlo soudu, jak to ukládalo ust. § 13 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání v případě usnesení o prohlášení konkursu, insolvenční zákon nevyžaduje), a proto má pro insolvenční řízení klíčový význam insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle insolvenčního zákona (zejména seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky (blíže viz ust. § 2 písm. i) a § 419 až 425 insolvenčního zákona).

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 11.11.2010 v 10 hod. 59 min. bylo u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 93 INS 13408/2010 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužníka, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 1.12.2010 o úpadku dlužníka (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne v 8 hod. 31 min.). Co se týče usnesení č.j. MSPH 93 INS 13408/2010-A-12 ze dne 1.12.2010, jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužníka, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně lhůty k přihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona, a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl na pátek 31.12.2010.

V daném případě soud prvního stupně nepochybil, když o přihlášce odvolatele a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 -3-MSPH 93 INS 13408/2010 insolvenčního zákona, neboť odvolatel podal přihlášku do insolvenčního řízení opožděně prostřednictvím pošty dne 18.1.2011 po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění pohledávek.

Na základě těchto zjištění neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 4.května 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová