2 VSPH 432/2015-B-44
KSPL 54 INS 765/2012 2 VSPH 432/2015-B-44

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Ivony Fillové, bytem Na Vinici III. 453, Nepomuk, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 765/2012-B-34 ze dne 3. února 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 765/2012-B-34 ze dne 3. února 2015 se v bodech I. a II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni v bodě I. výroku shora označeného usnesení zrušil schválené oddlužení Ivony Fillové, v bodech II. a III. výroku na její majetek prohlásil konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný, v bodě IV. výroku určil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku, a v bodě V. výroku JUDr. Lence Žídkové, insolvenční správkyni dlužnice (dále jen Správkyně) uložil, aby mu do 10 dnů od doručení usnesení předložila zprávu o hospodářské situaci dlužnice ke dni prohlášení konkursu.

V odůvodnění usnesení soud reprodukoval dosavadní průběh řízení zejména tak, že: 1) usnesením č.j. KSPL 54 INS 765/2012-A-6 ze dne 19.1.2012 spojil ke společnému projednání insolvenční řízení Ivony Fillové a jejího manžela Miroslava Fillo (dále jen dlužnice a dlužník, popř. dlužníci), 2) usnesením č.j. KSPL 54 INS 765/2012-B-10 ze dne 1.8.2012 schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře (dále též jen Usnesení o schválení oddlužení), 3) v podání ze dne 17.9.2014 (č.d. B-23) Správkyně sdělila, že dlužníci dlouhodobě neplní povinnosti stanovené v Usnesení o schválení oddlužení a proto navrhla, aby jejich úpadek byl řešen konkursem, 4) usnesením č.j. KSPL 54 INS 765/2012-B-24 ze dne 19.9.2014 vyloučil insolvenční řízení dlužníka k samostatnému projednání.

Tato zjištění podle soudu ústí v závěr, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné dlužnicí splnit. Z obsahu spisu zároveň plyne, že dlužnice neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, když neplní základní podmínku splátkového kalendáře, neboť svým věřitelům (řádně) nehradí splátky na plnění svých závazků; při zachování dosavadní výše zasílaných splátek by totiž oddlužení bylo splněno toliko na 5,59 %. Jelikož jsou dány důvody pro zrušení oddlužení dle ust. § 418 odst. 1 písm. a) a b) insolvenčního zákona (dále jen IZ), soud oddlužení dlužnice zrušil a současně na její majetek prohlásil konkurs.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni podala dlužnice včasné odvolání, jež podle svého obsahu směřuje proti bodům I. a II. výroku, jimiž bylo její oddlužení zrušeno a na její majetek prohlášen konkurs. V odvolání uvedla, že část dluhu platí srážkami ze mzdy dle její výše, že nevlastní žádné nemovitosti nebo jiné finanční prostředky, že má s manželem tři děti ve věku od devíti do sedmnácti let, které se snaží připravit do života, a že prohlášení konkursu výrazně ohrožuje existenci její rodiny.

Správkyně ve vyjádření k odvolání uvedla, že od její poslední zprávy (viz shora bod 3) se platební morálka dlužnice zásadním způsobem nezměnila. Rozvedla, že do majetkové podstaty jsou poukazovány jenom sražené částky ze mzdy dlužnice, jejichž výše dosahuje 3.200,-až 3.300,-Kč měsíčně, z čehož po úhradě odměny Správkyně připadne na uspokojení věřitelů jen 2.200,-Kč měsíčně. Proto navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení potvrdil.

Vrchní soud v Praze dle ust. § 212 a 212a občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) napadené usnesení v rozsahu napadeném odvoláním včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a poté, co odvolání projednal na jednání konaném dne 4.6.2015, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 418 odst. 1 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 4 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle ust. § 414 a násl. IZ. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v ust. § 418 IZ ukončit. K takovému rozhodnutí učiněnému ve prospěch všech věřitelů nepotřebuje insolvenční soud jako strážce jejich společného zájmu ani návrh žádného z věřitelů.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že Usnesením o schválení oddlužení soud prvního stupně schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Podle tohoto usnesení činily závazky dlužníků vůči 21 věřitelům celkem 973.245,75 Kč, přičemž jejich příjem umožňoval, aby během pěti let uhradili pohledávky nezajištěných věřitelů minimálně v 30% rozsahu. Ze zpráv Správkyně o plnění oddlužení však vyplývá, že dlužníci splátkový kalendář v rozsahu 53.307,-Kč neplnili. Proto je soud na jednání konaném dne 28.3.2014 poučil o tom, že k tomu, aby byla splněna podmínka úhrady nejméně 30 % pohledávek věřitelů, museli by uhradit za každý měsíc trvání oddlužení do konce trvání oddlužení, tj. v příštích 41 měsících, počínaje dubnem 2014, nejméně 8.200,-Kč měsíčně. Ze zprávy insolvenční správkyně ze dne 17.9.2014 ovšem vyplývá, že není reálné, aby dlužníci v průběhu zbývajících 36 měsíců při dosavadní výši splátek uspokojili nezajištěné věřitele v zákonem stanoveném rozsahu. Dle vyjádření správkyně byly pohledávky nezajištěných věřitelů do ledna 2015 uspokojeny jen v rozsahu 3,46 %.

Dlužno dodat, že dlužnice v průběhu plnění splátkového kalendáře byla poučena o všech povinnostech, k nimž je v průběhu trvání tohoto oddlužení zavázána a rovněž i o důsledcích jejich neplnění spočívajících ve zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na její majetek. Protože dlužnice v odvolání neuvedla nic, čím by vyvrátila správnost závěru soudu prvního stupně o tom, že nedokáže plnit podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, byl naplněn důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) IZ.

Napadené usnesení, jímž soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužnice prohlásil konkurs, tudíž odvolací soud shledal věcně správným, proto je podle ust. § 219 OSŘ v napadených bodech I. a II. výroku potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 4. června 2015

Mgr. Tomáš B r a u n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová