2 VSPH 430/2013-A-24
KSPH 37 INS 15400/2012 2 VSPH 430/2013-A-24

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Ing. Marie Sládkové, bytem Boženy Němcové 292, Mutějovice, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 15400/2012-A-17 ze dne 1.února 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 15400/2012-A-17 ze dne 1.února 2013 s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 37 INS 15400/2012-A-17 ze dne 1.2.2013 zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh Ing. Marie Sládkové (dále jen dlužnice) a rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že se dlužnice domáhala insolvenčním návrhem doručeným dne 25.6.2012 vydání rozhodnutí o úpadku a jeho řešení nepatrným konkursem. Usnesením č.j. KSPH 37 INS 15400/2012-A-7 ze dne 10.7.2012 jí soud uložil, aby do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč, přičemž ji současně poučil o následcích v případě nezaplacení zálohy. Toto usnesení bylo k odvolání dlužnice přezkoumáno Vrchním soudem v Praze, jenž je usnesením č.j. 2 VSPH 1238/2012-A-14 ze dne 17.12.2012 potvrdil. Usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci doručením dlužnici dne 18.12.2012. Protože dlužnice zálohu do 21.12.2012 neuhradila, insolvenční soud podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání uvedla, že její starobní důchod spolu s vdovským důchodem činí 11.210,-Kč, což postačuje toliko na pokrytí jejích základních životních potřeb, a zálohu proto není schopna zaplatit. Poukázala přitom na to, že dle ust. § 108 odst. 2 insolvenčního zákona může insolvenční soud určit zálohu do částky 50.000,-Kč, zmíněné ustanovení však neurčuje minimální výši zálohy ani to, že musí být požadována.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že usnesením č.j. KSPH 37 INS 15400/2012-A-17 ze dne 10.7.2012, jež bylo potvrzeno usnesením odvolacího soudu č.j. 2 VSPH 1238/2012-A-14 ze dne 17.12.2012 a nabylo právní moci doručením usnesení odvolacího soudu dlužnici zvláštním způsobem, tj. vložením do domovní schránky dne 10.1.2013, byla dlužnici uložena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč do tří dnů od právní moci usnesení. Dlužnice, ač řádně poučena o možných následcích, povinnost uloženou pravomocným soudním rozhodnutím do okamžiku vydání napadeného rozhodnutí nesplnila. Dlužno přitom poznamenat, že dle obsahu spisu neuhradila záloha ani dodatečně po jeho vydání.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 19.března 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová