2 VSPH 428/2012-A-14
KSUL 44 INS 21550/2011 2 VSPH 428/2012-A-14

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Jany Chlumové, bytem Krásný Buk 7, pošta Krásná Lípa, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 21550/2011-A-8 ze dne 17.ledna 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 21550/2011-A-8 ze dne 17.ledna 2012 se m ě n í tak, že se dlužnici Janě Chlumové ukládá zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč do deseti dnů od právní moci usnesení v hotovosti do pokladny nebo na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 44 INS 21550/2011-A-8 ze dne 17.1.2012 uložil Janě Chlumové (dále jen dlužnice), jež se insolvenčním návrhem ze dne 23.11.2011 domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek, aby do pěti dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 40.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud s poukazem na ust. § 108 insolvenčního zákona uvedl, že úpadek dlužnice bude třeba řešit konkursem vzhledem k tomu, že se jedná o podnikatele. Vzhledem k tomu, že nemá žádné zaměstnance a nedisponuje žádnými finančními prostředky, dospěl k závěru, že je třeba, aby složila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve shora uvedené výši.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil a stanovil jí zálohu maximálně ve výši 10.000,-Kč, neboť úhrada vyšší zálohy je mimo její finanční možnosti.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, překlenout tak nedostatek finančních prostředků bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespoň části nároků insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Z insolvenčního návrhu a předložených příloh odvolací soud zjistil, že se dlužnice domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkurzu na svůj majetek s tím, že vůči šestnácti věřitelům má splatné závazky v celkové výši cca 2,1 milionu Kč, její majetek tvoří běžné vybavení domácnosti a rodinný dům zapsaný u Katastrálního úřadu v Děčíně, katastrálního pracoviště Rumburk, v katastrálním území Krásný Buk na LV. č. 1191 v hodnotě dle znaleckého posudku 1,709 milionu Kč. Protože z těchto údajů je zřejmé, že její úpadek bude řešen konkursem, přičemž dlužnice nedisponuje žádnými likvidními prostředky, jež by insolvenční správce mohl použít na úhradu prvotních nákladů insolvenčního řízení po svém ustanovení do funkce, je odvolací soud stejně jako soud prvního stupně toho názoru, že složení zálohy je nezbytné. Vzhledem k výši závazků dlužnice, počtu jejích věřitelů a rozsahu jejího majetku je odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně toho názoru, že přiměřenou je v daném případě záloha ve výši 20.000,-Kč.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 167 odst. 2 občanského soudního řádu a napadené usnesení změnil, jak uvedeno shora.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 14.května 2012

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová