2 VSPH 426/2010-B-33
KSCB 28 INS 4750/2008 2 VSPH 426/2010-B-33

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Josefa Čečky, bytem V.Volfa 41, České Budějovice, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 4750/2008-B-19 ze dne 6.května 2010

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 4750/2008-B-19 ze dne 6.května 2010 se zrušuje a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 28 INS 4750/2008-B-19 ze dne 6.5.2010 zrušil schválené oddlužení dlužníka Josefa Čečky (dále jen dlužník) a prohlásil na jeho majetek konkurs.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSCB 28 INS 4750/2008-A-10 ze dne 19.2.2009 byl zjištěn úpadek dlužníka Josefa Čečky, bylo rozhodnuto o řešení úpadku dlužníka oddlužením a insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Miroslav Kořenář. Při rozhodování o povolení oddlužení vycházel soud ze zjištění, že dlužník pobírá částečný invalidní důchod a současně je zaměstnán na základě pracovní smlouvy ze 7.1.2009 u G4S Security Services (CZ), a.s., Praha. Proto stanovil způsob oddlužení splátkovým kalendářem a dlužníkovi uložil hradit nezajištěným věřitelům z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z ní mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.

Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 3.8.2009 vyplynulo, že dlužník již není zaměstnán u výše uvedené obchodní společnosti a že pobírá pouze částečný invalidní důchod. Současně mu byla ode dne 6.4.2009 přiznána podpora v nezaměstnanosti dle rozhodnutí Úřadu práce v Českých Budějovicích ze 4.5.2009. Dále správce uvedl, že dlužník předložil přehled příjmů, ovšem pouze za měsíc červen 2009, když od Úřadu práce v Českých Budějovicích obdržel celkem 3.940,-Kč a od České správy sociálního zabezpečení 6.569,-Kč. Jiné příjmy dlužník nedoložil. Lze však předpokládat, že i v měsících květnu 2009 a červenci 2009 měl dlužník stejné příjmy jako v červnu 2009. Dlužník tak porušil povinnost vyplývající pro něj z ust. § 412 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, když bez zbytečného odkladu (a neučinil tak doposud) neoznámil insolvenčnímu soudu změnu svého zaměstnání. Soud z dokladů předložených insolvenčním správcem dále zjistil, že dlužník neplní povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. Z předložených dokladů a zprávy insolvenčního správce vyplývá, že v rozporu s metodikou uvedenou v usnesení ze dne 24.4.2009 dlužník neoprávněně použil pro svoji potřebu celkem 766,-Kč. Na výzvu správce ze dne 4.9.2009, aby sdělil, zda je v současné době zaměstnán v pracovním poměru, a v případě, že ano, aby zaslal soudu kopii pracovní smlouvy, dlužník nereagoval. Podáním ze dne 20.1.2010 insolvenční správce soudu opětovně sdělil, že dlužník doposud nepředložil žádnou pracovní smlouvu, a vyjádřil názor, že lze předpokládat, že jeho jediným příjmem je částečný invalidní důchod ve výši 6.569,-Kč a platby od Úřadu práce v Českých Budějovicích pohybující se v rozmezí od 700,-Kč do 850,-Kč měsíčně. Přehled příjmů a plateb jednotlivým věřitelům předložil dlužník za měsíce červenec až říjen 2009, příjmy ani výdaje za měsíce listopad a prosinec nepředložil, ačkoliv tak byl povinen učinit dle ust. § 412 odst. 1 písm. d) zák.č. 182/2006 Sb. nejpozději do 15.1.2010. Z předložených dokladů vyplývá, že dlužník až do října 2009 měsíční splátky svým věřitelům hradí. Platby pohledávek provádí dlužník pravidelně v konstantní výši bez ohledu na skutečnou výši svých příjmů v jednotlivých měsících.

Na základě těchto zjištění dospěl soud prvního stupně podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona k závěru, že dlužník neplní podstatné povinnosti schváleného oddlužení, když nesděluje soudu ani insolvenčnímu správci změny týkající se jeho zaměstnání, předkládá pouze částečný přehled svých příjmů a splátky věřitelům hradí v konstantní výši, která neodpovídá metodice vyplývající z insolvenčního zákona. Současně je dle ust. § 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona podle soudu zřejmé, že dlužník nebude moci splnit podstatnou část splátkového kalendáře, protože je bez zaměstnání a jeho jediným příjmem je částečný invalidní důchod ve výši 6.569,-Kč. Vzhledem k tomu, že dlužníkovi musí zůstat částka 6.436,-Kč, je zřejmé, že pro potřeby splátek věřitelům již nelze použít jiné finanční prostředky.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal. V odvolání uvedl, že v průběhu insolvenčního řízení nedostal ze zdravotních důvodů práci, která mu byla přislíbena. Proto pobírá podporu v nezaměstnanosti a je veden jako nezaměstnaný na Úřadě práce v Českých Budějovicích. Za účelem získání zaměstnání se zúčastnil rekvalifikačního kurzu. Lituje špatné komunikace s insolvenčním správcem, ale vzhledem k tomu, že situace ohledně výše příjmu je stále stejná, neměl důvod psát nové vyjádření. Dlužník dále uvedl, že předkládá čestné prohlášení své dcery Evy Čečkové, která bydlí v jeho domácnosti, z něhož vyplývá, že mu přispívá na bydlení a živobytí, aby mohl splácet své dluhy. Splátky věřitelům hradil po celou dobu. Z těchto důvodů požadoval zvážení situace a pokračování v oddlužení úhradou splátek.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Odvolací soud ze spisu zjistil, že po předložení zprávy insolvenčního správce ze dne 20.1.2010 nařídil soud na den 31.3.2010 jednání, jehož předmětem mělo být posouzení plnění podmínek oddlužení. Ze spisu nevyplývá, že by se nařízené jednání konalo, neboť o něm nebyl pořízen žádný protokol. Následně, aniž by nařídil další jednání, rozhodl soud napadeným usnesením o zrušení schváleného oddlužení a prohlásil na majetek dlužníka konkurs.

V insolvenčním řízení nařizuje insolvenční soud jednání podle ust. § 85 insolvenčního zákona jen tehdy, stanoví-li to zákon, nebo jestliže to považuje za nutné. Rozhodnutí o zrušení oddlužení může insolvenční soud podle ust. § 418 odst. 3 insolvenčního zákona vydat po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení navrhl. Z citovaných ustanovení tedy plyne, že dříve než rozhodne o zrušení schváleného oddlužení, musí insolvenční soud za tímto účelem nařídit jednání a teprve na základě jeho výsledku rozhodne, zda existují důvody pro zrušení schváleného oddlužení. V projednávaném případě však takto nepostupoval.

Za této situace nezbylo odvolacímu soudu než postupovat podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu, napadené usnesení zrušit pro vady řízení zmatečnostní povahy vylučující posouzení věcné správnosti napadeného rozhodnutí v odvolacím řízení a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Považoval však přitom za nezbytné uvést, že v dalším řízení bude třeba, aby soud prvního stupně nařídil jednání za účelem posouzení, zda nastaly podmínky pro zrušení schváleného oddlužení dlužníka, přičemž prověří, v jakém postavení vystupuje v řízení dcera dlužníka Eva Čečková, jež písemně přislíbila, že bude dlužníkovi přispívat na úhradu jeho dluhů (zda eventuálně vstupuje do řízení jako spoludlužník apod.), a přihlédne k případné změněné situaci dlužníka (při jednání před odvolacím soudem dlužník tvrdil, že v průběhu září 2010 nastoupí do pracovního poměru), pokud jde o jeho výdělečné poměry a dosažené příjmy.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 9.září 2010

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová