2 VSPH 42/2016-A-22
MSPH 77 INS 9716/2015 2 VSPH 42/2016-A-22

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Ilony anonymizovano , anonymizovano , bytem Chlumova 451/12, Praha 3, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 9716/2015-A-16 ze dne 2. prosince 2015

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 77 INS 9716/2015-A-16 ze dne 2. prosince 2015 odmítl insolvenční návrh, jímž se Ilona anonymizovano (dále jen dlužnice) domáhala zjištění svého úpadku a povolení oddlužení.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice dne 21.12.2015 včasné odvolání, jež však podáním doručeným Vrchnímu soudu v Praze dne 15.1.2016 vzala zpět. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 20. ledna 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná