2 VSPH 416/2011-A-12
KSCB 28 INS 4860/2011 2 VSPH 416/2011-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka GLOBAL GST, s.r.o. v likvidaci, sídlem V. Talicha 814/31, České Budějovice, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 4860/2011-A-7 ze dne 30.března 2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 4860/2011-A-7 ze dne 30.března 2011 se mění tak, že se dlužníkovi neukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 28 INS 4860/2011-A-7 dne 30.3.2011 uložil GLOBAL GST, s.r.o. v likvidaci (dále jen dlužník), jež se insolvenčním návrhem ze dne 23.3.2011 domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, aby do 7 dnů od právní moci tohoto usnesení uhradila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení odkázal soud na ust. § 108 odst. 1 insolvenčního zákona, podle něhož může soud vyzvat insolvenčního navrhovatele k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení až do výše 50.000,-Kč, a vysvětlil, že záloha je nutná k tomu, aby insolvenční správce měl bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a po ustanovení do funkce k dispozici finanční prostředky nezbytné k jejímu výkonu a aby byly k dispozici prostředky umožňující uhradit alespoň zčásti jeho nároky. Potřeba úhrady zálohy vyplývá podle soudu z toho, že dlužník nemá žádný majetek, a prostředky ke krytí nákladů insolvenčního řízení proto nelze zajistit jinak.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích se dlužník, za něhož jedná likvidátor Ing. Štěpán Bláha, včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání poukazoval na to, že dlužník nedisponuje finančními prostředky, z nichž by bylo možné zálohu zaplatit, a součástí insolvenčního návrhu byla žádost o zproštění povinnosti hradit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Stanovená povinnost je podle něj překážkou znemožňující dokončení likvidace dlužníka, jenž je obchodní společností zrušenou soudem. Svou argumentaci podpořil usneseními Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 78/2009-A-10 ze dne 3.3.2009 a 1 VSPH 425/2010-A-13 ze dne 28.5.2010.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům: Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že v insolvenčním návrhu, jenž za něj podal likvidátor, dlužník uvedl, že Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. 13 Cm 454/2010-6 ze dne 28.5.2010 jmenoval jeho likvidátorem Ing. Štěpána Bláhu. Dále popsal postup likvidátora při zjišťování majetku a závazků dlužníka a k návrhu připojil listiny osvědčující tato tvrzení. Kromě toho vyslovil názor, že insolvenční návrh by měl být zamítnut podle ust. § 144 insolvenčního zákona, neboť se likvidátorovi nepodařilo zjistit žádný majetek dlužníka a na jeho výzvu přihlásilo své splatné pohledávky proti dlužníkovi 8 věřitelů (Okresní správa sociálního zabezpečení v Českých Budějovicích ve výši 9.526,-Kč, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ve výši 18.953,-Kč, Krajský úřad v Českých Budějovicích ve výši 4.000,-Kč, KUHN-BOHEMIA, a.s. ve výši 20.682,-Kč, Caterpillar Financial services ČR, s.r.o. ve výši 48.987,12 Kč, ČSOB Leasing, a.s. ve výši 881.686,-Kč, CONLINK Leasing, s.r.o. ve výši 178.004,80 Kč a Česká republika-Krajský soud v Českých Budějovicích ve výši 2.000,-Kč).

Přestože odvolací soud zásadně zastává názor, že v insolvenčním řízení je třeba zajistit pro insolvenčního správce prostředky nezbytné na úhradu jeho nákladů spojených s výkonem funkce bezprostředně po ustanovení do funkce včetně případů, kdy dlužníkem je obchodní společnost, o jejímž zrušení a likvidaci rozhodla valná hromada nebo statutární orgán, je přesvědčen o tom, že v případech, kdy o zrušení dlužníka-obchodní společnosti a o jeho likvidaci rozhodl soud a soudem jmenovaný likvidátor zapsaný v seznamu insolvenčních správců zjistí, že dlužník nedisponuje finančními prostředky potřebnými na úhradu zálohy, a podáním insolvenčního návrhu plní povinnost vyplývající pro něj z ust. § 98 odst. 2 insolvenčního zákona a z ust. § 72 odst. 2 obchodního zákoníku, neměl by insolvenční soud-obdobně jako v případech upravených v ust. § 368 insolvenčního zákona-složení zálohy požadovat, a pokud tak učiní, neměla by skutečnost, že dlužník zálohu neuhradil, vést k zastavení insolvenčního řízení. Vzhledem k tomu, že ani aplikace ust. § 71 odst. 6 a 9 obchodního zákoníku a vyhlášky č. 479/2000 Sb., z nichž plyne, že by hotové výdaje likvidátora měl uhradit stát, tj. soud, jenž ho do funkce jmenoval, nezajistí složení zálohy ve lhůtě stanovené insolvenčním soudem, nezbude než rozhodnout o insolvenčním návrhu, aniž by byla záloha složena. Pro úplnost je pak třeba uvést, že oproti dřívější úpravě zajistil zákonodárce alespoň dodatečnou úhradu hotových výdajů insolvenčního správce i jeho odměny tím, že do vyhlášky č. 313/2007 Sb. vtělil ust. § 8, podle něhož je až do výše 50.000,-Kč uhradí stát (tj. insolvenční soud).

V daném případě je ze shora popsaných zjištění zřejmé, že dlužník žádný majetek nemá a zjevně nic nebrání postupu insolvenčního soudu podle ust. § 144 insolvenčního zákona. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 ve spojení s ust. § 167 občanského soudního řádu a napadené usnesení změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 27.května 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová