2 VSPH 412/2016-B-96
KSPH 36 INS 28162/2012 2 VSPH 412/2016-B-96

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky v insolvenční věci dlužnice Ing. Věry anonymizovano , anonymizovano , bytem Komenského 236, 252 25 Jinočany, zast. advokátem JUDr. Ing. Františkem Fílou, PhD., sídlem K Radotínu 15, 156 00 Praha 5, do níž vstoupilo státní zastupitelství, o odvoláních dlužnice a ALTER EGO H + H, s.r.o., IČO: 26465396, sídlem Vyšehradská 1446/53, 128 00 Praha 2, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 36 INS 28162/2012-B-32 ze dne 15. prosince 2015,

takto:

Odvolání se o d m í t a j í.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze v insolvenční věci dlužnice Ing. Věry anonymizovano , anonymizovano (dále jen dlužnice) v bodě I. výroku v záhlaví označeného usnesení potvrdil rozhodnutí schůze věřitelů ze dne 15.12.2015 (č.d. B-22), jímž byl Mgr. Josef Neskusil, LL. M. (dále též jen Dosavadní Správce) odvolán z funkce insolvenčního správce a novou insolvenční správkyní byla ustanovena Hlista & Pril, v.o.s. IČO: 29059054 (dále též jen Nová Správkyně), a v bodě II. výroku Dosavadnímu Správci uložil, aby bez zbytečného odkladu informoval Novou Správkyni o své dosavadní činnosti a předložil všechny doklady související s výkonem funkce včetně vyúčtování dosavadních nákladů.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že na schůzi věřitelů konané dne 15.12.2015 bylo nadpoloviční většinou všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, kteří měli právo hlasovat, počítanou podle výše jejich pohledávek, rozhodnuto o odvolání Dosavadního Správce a ustanovení Nové Správkyně. S ohledem na to, že neshledal, že by Nová Správkyně nesplňovala podmínky uvedené v ust. § 21 až 24 insolvenčního zákona (dále jen IZ), usnesení o ustanovení Nové Správkyně potvrdil.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze podaly dlužnice a přihlášená věřitelka ALTER EGO H + H, s.r.o. (dále jen Věřitelka) včasná odvolání, v němž snášely argumenty na podporu závěru, že insolvenční soud nepostupoval v souladu se zákonem, jestliže dle ust. § 29 odst. 2 IZ potvrdil usnesení schůze věřitelů o odvolání Dosavadního Správce a ustanovení Nové Správkyně, neboť na inkriminované schůzi isir.justi ce.cz věřitelů takové usnesení nebylo (nemohlo být) přijato. Především z těchto důvodů požadovaly, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Vrchní soud v Praze se v první řadě zabýval tím, zda je proti napadenému usnesení odvolání přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Z obsahu spisu totiž odvolací soud zjistil, že usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. KSPH 36 INS 28162/2012, 3 VSPH 2136/2015-A-300 ze dne 13.7.2016 (dále jen Kasační rozhodnutí odvolacího soudu), jež nabylo právní moci dne 9.8.2016 (viz vedlejší dokument k č.d. A-300), bylo usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 36 INS 28162/2012-A-279 ze dne 23.9.2015, jímž byl kromě jiného zjištěn úpadek dlužnice, prohlášen konkurs na její majetek a do funkce insolvenčního správce ustanoven Dosavadní Správce, zrušeno a věc byla soudu prvního stupně vrácena k dalšímu řízení.

V důsledku Kasačního rozhodnutí odvolacího soudu se insolvenční řízení vůči dlužnici znova nachází v první tzv. přípravné fázi, jež začíná podáním insolvenčního návrhu a (nebude-li řízení skončeno tzv. jiným rozhodnutím o insolvenčním návrhu podle ust. § 142 IZ) končí rozhodnutím o úpadku, v němž bude insolvenční správce dle ust. § 136 odst. 2 písm. b) IZ opětovně ustanoven a v němž se možnost (schůze) věřitelů rozhodnout o změně v osobě insolvenčního správce opětovně otevírá. Jinými slovy, Kasačním rozhodnutím odvolacího soudu bylo odklizeno nejen rozhodnutí o ustanovení Dosavadního správce, ale i (jím podmíněné) napadené usnesení, jímž bylo potvrzeno usnesení schůze věřitelů o odvolání Dosavadního Správce a jmenování Nové Správkyně.

V této procesní situaci se odvolání dlužnice a Věřitelky, resp. jejich odvolací návrh požadující zrušení usnesení o potvrzení usnesení schůze věřitelů o odvolání Dosavadního Správce a jmenování Nové Správkyně stalo bezpředmětným.

Odvolací soud proto odvolání dle ust. § 218 písm. c) občanského soudního řádu odmítl, aniž by posuzoval, zda schůze věřitelů konaná dne 15.12.2015 vskutku přijala usnesení o tom, že se soudem ustanovený Dosavadní Správce odvolává z funkce a že se do této funkce ustanovuje Nová Správkyně.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 28. listopadu 2016

Mgr. Tomáš B r a u n , v.r. předseda senátu Za správnost: J. Vlasáková