2 VSPH 405/2011-P16-9
MSPH 93 INS 11352/2010 2 VSPH 405/2011-P16-9

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Mgr. Jána Kíče, bytem Ke Dráze 422/2, Praha 9, o odvolání UniCredit Bank Slovakia, a.s., sídlem Šancová 1/A, Bratislava, Slovenská republika, zast. advokátkou JUDr. Magdalénou Kollárovou, sídlem Fialová 2, Brno, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 11352/2010-P16-2 ze dne 9.března 2011

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 11352/2010-P16-2 ze dne 9.března 2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 93 INS 11352/2010-P16-2 ze dne 9.3.2011 odmítl přihlášku pohledávky UniCredit Bank Slovakia, a.s. (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení týkajícího se Mgr. Jána Kíče (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 12.11.2010 rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval jeho věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky proti dlužníkovi do insolvenčního řízení, aby tak učinili do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Odvolatele vyzval usnesením ze dne 24.1.2011 k tomu, aby přihlásil své pohledávky do 30 dnů od doručení tohoto usnesení s poučením, že k přihlášce, která bude podána později, se nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Usnesení bylo odvolateli doručeno dne 31.1.2011, lhůta k podání přihlášky uplynula dne 2.3.2011. Protože odvolatel podal přihlášku pohledávky v celkové výši 452.322,13 Kč do insolvenčního řízení prostřednictvím pošty až dne 3.3.2011, postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a aby pohledávku považoval za včas přihlášenou. V odvolání namítal, že výzvu k podání přihlášky nepřevzal dne 31.1.2011, jak uvedl insolvenční soud, ale-jak je zřejmé z interního přijímacího razítka-až dne 1.2.2011. Přihláška podaná dne 3.3.2011 k poštovní přepravě byla tedy podána včas.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů. Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že rozhodnutí o úpadku (obdobně jako vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení) doručuje soud pouze postupem dle ust. § 71 odst. 1 insolvenčního zákona (vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu se současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku), zvlášť se dle ust. § 138 téhož zákona doručuje pouze dlužníkovi, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení (dle úvahy soudu i věřitelům, kteří již své pohledávky přihlásili, a jsou tedy již účastníky řízení), a vyrozumění o něm insolvenční soud adresuje jen orgánům a institucím uvedeným v ust. § 139 insolvenčního zákona.

V hlavě II. společných ustanovení však insolvenční zákon zakotvuje speciální úpravu vztahu ke státům Evropské unie, jež vychází z přímo aplikovatelného Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29.5.2000 o úpadkovém řízení (dále jen Nařízení) a konkrétně řeší některé dílčí otázky, jež s použitím Nařízení souvisejí. V tomto rámci ust. § 430 insolvenčního zákona stanoví, že známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku (odst. 1). Povinnost vyrozumět známé věřitele podle odstavce 1 splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, a rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění (odst. 2). Známým věřitelům podle odstavce 1 insolvenční soud zvlášť doručí i výzvu k podávání přihlášek pohledávek (odst. 3).

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že dle údajů vyznačených dodací poštou v Bratislavě na doručence usnesení č.j. MSPH 93 INS 11352/2010-B-16 ze dne 24.1.2011 obsahujícího výzvu k přihlášení pohledávky včetně poučení o lhůtě k jejímu podání a následcích v případě, že dodržena nebude, byla výzva doručena odvolateli dne 31.1.2011. Třicetidenní lhůta k podání přihlášky tedy odvolateli počala běžet dne 1.2.2011 a skončila ve středu dne 2.3.2011. Skutečnost, že odvolatel vyznačil na dodané zásilce odlišné datum (1.2.2011), je pro posouzení běhu lhůty k přihlášení pohledávek bez významu, a jde pouze k jeho tíži, pokud spoléhal na správnost údajů, jež sám na zásilku vyznačil.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora dospěl odvolací soud k závěru, že soud prvního stupně nepochybil, když o přihlášce odvolatele a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona, neboť odvolatel podal přihlášku do insolvenčního řízení opožděně prostřednictvím pošty dne 3.3.2011 po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění pohledávek. Protože odvolání odvolatele důvodným neshledal, odvolací soud napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 4.května 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová