2 VSPH 4/2010-23
93 ICm 150/2010 2 VSPH 4/2010-23 (MSPH 93 INS 8353/2009)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna v právní věci žalobce Petra Proška, bytem Sládkova 40, Chomutov, zastoupeného advokátkou JUDr. Michaelou Kubsovou, sídlem Jugoslávská 3, Karlovy Vary, proti žalovanému JUDr. Davidu Termerovi, sídlem Opatovická 24, Praha 1, insolvenčnímu správci dlužníka CPS Container Packing Station, s.r.o., o určení pravosti pohledávky o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 93 ICm 150/2010-16 ze dne 27. července 2010

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 93 ICm 150/2010-16 ze dne 27. července 2010 se v bodě III. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným usnesením zastavil řízení o určení pravosti nevykonatelné pohledávky (bod I. výroku), rozhodl o vrácení soudního poplatku (bod II. výroku) a o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod III. výroku).

V odůvodnění rozhodnutí soud uvedl, že žalobce vzal žalobu zpět s odůvodněním, že žalovaný vzal zpět popření pohledávky, která byla předmětem incidenčního sporu, neboť bylo dodatečně prokázáno, že výrok rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 č.j. 14 C 103/2009-33, kterým mu byly přiznány náklady řízení představující přihlášenou pohledávku, nabyl právní moci. Soud proto řízení zastavil podle ust. § 96 odst. 2 o.s.ř. a podle ust. § 10 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb. rozhodl o vrácení soudního poplatku. Vzhledem k tomu, že insolvenční správce neporušil v incidenčním řízení žádnou procesní povinnost vyplývající ze zákona nebo uloženou soudem a nevznikly tak náklady, které byly vynaloženy zbytečně nebo náhodou, rozhodl soud o náhradě nákladů řízení podle ust. § 202 odst. 1 insolvenčního zákona.

Proti tomu rozhodnutí, a to pouze proti bodu III. výroku, se žalobce včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud v této části změnil tak, že žalovaný je povinen zaplatit mu na náhradu nákladů řízení 12.960,-Kč. Argumentoval zejména tím, že po zjištění úpadku dlužníka dne 8.2.2010 přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 15.251,01 Kč představující náklady řízení podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 č.j. 14 C 103/2009-33 ze dne 29.1.2010. Následně byl na majetek dlužníka usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25.3.2010 (MSPH 93 INS 8353/2009) prohlášen konkurs. Žalovaný tuto pohledávku na přezkumném jednání popřel. Poté, co žalobce podal žalobu na určení pravosti pohledávky, žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že ohledně rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 č.j. 14 C 103/2009-33 ze dne 29.1.2010 zjistil, že nabyl právní moci, proto spornou pohledávku ve výši 15.251,01 Kč dodatečně uznává a bere popření této zpět. Z tohoto důvodu vzal žalobce zpět žalobu. Žalobce je přesvědčen o tom, že důvodem vzniku nákladů řízení ve výši 12.960,-Kč bylo nedbalostní zavinění žalovaného, který tímto jednáním porušil ust. § 188 odst. 1 insolvenčního zákona. Žalovaný podle názoru žalobce neprovedl nezbytná šetření pro přezkoumání jeho pohledávky a tímto zaviněným jednáním žalovaného byla žalobci způsobena majetková újma odpovídající nákladům za právní zastoupení. Žalobce se dále domnívá, že ust. § 202 insolvenčního zákona je v rozporu s čl. 37 Listiny základních práva a svobod.

Odvolací soud v rozsahu podaného odvolání přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 2 písm. e) o.s.ř. a dospěl k závěru, že odvolání žalobce není důvodné.

Z obsahu spisu plyne, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka přihláškou ze dne 23.2.2010, která došla soudu prvního stupně dne 26.2.2010, pohledávku ve výši 15.251,01 Kč představující přiznané náklady řízení podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 č.j. 14 C 103/2009-33 ze dne 29.1.2010, jenž nabyl právní moci ke dni 9.3.2010. K přihlášce připojil kopii rozsudku, na kterém nebylo vyznačeno, že nabyl právní moci. Doložka právní moci byla na rozsudku vyznačena až dne 24.3.2010. Žalovaný jako insolvenční správce dlužníka na přezkumném jednání, které se konalo dne 25.3.2010, pohledávku popřel z důvodu, že rozsudek dosud nenabyl právní moci. Ve vyjádření k žalobě ze dne 19.5.2010 žalovaný uvedl, že bere své popření zpět, protože si ověřil, že rozsudek již nabyl právní moci.

Z těchto zjištění vyplývá, že z přihlášky pohledávky a k ní připojené kopie rozsudku nemohl žalovaný zjistit, že rozsudek je v právní moci, protože na něm nebyla dosud vyznačena doložka právní moci. Ta na něm byla vyznačena až dne 24.3.2010. Před přezkumným jednáním, které se konalo následujícího dne, nebyl žalovaný o této skutečnosti žalobcem informován. Důvodně proto předpokládal, že rozsudek, jímž byla dlužníkovi uložena povinnost nahradit žalobci náklady řízení ve výši 15.251,01 Kč dosud nenabyl právní moci, a přihlášenou pohledávku z tohoto důvodu popřel. Až po podání žaloby žalovaný zjistil, že rozsudek nabyl právní moci, a vzal své popření zpět.

Z tohoto postupu žalovaného nelze podle názoru odvolacího soudu dovozovat, že náklady řízení vznikly žalobci zaviněním žalovaného, a soudu prvního stupně proto nelze vytknout pochybení, když o nákladech řízení rozhodl podle ust. § 202 odst. 1 insolvenčního zákona.

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení v bodě III. výroku podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil. (MSPH 93 INS 8353/2009)

O nákladech odvolacího řízení rozhodl odvolací soud podle ust. § 142 odst.1 ve spojení s ust. § 224 odst.1 o.s.ř. s přihlédnutím k tomu, že žalovanému, který měl v odvolacím řízení úspěch, žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 5. dubna 2011

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Špinková