2 VSPH 399/2013-B-18
KSUL 69 INS 10362/2012 2 VSPH 399/2013-B-18

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Františka Pelikána, bytem Májová 174, Meziboří, o odvolání CCRB, a.s., sídlem Olivova 948/6, Praha 1, zast. advokátem Mgr. Martinem Strakou, sídlem Londýnská 674/55, Praha 2, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 69 INS 10362/2012-B-10 ze dne 17.ledna 2013

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění :

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 69 INS 10362/2012-B-10 ze dne 17.1.2013 rozhodl v insolvenčním řízení vedeném na majetek Františka Pelikána (dále jen dlužník) o změně splátkového kalendáře s tím, že od února 2012 budou měsíční splátky z příjmu dlužníka činit 6.600,-Kč, přičemž si insolvenční správce JUDr. Přemysl Kamenář (dále jen správce) ponechá odměnu ve výši 750,-Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 150,-Kč zvýšené o daň z přidané hodnoty a zbytek rozdělí mezi nezajištěné věřitele v poměru, který byl stanoven v usnesení o schválení oddlužení. Současně změnil příkaz k provádění srážek ze mzdy dlužníka jeho zaměstnavateli BIS Czech, s.r.o. uložil, aby ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka prováděl srážky ve výši 6.600,-Kč měsíčně.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSUL 69 INS 10362/2012-B-6 ze dne 31.8.2012 schválil oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem a jeho zaměstnavateli uložil provádět srážky z příjmu dlužníka jako při exekuci přednostní pohledávky. Podáním ze dne 14.1.2013 požádal dlužník o snížení splátek tak, aby bylo splácení pohledávek rovnoměrně rozloženo do celých 5 let, během nichž má plnit podle splátkového kalendáře. Soud žádost posoudil a shledal ji důvodnou. Výše příjmu dlužníka totiž při standardních srážkách umožňuje uspokojit pohledávky věřitelů ze 100% dříve než za 5 let a plného uspokojení jejich pohledávek lze při zohlednění již uhrazených splátek dosáhnout i splátkou ve výši 6.600,-Kč. Proto soud změnil splátkový kalendář.

Toto usnesení napadl odvoláním věřitel CCRB, a.s. (dále jen odvolatel) a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání uvedl, že je podává jako věřitel, jenž podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně, než by měl obdržet podle měněného usnesení ze dne 31.8.2012. Namítal, že nesouhlasí se snížením pravidelných měsíčních splátek, neboť to povede k prodloužení doby úplného splacení pohledávek. S poukazem na základní zásadu insolvenčního řízení, podle níž musí být vedeno tak, aby při respektování zájmu na dosažení rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů, nebyl žádný z účastníků nespravedlivě poškozen, tvrdil, že snížením pravidelných měsíčních splátek dojde k neodůvodněnému prodloužení doby, po kterou bude trvat než dlužník uhradí 100% pohledávek, a tím podle něj dojde ke znevýhodnění věřitelů dlužníka.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda je odvolatel osobou oprávněnou podat proti uvedenému usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 407 odst. 3 insolvenčního zákona změní insolvenční soud i bez návrhu rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení. Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Jak je zřejmé z toho, co uvedeno shora, odvolatel v odvolání nezpochybňoval zjištění insolvenčního soudu, podle něhož budou pohledávky věřitelů uspokojeny v plném rozsahu v průběhu pěti let i v případě snížení splátek do výše 6.600,-Kč, ale jeho odvolací argumentace stojí toliko na tvrzení, že tohoto stavu bude dosaženo později, než pokud by usnesení ze dne 31.8.2012 o schválení splátkového kalendáře změněno nebylo. Jinými slovy, z odvolací argumentace je zřejmé, že odvolatel není věřitelem, jenž na úhradu své pohledávky obdrží méně než podle měněného rozhodnutí ze dne 31.8.2012.

Z toho odvolací soud dovodil, že odvolání bylo podáno osobou, jež k tomu oprávněna nebyla, a podle ust. § 218 písm. b) občanského soudního řádu proto odvolání odvolatele odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 15.března 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová