2 VSPH 398/2011-B-19
KSPH 36 INS 11095/2010 2 VSPH 398/2011-B-19

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Josefa Čecha, bytem Jíkev 171, Oskořínek, o odvolání Miloslava Záhorce, bytem Poděbradova 1514, Lysá nad Labem, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 36 INS 11095/2010-B-13 ze dne 8.března 2011

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze v záhlavím označeným usnesením schválil oddlužení Josefa Čecha splátkovým kalendářem a stanovil podmínky jeho plnění. Kromě jiného uložil dárci dlužníka Miloslavu Záhorcovi, aby po doručení usnesení, počínaje měsícem duben 2011, neposkytoval dar ve výši 7.000,-Kč dlužníkovi, nýbrž insolvenčnímu správci.

Proti tomuto usnesení podal Miloslav Záhorec (dále jen odvolatel) včasné odvolání, v němž namítal, že částku 7.000,-Kč měsíčně není schopen platit, neboť již od okamžiku, kdy s dlužníkem podepsal darovací smlouvu, je nezaměstnaný. Doplnil, že mu bylo řečeno, že jeho podpis na darovací smlouvě je jen banalita, aby se dlužník mohl dostat do insolvenčního řízení, přičemž o tom, že nepracuje věděl jak dlužník, tak paní, která to vše sepisovala .

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda je odvolatel oprávněn podat proti uvedenému usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle ust. § 406 odst. 4 insolvenčního zákona může podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle ust. § 403 odst. 2 insolvenční soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Z citovaného ustanovení plyne, že zákon odvolateli (jenž se v darovací smlouvě ze dne 13.9.2010 zavázal poskytovat dlužníkovi po dobu trvání oddlužení pravidelnou měsíční částku ve výši 7.000,-Kč) subjektivní legitimaci k podání odvolání proti napadenému usnesení nepřiznává.

Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 218 písm. b) občanského soudního řádu a odvolání jako subjektivně nepřípustné odmítl.

Pro potřeby dalšího průběhu řízení odvolací soud podotýká, že shodně s insolvenčním soudem považuje darovací smlouvu za právní titul, od něhož se rovněž odvíjejí očekávané příjmy dlužníka určené k uspokojení věřitelů v průběhu oddlužení splátkovým kalendářem. Skutečnosti prezentované v odvolání tak mohou být vodítkem pro závěr, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle splátkového kalendáře nebo že podáním návrhu na povolení oddlužení nesledoval poctivý záměr.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 15. dubna 2011

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová