2 VSPH 390/2013-A-14
KSUL 81 INS 31303/2012 2 VSPH 390/2013-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Michaly Sochorové, bytem Ervěnická 1075, Jirkov, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 81 INS 31303/2012-A-9 ze dne 26. února 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 81 INS 31303/2012-A-9 ze dne 26. února 2013 s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 81 INS 31303/2012-A-9 ze dne 26. února 2013 zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh Michaly Sochorové (dále jen dlužnice), jímž se domáhala vydání rozhodnutí o svém úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSUL 81 INS 31303/2012-A-8 ze dne 17.1.2013 dlužnici uložil, aby do tří dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč, přičemž ji současně poučil o následcích nesplnění uložené povinnosti včetně možnosti zastavení řízení. Usnesení bylo dlužnici doručeno dne 21.1.2013, takže lhůta k zaplacení zálohy uplynula dne 12.02.2013; protože zálohu nezaplatila, postupoval insolvenční soud podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby soud vydal rozhodnutí o obnovení insolvenčního řízení . Argumentovala tím, že jí výzva k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení nebyla vůbec doručena a obdržela až usnesení o zastavení řízení, přičemž v důsledku toho, že nemá přístup na internet, nemůže průběh řízení sledovat. V případě obnovení řízení přislíbila zálohu uhradit.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a odvolání důvodným neshledal.

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že insolvenční soud uložil dlužnici usnesením ze dne 17.1.2013, jež jí bylo doručeno dne 21.1.2013 vhozením do domovní schránky, aby do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč. Současně ji poučil o následku v případě nesplnění povinnosti zaplatit zálohu spočívajícím v možnosti soudu zastavit řízení. Usnesení nabylo právní moci dne 6.2.2013. Protože povinnost, jež jí byla uložena pravomocným soudním rozhodnutím, dlužnice ve stanovené lhůtě nesplnila, nelze soudu prvního stupně, jenž za této situace postupoval podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy, vytknout žádné pochybení.

Správnost napadeného usnesení není s to zvrátit ani odvolací argumentace, neboť z doručenky založené u čísla listu 8 spisu vyplývá, že výzva k zaplacení zálohy byla dne 21.1.2013 vhozena doručujícím orgánem do domovní schránky dlužnice z důvodu, že při pokusu o doručení nebyla zastižena; v souladu s ust. § 50 odst. 1 občanského soudního řádu tak nastaly účinky doručení zásilky dnem vhození do schránky, tedy dnem 21.1.2013.

Protože se situace nezměnila ani v průběhu odvolacího řízení, postupoval odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 18.března 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová