2 VSPH 389/2011-A-12
KSCB 28 INS 2541/2011 2 VSPH 389/2011-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Pavla Gawlika, bytem a místem podnikání Na Běšince 23, Mirotice, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 2541/2011-A-7 ze dne 16.března 2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 2541/2011-A-7 ze dne 16.března 2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 28 INS 2541/2011-A-7 ze dne 16.3.2011 odmítl insolvenční návrh Pavla Gawlika (dále jen dlužník), jímž se domáhal vydání rozhodnutí o svém úpadku.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že mu byl dne 17.2.2011 doručen insolvenční návrh dlužníka. Protože k němu dlužník připojil seznamy majetku a závazků, které neobsahovaly zákonem požadované údaje, vyzval ho soud k doplnění příloh a poučil ho o tom, jaké údaje má do seznamů doplnit a o následcích, pokud tak neučiní. Přes poučení soudu nedoplnil dlužník seznam majetku o výši jednotlivých pohledávek a řádně neoznačil své dlužníky. Soud proto postupoval podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona a insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Uvedl, že připravil veškeré podklady požadované pro insolvenční návrh. Další podklady o svých pohledávkách nebyl schopen získat, neboť jsou vázány na součinnost třetích osob. Soudu prvního stupně vytýkal nepřiměřenou tvrdost a formalistický přístup, jakož i skutečnost, že lhůta, kterou mu soud prvního stupně stanovil pro doplnění návrhu, byla nepřiměřeně krátká.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Ust. § 104 téhož zákona ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenční návrh, povinnost připojit k němu určité přílohy (seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek). Dle odst. 2 je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí. V odstavci 3 je vymezen obsah seznamu závazků. Odstavec 4 dlužníkovi ukládá, aby seznamy (týká se všech požadovaných seznamů) podepsal a aby v nich výslovně uvedl, že jsou správné a úplné, a ohledně seznamů majetku a seznamu zaměstnanců vyžaduje, aby skutečnost, že žádné dlužníky nebo zaměstnance nemá, v těchto seznamech uvedl.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že dlužník skutečně připojil k insolvenčnímu návrhu zákonem požadované přílohy, přičemž seznamy opatřil svým podpisem a k návrhu připojil též prohlášení, že předkládané seznamy jsou správné a úplné. V této souvislosti je třeba uvést, že dlužník nedostál požadavkům zákona, neboť přes výzvu insolvenčního soudu zcela neodstranil nedostatky seznamu majetku, když v něm u dvou pohledávek neuvedl jejich výši a řádně neoznačil jednoho ze svých dlužníků.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 8.června 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová