2 VSPH 388/2011-A-50
KSCB 25 INS 8776/2010 2 VSPH 388/2011-A-50

Usnesení

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Pavla Němce, bytem Oslov 34, o odvolání Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., sídlem Za Poříčskou branou 256/6, Praha 8, zast. advokátem JUDr. Petrem Hrdličkou, sídlem Pobřežní 3, Praha 8, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 8776/2010-A-39 ze dne 4.února 2011

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 25 INS 8776/2010-A-39 ze dne 4.2.2011 rozhodl pod bodem I. výroku o úpadku Pavla Němce (dále jen dlužník), povolil reorganizaci dlužníka (bod II. výroku), insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Jiřího Švihlu (bod III. výroku), rozhodl o tom, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají zveřejněním v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku), věřitele vyzval, aby do 30 dnů přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení, pokud tak dosud neučinili, a aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní (body V. a VI. výroku), osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, vyzval, aby plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci (bod VII. výroku), na den 1.4.2011 nařídil přezkumné jednání, svolal schůzi věřitelů a stanovil její program (body VIII. a IX. výroku), insolvenčnímu správci uložil, aby mu do 16.3.2011 předložil zpracovaný seznam přihlášených pohledávek (bod X. výroku), vyzval dlužníka, aby mu do 120 dnů předložil reorganizační plán a zprávu o něm (bod XI. výroku), znalcem k ocenění majetkové podstaty ustanovil Bohemian Appraisal, a.s. (bod XII. výroku) a rozhodl o tom, že svá rozhodnutí bude zveřejňovat v insolvenčním rejstříku (bod XIII. výroku).

Toto usnesení, a to toliko v rozsahu bodu II. výroku, jímž bylo rozhodnuto o povolení reorganizace dlužníka, napadl odvoláním insolvenční věřitel Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (dále jen odvolatel) a požadoval, aby je odvolací soud v tomto rozsahu zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Podáním ze dne 12.3.2011, jež bylo odvolacímu soudu doručeno dne 14.4.2011, vzal odvolatel odvolání zpět s vysvětlením, že odvolání podal veden nesprávným poučením soudu prvního stupně o přípustnosti odvolání a až dodatečně si uvědomil, že podle ust. § 328 poslední věty insolvenčního zákona není proti rozhodnutí o povolení reorganizace odvolání přípustné.

Za této situace postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a řízení o odvolání odvolatele zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 15.dubna 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová