2 VSPH 380/2013-A-16
KSCB 27 INS 23003/2012 2 VSPH 380/2013-A-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Ladislava Krejčího, bytem Soběnov 59, pošta Kaplice, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 23003/2012-A-10 ze dne 28.listopadu 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 23003/2012-A-10 ze dne 28.listopadu 2012 s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 27 INS 23003/2012-A-10 ze dne 28.11.2012 zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh Ladislava Krejčího (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že se dlužník domáhal insolvenčním návrhem vydání rozhodnutí o úpadku. Usnesením č.j. KSCB 27 INS 23003/2012-A-8 ze dne 11.10.2012 mu soud uložil, aby do sedmi dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč, přičemž ho současně poučil o následcích v případě nezaplacení zálohy. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 16.10.2012, právní moci nabylo dne 1.11.2012 a lhůta k zaplacení zálohy uplynula dne 8.11.2012. Protože dlužník zálohu neuhradil, soud podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání tvrdil, že mu bylo dne 30.11.2012 doručeno usnesení sp. zn. KSCB 27 INS 23003/2012 ze dne 28.11.2012, jímž mu bylo uloženo zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč, a s poukazem na usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. VSOL 119/2008 vytkl insolvenčnímu soudu, že při rozhodování o povinnosti zaplatit zálohu nepřihlédl k jeho momentálním poměrům a zatížil řízení vadou, která může mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že usnesením č.j. KSCB 27 INS 23003/2012-A-8 ze dne 11.10.2012, jež bylo dlužníkovi doručeno dne 16.10.2012 vložením do domovní schránky a nabylo právní moci dne 1.11.2012, byla dlužníkovi uložena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč do 7 dnů od právní moci usnesení. Dlužník, ač řádně poučen o možných následcích, povinnost uloženou pravomocným soudním rozhodnutím do okamžiku vydání napadeného rozhodnutí nesplnil. Dlužno přitom poznamenat, že ji dle obsahu spisu neuhradil ani dodatečně po jeho vydání.

K odvolací argumentaci považoval odvolací soud za nutné uvést pouze to, že postup insolvenčního soudu zjevně nemůže mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, neboť nesplnění uložené povinnosti dlužníkem mělo za následek zastavení insolvenčního řízení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 13.března 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová