2 VSPH 377/2015-A-16
MSPH 96 INS 34601/2014 2 VSPH 377/2015-A-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a ze soudců Mgr. Martina Lišky a Mgr. Kláry Halové ve věci dlužnice Daniely anonymizovano , anonymizovano , bytem náměstí 14. října 1381/4, Praha 5, adresa pro doručování: Petrohradská 92/11, Praha 10, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 34601/2014-A-10 ze dne 10. února 2015,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 96 INS 34601/2014-A-10 ze dne 10.2.2015, odmítl insolvenční návrh, jímž se Daniela anonymizovano (dále jen dlužnice) domáhala vydání rozhodnutí o zjištění úpadku a povolení oddlužení.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, které však podáním doručeným soudu dne 16.4.2015 (č.d. A-14), jež je dle ust. § 41 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) třeba posuzovat podle jeho obsahu, vzala zcela zpět. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 29. června 2015

Mgr. Tomáš B r a u n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková