2 VSPH 376/2011-B-21
KSUL 44 INS 15380/2010 2 VSPH 376/2011-B-21

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníků Pavla Seidla a Dagmar Seidlové, bytem Dobkovičky 58, pošta Velemín, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 15380/2010-B-6 ze dne 14.března 2011

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 44 INS 15380/2010-B-6 ze dne 14.3.2011 schválil oddlužení Pavla Seidla a Dagmar Seidlové (dále jen dlužník a dlužnice, popř. dlužníci) zpeněžením majetkové podstaty s tím, že do ní náležejí nemovitosti a movitá věc ve společném jmění manželů, a to rodinný dům č.p. 58 a stavební parcela č. st. 67 v k.ú. Dobkovičky a osobní automobil ŠKODA SUPERB (body I. a II. výroku), a odměna a náhrada hotových výdajů insolvenční správkyně Ing. Soni Aubrechtové (dále též jen správkyně) budou uspokojeny z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 17.12.2010 spojil ke společnému řízení insolvenční řízení zahájená na základě samostatných návrhů dlužníka a dlužnice a usnesením ze dne 18.1.2011 rozhodl o úpadku dlužníků, povolil jeho řešení oddlužením, do funkce ustanovil správkyni a na den 3.3.2011 nařídil konání přezkumného jednání a schůze věřitelů. Při přezkumném jednání byly zjištěny pohledávky uplatněné přihláškami č. 1 až 4 a 6 až 9, pohledávka uplatněná přihláškou č. 9 byla dlužníky popřena a pohledávka uplatněná přihláškou č. 5 nebyla z důvodu duplicity s jinou pohledávkou přezkoumávána. Všechny uplatněné pohledávky náležejí do společného jmění manželů-dlužníka a dlužnice.

Na schůze věřitelů konané dne 3.3.2011 a 14.3.2011 se nedostavil žádný věřitel. Při rozhodování o způsobu oddlužení přihlédl soud k tomu, že podle zprávy správkyně by dlužníci uhradili za 60 měsíců 800.880,-Kč (postižitelná část příjmů dlužníka činí 13.348,-Kč měsíčně, postižitelná část příjmů dlužnice činí 0 Kč měsíčně), z nichž by 64.800,-Kč připadlo na odměnu a hotové výdaje správkyně, a pohledávky nezajištěných věřitelů by byly uspokojeny ve výši cca 63 %, zatímco při zpeněžení majetkové podstaty, do níž náleží nemovitost, jejíž obvyklá cena činí podle znaleckého posudku 2.514.170,-Kč, a osobní automobil, by byla v plném rozsahu uspokojena pohledávka zajištěného věřitele ve výši 696.867,22 Kč i pohledávky nezajištěných věřitelů. Protože oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je pro nezajištěné věřitele zjevně výhodnější, rozhodl soud podle ust. § 402 odst. 5 insolvenčního zákona o tom, že oddlužení bude provedeno zpeněžením majetkové podstaty.

Proti tomuto usnesení se dlužníci včas odvolali a požadovali, aby je odvolací soud změnil a aby rozhodl o tom, že se schvaluje oddlužení plněním splátkového kalendáře. V odvolání uvedli, že dne 21.3.2011 uzavřel dlužník smlouvu o důchodu, v níž se mu Ing. Petr Kubát, bytem Revoluční 1840/17, Litoměřice, zavázal vyplácet po celou dobu oddlužení důchod ve výši 3.500,-Kč měsíčně, a smlouvu shodného obsahu uzavřel dne 22.3.2011 s Ing. Zdeňkem Valuškem, bytem Marie Majerové 1843/29, Litoměřice. Zvýšením jeho měsíčního příjmu o 7.000,-Kč budou dlužníci schopni uspokojit za 60 měsíců pohledávky nezajištěných věřitelů v celém rozsahu. Kromě toho vyjádřili dlužníci výhrady k obvyklé ceně nemovitostí stanovené znalcem s tím, že podle jejich názoru lze z jejich prodeje vzhledem k poklesu cen nemovitostí a stagnaci realitního trhu očekávat toliko výnos poloviční. Z něj by bylo vedle plného uspokojení pohledávky zajištěného věřitele dosaženo uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů toliko v rozsahu 42,9%.

Odvolací soud se prvé řadě zabýval tím, zda je odvolání dlužníků proti napadenému usnesení přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle ust. § 406 odst. 4 insolvenčního zákona může totiž odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle ust. § 403 odst. 2 insolvenční soud nevyhověl, a proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Z těchto důvodů odvolací soud odvolání dlužníků proti rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty podle ust. § 218 písm. b) občanského soudního řádu odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 4.července 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová