2 VSPH 374/2011-A-15
KSPA 44 INS 3124/2011 2 VSPH 374/2011-A-15

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Richarda Jurkoviče, bytem Na Větrníku 1207, Chrudim, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 44 INS 3124/2011-A-8 ze dne 3.března 2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 44 INS 3124/2011-A-8 ze dne 3.března 2011 se mění tak, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí této věci je Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 44 INS 3124/2011-A-8 ze dne 3.3.2011 vyslovil svoji nepříslušnost k projednání a rozhodnutí věci, v níž se Richard Jurkovič (dále jen dlužník) insolvenčním návrhem ze dne 24.2.2011 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, a rozhodl o tom, že po právní moci tohoto rozhodnutí bude věc postoupena Krajskému soudu v Brně.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že z insolvenčního návrhu dlužníka a listin k němu připojených zjistil, že dlužník má bydliště na adrese nám. 15.dubna 1149, Dubňany. Jeho obecný soud tedy sídlí v obvodu působnosti Krajského soudu v Brně, jenž je soudem místně příslušným k projednání a rozhodnutí této věci. Postupoval proto podle ust. § 105 odst. 2 občanského soudního řádu a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání uvedl, že bydlí na adrese Na Větrníku 1207 v Chrudimi a je zaměstnán u Stavební firmy Ječmínek, s.r.o. v Pardubicích. Žádá proto, aby řízení bylo vedeno u Krajského soudu v Hradci králové, pobočky v Pardubicích.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 7 odst. 2 insolvenčního zákona platí pro určení věcné a místní příslušnosti soudu, který rozhoduje v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech (insolvenčního soudu), ustanovení občanského soudního řádu. Ten v ust. § 11 odst. 1 stanoví, že se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle ust. § 9 odst. 4 občanského -2-KSPA 44 INS 3124/2011 soudního řádu rozhodují v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech jako soudy prvního stupně krajské soudy, proto jsou pro určení místní příslušnosti insolvenčního soudu, jež se dle ust. § 84 téhož zákona řídí obecným soudem účastníka, proti němuž návrh směřuje, není-li stanoveno jinak, významná především ust. § 85 a § 85a téhož zákona. Podle ust. § 85a občanského soudního řádu je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka. Podle ust. § 85 odst. 1 občanského soudního řádu nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Podle ust. § 85 odst. 2 téhož zákona je obecným soudem fyzické osoby, která je podnikatelem, ve věcech vyplývajících z obchodních vztahů okresní soud, v jehož obvodu má místo podnikání; nemá-li místo podnikání, určuje se její obecný soud podle odstavce 1.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dle údajů uvedených v návrhu a listinách k němu připojených, je dlužník od 23.8.2010 zaměstnán jako zedník-obkladač u Stavební firmy Ječmínek, s.r.o., sídlem Dražkovická 1732, Pardubice. Jak uvedl dlužník dodatečně až v odvolání, bydlí z tohoto důvodu na adrese Na Větrníku 1207, Chrudim. Na základě těchto zjištění dospěl odvolací soud k závěru, že jeho obecným soudem je Okresní soud v Chrudimi a soudem věcně i místně příslušným k projednání a rozhodnutí této věci je Krajský soud v Hradci králové, pobočka v Pardubicích.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 občanského soudního řádu a za použití ust. § 167 téhož zákona napadené usnesení změnil, jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 6.května 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová