2 VSPH 371/2016-A-12
KSPL 53 INS 130/2016 2 VSPH 371/2016-A-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Jaroslavy Ondráčkové, bytem Krušnohorské nám. 1, Hroznětín, adresa pro doručování: Vítězná 415/68, Karlovy Vary, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 53 INS 130/2016-A-7 ze dne 29. ledna 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 53 INS 130/2016-A-7 ze dne 29. ledna 2016 se m ě n í tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 53 INS 130/2016-A-7 ze dne 29.1.2016 odmítl insolvenční návrh, jímž se Jaroslava Ondráčková (dále jen dlužnice) domáhala zjištění svého úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 14.1.2016 (č.d. A-5) vyzval dlužnici, aby doplnila insolvenční návrh podaný dne 5.1.2016 o řádný seznam závazků, v němž označí všechny věřitele také bydlištěm (resp. sídlem), a v případě, že se jedná o podnikatele, též identifikačním číslem, a poučil ji o následcích, neučiní-li tak; výzva byla dlužnici doručena dne 19.1.2016. Dlužnice na výzvu reagovala podáním doručeným soudu dne 25.1.2016; v nově předloženém seznamu závazků sice uvedla údaje o bydlišti či sídle, případně identifikační čísla některých věřitelů, avšak neučinila tak u všech věřitelů. Proto soud podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a uznal, že se nachází v úpadku. V odvolání namítala, že uvedla veškeré povinné informace o svých závazcích a věřitelích, vyjma věřitelů jednoho závazku, jež označila toliko jménem, neboť jejich adresy nezná a nemá na ně žádný kontakt, a jelikož jde o fyzické osoby, nemá ani možnost tyto údaje dohledat.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 104 odst. 1 insolvenčního zákona podá-li insolvenční návrh dlužník, je k němu povinen připojit a) seznam svého majetku včetně svých isir.justi ce.cz pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, c) seznam svých zaměstnanců a d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle odstavce třetího téhož ustanovení je dlužník povinen označit v seznamu závazků jako své věřitele všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

Podle odstavce čtvrtého tohoto ustanovení musí dlužník předložené seznamy podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné. Pro označení osob v seznamech platí obdobně ust. § 103 odst. 1 insolvenčního zákona, jež kromě jiného určuje, že právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně.

Podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle ust. § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dlužnice podala dne 5.1.2016 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení na předepsaném formuláři, v němž uvedla, že má vůči devatenácti věřitelům nezajištěné závazky v celkové výši 560.702,-Kč; věřitele (vyjma věřitele č. 8) označila všemi zákonem požadovanými údaji, uvedla výši jejich pohledávek a data jejich splatnosti. K návrhu připojila všechny obligatorní přílohy včetně seznamu závazků, v němž řádně označila jednotlivé věřitele všemi zákonem požadovanými údaji (vyjma věřitelů Lenky a Tomáše Haladilových, u nichž výslovně prohlásila, že jejich kontaktní údaje nezná), uvedla původní a aktuální výši svých závazků, data jejich splatnosti a počet měsíců po splatnosti.

Soud prvního stupně vyzval dlužnici usnesením ze dne 14.1.2016 (č.d. A-5), aby předložila řádný seznam závazků, v němž označí všechny věřitele zákonem požadovanými náležitostmi-zejména bydlištěm (resp. sídlem), a v případě, že se jedná o podnikatele, též identifikačním číslem, a poučil ji o následcích, neučiní-li tak ve stanovené lhůtě; výzva byla dlužnici doručena dne 19.1.2016. Dlužnice na výzvu reagovala podáním doručeným soudu dne 25.1.2016; v nově předloženém seznamu závazků požadované údaje u věřitelů Lenky a Tomáše Haladilových nedoplnila.

Odvolací soud je se soudem prvního stupně zajedno v tom, že dlužnice pochybila, když řádně neoznačila všechny své věřitele všemi obligatorními náležitostmi tak, jak jí ukládá ust. § 103 insolvenčního zákona; skutečnost, že nezná kontaktní údaje dotyčných osob, dlužnici neomlouvá, a nijak jí nebrání v tom, aby požadované údaje dohledala, např. v záhlaví žaloby, jíž bylo zahájeno řízení vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp.zn. 17 C 2/2012 a jež jí jako účastnici řízení (žalované) musela být doručena.

V daném případě však odvolací soud dospěl k závěru, že odmítnout insolvenční návrh dlužnice pro výše uvedený nedostatek by bylo-vhledem k tomu, že dlužnice má dalších osmnáct věřitelů, jež v návrhu i seznamu závazků řádně označila a již vůči ní mají pohledávky v celkové výši 515.531,-Kč-výrazem přepjatého formalismu (zvláště v případě, kdy pokračování řízení nic nebrání). Z tvrzení dlužnice je zjevné, že má více věřitelů a vůči nim závazky splatné déle než 3 měsíce; tato skutečnost dle ust. § 3 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona zakládá domněnku, že dlužnice úhrady těchto závazků není schopna, a tuto domněnku nic nevyvrací.

Vzhledem k tomu, že její návrh (přílohy) nepostrádá předepsané obsahové náležitosti, je způsobilý projednání a lze očekávat, že na jeho podkladě bude možno rozhodnout o úpadku dlužnice, nebylo odmítnutí insolvenčního návrhu podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona dle názoru odvolacího soudu na místě.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným a podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil napadené usnesení způsobem ve výroku uvedeným.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 19. září 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík