2 VSPH 370/2016-A-21
KSUL 43 INS 29320/2015 2 VSPH 370/2016-A-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Vladimíry Konejlové, bytem Husova 39/11, Duchcov, zahájené na návrh PRODECA, s.r.o., sídlem Plaská 622/3, Praha 5, zast. advokátem Mgr. Michalem Tandlerem, sídlem Barvířská 125/17, Liberec, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 43 INS 29320/2015-A-13 ze dne 29. prosince 2015

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 43 INS 29320/2015-A-13 ze dne 29.12.2015 uložil PRODECA, s.r.o. (dále jen navrhovatel), jež se insolvenčním návrhem ze dne 24.11.2015 domáhala vydání rozhodnutí o úpadku Vladimíry Konejlové a prohlášení konkursu na její majetek, aby do tří dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se navrhovatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil, že mu neuloží zaplatit zálohu, popř. ji přiměřeně sníží. V odvolání namítal, že výše zálohy se mu zdá neadekvátně vysoká zejména s ohledem na skutečnost, že dlužnice vlastní řadu nemovitých věcí (pozemků a staveb), jež lze zpeněžit a tyto prostředky použít na uhrazení nákladů řízení, a vyjádřil přesvědčení, že výtěžek zpeněžení nemovitostí bude nadstandardně přesahovat výši nákladů insolvenčního řízení.

Z toho, že navrhovatel dne 16.5.2016 požadovanou zálohu ve výši 50.000,-Kč uhradil (č.d. A-19), odvolací soud dovodil, že se tím odvolání stalo bezpředmětným, a podle ust. § 218 písm. c) občanského soudního řádu je proto odmítl. isir.justi ce.cz

V souvislosti s odvolací argumentací považoval odvolací soud za vhodné připomenout, že podle ust. § 108 odst. 4 insolvenčního zákona může-nejde-li o dlužníka-osoba, která zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení uplatnit její náhradu v insolvenčním řízení jako pohledávku za majetkovou podstatou. Vzhledem k tomu, že navrhovatel zaplatil na výzvu soudu prvního stupně soudní poplatek za odvolání ve výši 2.000,-Kč, považoval odvolací soud za nutné upozornit na to, že rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení je rozhodnutím procesní povahy, a za odvolání proti němu se soudní poplatek dle položky 22 bodu 14 Sazebníku soudních poplatků nevybírá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 5. září 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík